Meriter och ökad kompetens i ansökan om akademiforskarbidrag

Med bidrag för anställning som akademiforskare kan en forskare öka sin kompetens, avancera betydligt i sin karriär mot de mest krävande forskaruppgifterna och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället. Akademiforskaren bedriver vetenskapligt högklassig och verkningsfull forskning som förnyar vetenskapen.

Vid bedömningen av ansökningar om akademiforskarbidrag fästs uppmärksamhet vid sökandens möjlighet att uppnå de ovan beskrivna målen för bidragsformen. Akademins bedömningskriterier följer principerna för ansvarfull vetenskap och ansvarsfull utvärdering av forskare.

Sökanden ska beskriva hur hen ämnar uppnå de ovan nämnda målen i e-tjänsten på fliken Meriter och ökad kompetens. Beskrivningens maximilängd är 2 500 tecken inklusive mellanslag. Typsnittet är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Lägg inte till beskrivningen på fliken som en bild.

Skriv beskrivningen enligt följande struktur:

 1. meriter som forskare hittills
 2. hur forskningsidén har utvecklats sedan disputationen
 3. hur du tänker öka din kompetens under finansieringsperioden
 4. karriärplan för tiden efter finansieringsperioden.

Dina viktigaste meriter med tanke på din forskarkarriär och planerna på ökad kompetens kan vara till exempel

 • samarbete och mobilitet i Finland och utomlands
 • sektorsövergripande samarbete
 • redan genomförd eller planerad (sam)publicering
 • delning av data
 • grundande av en forskningsgrupp och annan akademisk ledarerfarenhet
 • erfarenhet av handledning och undervisning
 • expertuppgifter
 • viktigaste forskningsbidrag (planerade och beviljade).

Har du frågor eller synpunkter?