Finansieringsbesluten klara inom Finlands Akademis utlysning för covid-19-forskning

28.5.2020

Finlands Akademi har nu valt ut de projekt som finansieras inom ramen för utlysningen för forskning om covid-19-epidemin, som öppnades i april. Finansiering beviljas till 44 delansökningar från 12 forskningsorganisationer. De finansierade projekten behandlar SARS-CoV-2-viruset och den covid-19-epidemi som det orsakar, de samhälleliga konsekvenserna av epidemin samt förebyggande och/eller begränsning av epidemins negativa effekter.

Coronavirusepidemin har orsakat exceptionella globala utmaningar för både människors hälsa och samhällens funktioner. Finlands Akademi ville genom en prioriterad satsning stödja och påskynda forskning kring coronavirusepidemin och minskningen av dess effekter samt utnyttjandet av forskningsresultaten i samhället. Vid sitt möte den 1 april 2020 beslutade Akademins styrelse att anvisa 8,45 miljoner euro för att finansiera specialutlysningen. Akademins allmänna sektion fattade finansieringsbesluten den 26 maj 2020.

”I utlysningen syntes tydligt vilken betydelse det kunnande som forskningen skapar och dess nyttiggörande har i överraskande samhälleliga situationer. Oväntade samhälleliga kriser såsom coronaepidemin lyfter fram ett stort antal utmaningar vars lösningar kan dra nytta av forskningsbaserad kunskap”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Akademin fick ansökningar från 26 forskningsorganisationer: sammanlagt 319 delansökningar från olika vetenskapsområden. Vid valet av projekt ansågs det viktigt att projekten redan pågår och därmed snabbt kan rikta sin forskning på nytt för att ta fram information och lösningar för covid-19-epidemin och dess effekter i samhället.

Eftersom delansökningarnas forskningsplaner baserar sig på pågående akademifinansierade projekt, har den vetenskapliga referentgranskningen redan genomförts i samband med Akademins tidigare utlysningar. Projekten baserar sig på ett brett spektrum av Akademins bidragsformer, från forskardoktorer till akademiprofessorer, RSF-program och akademiprogram, spetsforskningsenheter och flaggskepp samt akademiprojekt.

Vid bedömningen av ansökningarnas relevans granskades följande aspekter:

  • Delansökan uppfyller de mål som ställts för specialfinansieringen.
  • Delansökan är aktuell och genomförbar.
  • Delansökan har en potential att ha betydande inverkan på att bekämpa covid-19-epidemin eller lindra dessa effekter.
  • Delansökan genomförs enligt god vetenskaplig praxis. Forskningen ska vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga.

För att stödja beslutsfattandet begärdes ett sakkunnigutlåtande av ministerier, Finlands Näringsliv, Teknologiindustrin rf eller Business Finland om de delansökningar som förverkligar målen för specialfinansieringen och som är mest aktuella med tanke på den samhälleliga genomslagskraften.

”Vi är glada över att vi på detta sätt fick synpunkter från experter som arbetar intensivt med coronaepidemin och de metoder som används för att dämpa dess effekter om delansökningarnas relevans med tanke på utlysningens mål”, berättar Riitta Maijala.

Vid Finlands Akademi pågår som bäst också en utlysning om covid-19-vaccin- och läkemedelsutvecklingsforskning. Sista ansökningsdag är den 2 juni 2020. Denna utlysning har öppnats utifrån det engångsanslag på 10 miljoner euro som statsrådet föreslagit i tilläggsbudgeten för forskning inom temat.

Mer information

  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?