Tiina Petänen

Vad är nytt i höstutlysningen 2022?

15.6.2022

Varje år efter höstens stora utlysning ber vi respons av sökande. Dessutom frågar vi de internationella bedömarna och våra beslutsfattare vad de tyckte. Utifrån responsen kan vi ytterligare förbättra utlysningstexterna, rådgivningen och anvisningarna samt e-tjänsten (SARA). I höst 2022 hänför sig den största förändringen till den förnyade bidragsformen för anställning som akademiforskare. Viktigt att märka är också att forskningsplanen åter lämnas som en pdf-bilaga.

Utlysningarna öppnar i augusti och stänger stegvis i september–oktober

Höstens utlysningar öppnar den 25 augusti. Ansökningstiderna går ut senare än tidigare. Utlysningarna i fråga om bidragsformerna för enskilda forskare (anställning som akademiforskare och klinisk forskare samt finansiering för internationell forskarrörlighet) stänger den 28 september. Utlysningen av akademiprojektbidrag och UKM:s understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt stänger en vecka senare, den 5 oktober.

Vi har tagit responsen om projektutlysningarnas ansökningstider i beaktande, och nu stänger utlysningarna först i oktober. Dessutom påskyndar vi fortfarande ansökningsgranskningen genom effektivisering och automatisering.

Forskningsplanen lämnas åter som en pdf-bilaga

Efter förra höstutlysningen fick vi mycket respons om svårigheter med att fylla i forskningsplanen med vårt redigeringsverktyg. För att göra ansökningsgranskningen och bedömningsarbetet smidigare kommer forskningsplanen i höstutlysningen 2022 att fogas till ansökan som en pdf-bilaga på en skild flik i e-tjänsten. För att ansökan ska kunna lämnas in måste sökanden iaktta de sidinställningar och den struktur som vi har angett. Radavståndet minskas från det tidigare 1,15 till 1 och källförteckningen räknas med i forskningsplanens längd. Vi har dessutom utarbetat färdiga Word- och Latex-mallar som skrivhjälp. Det lönar sig att ladda ner mallarna på vår webbplats.

Bidraget för anställning som akademiforskare förnyas

Akademin har i nästan ett år berett en reform av finansieringen för den unga forskargenerationen. Du kan läsa mer om akademiforskarreformen på Akademins webbplats.

Vid bedömningen av ansökningar om det förnyade akademiforskarbidraget ligger fokus förutom på forskningsplanen även på sökandens meriter och ökande kompetens. Bidraget för anställning som forskardoktor och unga generationens akademiprojektbidrag utlyses inte längre. Bidraget för anställning som akademiforskare täcker utöver forskarens egen lön också forskningskostnader för fyra år. Finansieringen kan användas flexibelt enligt forskningens behov.

I mars 2022 höll vi ett diskussionsmöte med våra intressentgrupper om huvuddragen i den nya finansieringen. Den gräns som vi föreslog, 2–7 år från första doktorsexamen, väckte stor oro i forskarkåren. Akademins styrelse ansåg responsen vara ytterst viktig och beslutade att behörighetsgränsen i den första ansökningsomgången 2022 är 2–9 år från första doktorsexamen.

Tidigare tillämpade Akademin två olika finansieringsmodeller på bidragen för unga generationens forskare: tilläggskostnadsmodellen och totalkostnadsmodellen. Nu tillämpas endast totalkostnadsmodellen.

Akademiforskare behöver inte längre separat ansöka om kostnadsfinansiering efter att ha fått akademiforskarbidrag eller ännu på nytt efter halva perioden – en ansökan och ett beslut räcker. Vi slopade också mobilitetskriteriet, som många tyckte var onödigt arbetsdryg. Det är dock fortfarande viktigt att byta forskningsmiljö. Dessutom ska sökanden i sin ansökan beskriva sin egen karriärutveckling, hur kompetensen kommer att öka under finansieringsperioden och karriärplanen efter den. Utöver det som nämns ovan ska ansökan också innehålla en beskrivning av hur forskningsidén har förnyats efter disputationen.

Det lönar sig alltså att läsa utlysningstexten, anvisningarna om forskningsplanen och akademiforskarens meritförteckning samt anvisningarna om meriter och ökad kompetens extra noggrant. Och kom ihåg att följa anvisningarna när du bereder din ansökan.

Två tips för ansökan

  • Tips 1: Ladda upp din ofullständiga forskningsplan till din ansökan och kontrollera om allt är som det ska. Systemet meddelar dig om någon inställning är fel.
  • Tips 2: Kom ihåg att du kan inlämna ansökan i god tid och komplettera, korrigera eller redigera den före ansökningstidens utgång.

Delta i Ask & Apply-webbinarierna

I juni, augusti och september ordnar vi som bekant tematiska infomöten om utlysningen. Mötena ordnas som webbinarier och det har också reserverats mycket tid för frågor. Webbinarierna går på engelska. Hela Ask & Apply-programmet finns på vår webbplats på sidan Ask & Apply.

Mer information

  • vetenskapsråd Tiina Petänen (utlysningen), tfn 0295 335 091
  • vetenskapsrådgivare Sonja Kuosmanen (webbinarierna), tfn 0295 335 025
  • projektchef Vera Mikkilä (akademiforskarreformen), tfn 0295 335 048

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?