Meriter och ökad kompetens i ansökan om akademiforskarbidrag

Med bidrag för anställning som akademiforskare kan en forskare öka sin kompetens, avancera betydligt i sin karriär mot de mest krävande forskaruppgifterna och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället. Akademiforskaren bedriver vetenskapligt högklassig och verkningsfull forskning som förnyar vetenskapen.

Vid bedömningen av ansökningar om akademiforskarbidrag fästs uppmärksamhet vid sökandens möjlighet att uppnå de ovan beskrivna målen för bidragsformen.

Akademins bedömningskriterier följer principerna för ansvarfull vetenskap och ansvarsfull utvärdering av forskare. Du ska därför inte uppge tidskrifters impaktfaktorer (JIF) eller citeringsmetrik (t.ex. h-index) i ansökan.

Beskriv dina meriter och din ökande kompetens på vår färdiga mall (word, LaTeX).

Beskrivningens längd är högst en sida. De tekniska inställningarna uppges i mallen. Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika. De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

Lämna in beskrivningen som en pdf-bilaga på fliken Meriter och ökad kompetens i e-tjänsten.

Beskrivningens innehåll

Ansökans del Meriter och ökad kompetens är egentligen en beskrivande meritförteckning som ger den sökande möjlighet att beskriva sina intressen, sin motivation, sina framtidsvisioner och hur hen ämnar gå vidare i sin karriär. Beskrivningen bör fokusera på den personliga karriärbanan med så många konkreta exempel som möjligt.

När du fyller i beskrivningen, tänk till exempel på hur

 • samarbete, rörlighet och nätverksbildning
 • delning av data
 • grundande av en forskningsgrupp och annan akademisk ledarerfarenhet
 • erfarenhet av handledning och undervisning
 • expertuppgifter
 • främjandet av vetenskapligt eller samhälleligt genomslag

påverkar din kompetens och din utveckling som forskare, vetenskapsidkare eller expert.

Läs också avsnitt 1.1 (Competence and potential of applicant) i bedömningsblanketten för akademiforskaransökningar.

Struktur

Skriv beskrivningen enligt följande struktur. Frågorna hjälper dig att skriva beskrivningen. Använd dem när det är lämpligt. 

 1. Beskriv din akademiska profil och dina meriter hittills
 • Vad är ditt forskningsämne och varför? Vilka val har du gjort hittills i din forskarkarriär? Inom vilka områden har du särskilt velat utveckla dig själv och dina färdigheter? Vilka har varit vändpunkterna i din forskarkarriär?
 1. Beskriv hur din forskningsidé har utvecklats efter din doktorsavhandling.
 • Vilka faktorer eller erfarenheter har bidragit till att idén har utvecklats? Vilka nya perspektiv eller metoder har du anammat efter din doktorsavhandling? Vilken är betydelsen och den potentiella effekten av den nya idén inom ditt forskningsområde?
 1. Beskriv hur du planerar att öka din kompetens som forskare under finansieringsperioden.
 • Hur kommer denna finansiering att gynna din forskarkarriär? Vad kommer du att göra med denna finansiering för att främja din karriär? Vilka färdigheter kommer du att utveckla?
 1. Beskriv din karriärplan efter finansieringsperioden.
 • Hur kommer du att utnyttja dina färdigheter som forskare eller expert efter finansieringsperioden? Vilka är dina kort- och långsiktiga karriärmål för tiden efter finansieringsperioden? Vad är din framtida vetenskapliga vision och ambition och vilka vetenskapliga discipliner kommer du att fokusera på? Hur ska du genomföra dessa?

Har du frågor eller synpunkter?