Akademiforskarreformen

Finlands Akademi hade tidigare tre typ av bidrag för den unga forskargenerationen: bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare samt akademiprojektsbidrag som riktas till den unga forskargenerationen. Dessa bidragsformer utlyses inte fr.o.m. höstutlysningen 2022, utan då öppnar Akademin den första utlysningen inom den nya bidragsformen för akademiforskare.

En akademiforskare är en begåvad forskare av den unga forskargenerationen. Bidraget för anställning som akademiforskare stöder unga forskare med snabbt karriäravancemang. Med finansieringens hjälp kan forskaren avancera betydligt i sin karriär mot mer krävande uppgifter och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället. Akademiforskaren bedriver vetenskapligt högklassig och verkningsfull forskning som förnyar vetenskapen.

I bedömningen av ansökan beaktas särskilt den forskning och det forskningssamarbete som skett efter disputationen, beroende på karriärfasen.

Dessutom slopas det tidigare ansökningsvillkoret som syftade till att säkerställa rörligheten (s.k. mobilitetskravet), och tyngdpunkten kommer att ligga på en mer omfattande bedömning av sökandens karriärutveckling.

Det nya bidraget för akademiforskare kan sökas av en forskare som doktorerat för minst två och högst sju år sedan, räknat från den månad när ansökningstiden går ut. I sin karriärfas inom detta tidsintervall kan sökanden ge prov på sådan kompetensutveckling som förväntas efter disputationen och under finansieringsperioden klart avancera mot krävande forskaruppdrag (t.ex. tenure track-position). Obs! I den första utlysningen i höst 2022 tillåter Akademin undantagsvis ansökningar från forskare som doktorerat första gången för minst två och högst nio år, räknat från den månad när ansökningstiden går ut. I vinterutlysningen 2024 är behörighetsgränsen 2–7 år sedan första doktorsexamen. I och med den nya ansökningstiden kan akademiforskarbidrag i vinterutlysningen 2024 sökas av de forskare vars första doktorsexamensintyg är daterat mellan den 30 september 2016 och den 31 januari 2022.

Har du frågor eller synpunkter?