Checklista för ansökan om akademiprojektbidrag

Bidragsformens mål

 • vetenskapligt ambitiös forskning på hög internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna
 • Forskning med stort genomslag och samhällelig relevans
 • Finansieringen är avsedd för anställning av en forskningsgrupp och för direkta forskningskostnader.
 • Vi rekommenderar att de finansierade projekten anställer både disputerade forskare och forskare som ännu arbetar med sin doktorsavhandling. Finansiering beviljas för den ansvariga ledarens egen lön: för att leda projektet (högst 6 mån.), för att handleda doktorsavhandlingar (högst 2 mån.) och/eller av skäl som är väl motiverade ur forskningssynpunkt (högst 12 mån.).

Behörighet att ansöka

 • Akademiprojektbidrag kan sökas av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper. Om du planerar en konsortieansökan, läs konsortieanvisningarna.
 • Utöver en doktorsexamen ska sökanden också ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete.
 • Sökanden ska vara en forskare på professors- eller docentnivå.
 • Sökanden ska ha nära anknytning till Finland (finansieringen beviljas till en finländsk forskningsorganisation) och den ska framgå av ansökan.

Om du har pågående finansiering från Finlands Akademi

 • Om du är ansvarig ledare för ett pågående akademiprojekt beaktar (behandlar) vi inte en ny akademiprojektansökan av dig. Detta gäller även en nya ansökan av ett delprojekt i ett konsortium.
  • Undantag: om finansieringsperioden har förlängts på lagstadgade grunder.
  • Undantag: om akademiprojektets finansieringsperiod slutar senast den 31 december 2024
  • En ny ansökan om akademiprojektbidrag kan beaktas (behandlas) och av motiverade skäl finansieras om sökanden är en delprojektledare i ett konsortium som hör till ett pågående akademiprojekt. Detta undantag gäller inte för akademiprojektets konsortieledare.
 • Om du är en akademiprofessor och har pågående finansiering för forskningskostnader, kan du ansöka om finansiering under det sista året av din period så att finansieringsperioderna inte överlappar varandra.
 • Om du är en akademiforskare som har pågående femårsfinansiering för forskningskostnader, kan du ansöka om akademiprojektbidrag först för de två sista åren av akademiforskarperioden.
  • Undantag: om finansieringsperioden har förlängts på lagstadgade grunder.
 • Om du har pågående finansiering för en fyraårsanställning som akademiforskare, kan du ansöka om akademiprojektbidrag först för de två sista åren av akademiforskarperioden.
  • Undantag: om finansieringsperioden har förlängts på lagstadgade grunder.
 • Om du är direktör, vice direktör eller gruppledare i en spetsforskningsenhet kan du söka akademiprojektbidrag först för enhetens fjärde verksamhetsår.

 

Läs mer om när vi inte behandlar eller bedömer en ansökan.

Vilka ändringar har införts under de tre senaste åren?

 • Forskningsplanen inlämnas som en pdf-bilaga på en skild flik i e-tjänsten. Använd vår Word- eller LaTeX-mall. Planen fylls inte längre i på den elektroniska blanketten. Anvisningarna om forskningsplanens struktur finns i A–Ö-listan. Följ den givna strukturen och våra sidinställningar. Ändra inte rubrikerna.
 • Källförteckningen räknas med i forskningsplanens längd.
 • Meritförteckningen får vara högst tre sidor. Meritförteckningen inlämnas som en pdf-bilaga på en skild flik i e-tjänsten. Använd vår Word- eller LaTeX-mall. Förteckningen fylls inte längre i på den elektroniska blanketten. Se anvisningarna om meritförteckningens mall och struktur.
 • Utgifterna för att göra referentgranskade artiklar öppet tillgängliga ingår i forskningsplatsernas omkostnader och hör således till de basresurser som forskningsplatserna erbjuder. De utgifter som hänför sig till lagring och tillgängliggörande av forskningsdata anses höra till forskningsplatsens omkostnader och de kan endast undantagsvis och av grundad anledning godkännas som sådana forskningskostnader som täcks med Akademins forskningsfinansiering.
 • Om ansökan inbegriper samarbete med Ryssland eller Belarus, ska du beakta Akademins riktlinjer i frågan.
 • Progressrapporten har en egen flik. På fliken syns de projekt för vilka en slutrapport saknas. Rapporten inlämnas inte längre som en bilaga.
 • Ansökningarna bedöms av internationella paneler som bestämts på förhand och sökanden väljer panelen för sin ansökan. Bedömningen har två steg. I det första steget ger experter minst två individuella utlåtanden om ansökan. Ansökningar med ett totalbetyg på 5 eller 6 från minst en expert går vidare till panelbedömningen.
 • I bedömningen av ansökningarna och vid beslutsfattandet fästs allt större vikt vid ansvarsfull forskarutvärdering. Läs mer om ansvarsfull utvärdering av forskare.
 • Finansieringsbesluten fattas inte längre i två steg. Se ansökans behandlingsfas och beslutsdatumen på vår webbplats.

Till sist

Delta i våra Ask & Apply-infomöten eller se inspelningarna. I år hålls webbinarierna i oktober–december.

Har du frågor eller synpunkter?