Ansökningens delar och bilagor: för organisationer

Ansökan består av blanketter som ifylls i Akademins e-tjänst samt av pdf-bilagor. Som sökande har du rätt att göra din ansökan på svenska eller finska, men ber dig att lämna in din ansökan på engelska för att möjliggöra en internationell bedömning.

Gör ansökan i Akademins e-tjänst.

 • Öppna utlysningar > FIRI 2019: infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare, internationella      medlemskap
 • Öppna utlysningar > FIRI 2019: nya initiativ, infrastrukturer utanför vägvisaren.

Se till att du väljer rätt utlysning.

Ansökans delar och innehåll i e-tjänsten (SARA)

Personuppgifter/cv för den ansvariga personen (Personal data/CV)

 • Personuppgifter
 • Examina (senaste först)
 • Docenturer och professurer
 • Cv/meritförteckning som bilaga enligt mall, högst två sidor

Konsortieparter, om konsortieansökan (Consortium parties)

Allmän beskrivning (General information)

 • Forskningsplatsens uppgifter
 • Forskningsprojektets titel  på engelska och svenska/finska
 • Forskningsområden (minst ett, högst fem)
 • Nyckelord på engelska och svenska/finska

Abstrakt (Abstract)

 • Maximilängd 2 500 tecken
 • Kort beskrivning av infrastrukturen, dess typ och hur den gynnar forskningen. Beskrivning av den del av infrastrukturen eller den verksamhet för vilken finansiering söks, t.ex. anskaffning av apparatur, uppdatering av databas eller utvidgande av tjänster

Viktigaste publikationer (Most relevant publications)

 • Högst 20 viktigaste publikationer för infrastrukturen
 • Publikationer kan hämtas ur publikationsdatatjänsten VIRTA. Anvisningar om VIRTA.
 • Du kan också inmata uppgifter om publikationer manuellt. Obligatoriska uppgifter: författare,      titel, publiceringsår och namn på serien/tidskriften
 • En fullständig publikationsförteckning för infrastrukturens ansvariga ledare bifogas till ansökan under Bilagor.

Samarbetspartner (Collaborators)

 • Specificera projektets samarbetspartner (namn, organisation, land, kort beskrivning av      samarbetet)

Kopplingar (Affiliations)

 • Forskningsinfrastrukturer som ingår i ESFRI-vägvisaren
 • Övriga forskningsmiljöer
 • Spetsforskningsenheter
 • Projekt som beviljats Akademins flaggskeppsfinansiering

Etiska frågor (Ethical aspects)

 • Etiskt tillstånd för projektet (ja/nej)
 • Skyldig till oredlighet i forskningen (ja/nej)
  • Vi kan låta bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren.

Projektets finansiering (Funding for the project)

 • Finansieringsperiod, effektiv arbetstid, lönebikostnader, omkostnadsandel och mervärdesskatt
 • Löner och övriga kostnader
 • Övriga finansiärer och deras finansieringsandelar Du ska omedelbart meddela oss om du efter att ha lämnat in din ansökan beviljas finansiering för samma ändamål från en annan källa.
 • Motiveringar för den finansiering som söks. Kostnadsberäkningen ska vara realistisk.
 • Fråga förvaltningen vid din forskningsplats om hjälp då du fyller i budgetuppgifter. Noggrannare      anvisningar om finansieringen ges i utlysningstexten under Finansiering  som söks och finansieringsperiod.
 • Forskningsplatsens förbindelse. Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet  eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet.

Offentlig projektbeskrivning (Public project description)

 • Maximilängd 1 000 tecken
 • Lättfattlig och klar beskrivning av ansökan på engelska och svenska/finska
  • hurdan forskning infrastrukturen möjliggör och vilken betydelse forskningen har eller kan ha för vetenskapen och samhället
  • vilken typ av utrustning eller service tillhandahåller infrastrukturen för forskning (verktyg,  apparatur, datanät, databaser etc.)
  • vilken typ av infrastruktur det är fråga om (centraliserad, distribuerad eller virtuell)
  • andra intressanta aspekter
  • länk till infrastrukturens webbplats, om relevant
  • om relevant, hänvisningar till tidigare publikationer som är lättillgängliga på allmänna bibliotek eller på internet.
  • Den offentliga projektbeskrivningen hjälper Akademin att sprida information om forskningsprojektet.

Fullmakt (Authorisation)

 • Om någon annan än organisationens representant ansvarar för ansökan måste personen i fråga      ge fullmakt till representanten att ifylla delar av ansökan eller läsa ansökan.
 • Börja med att skriva in personens namn i fältet.
 • Personen måste ha skapat ett konto i Akademins e-tjänst (SARA).
 • Du kan inte samtidigt ge flera personer fullmakt att redigera samma del av ansökan, och du kan inte själv redigera delen då fullmakten är giltig.
 • Ge inte fullmakt åt dig själv.
 • Läs mer om fullmaktsfunktionen i e-tjänstens anvisningar.

Lämna in ansökan (Submit application)

 • Du kan lämna in ansökan efter att du har ifyllt eller bifogat alla obligatoriska uppgifter.
 • En röd varningstriangel på fliken betyder att det saknas uppgifter.
 • Du kan komplettera din ansökan medan ansökningstiden pågår. När du sparar ansökan på nytt ersätts den tidigare versionen.
 • Om du vill komplettera ansökan efter att ansökningstiden har gått ut måste du kontakta      utlysningens kontaktperson.

Bilagor till ansökan

Obligatoriska bilagor:

Bilagor i enskilda fall:

 • progressrapport eller slutrapport på en akademifinansierad infrastruktur för vilken finansiering nu söks
 • utlåtande av etisk kommitté eller djurförsöksnämnden

 

Har du frågor eller synpunkter?