Progressrapport

Om den sökande fungerar som ansvarig ledare för ett akademifinansierad projekt som inte har lämnat in en slutrapport ska till ansökan bifogas en progressrapport. Progressrapporten ska beredas enligt följande struktur:

Rubrik:Progressrapport/-rapporter på den ansvariga ledarens projekt

Sökandes namn, nya ansökans nummer

Progressrapport 

Om det finns flera rapporter, sätts varje projekt skilt i samma bilaga

  • projektets nyckeluppgifter: beslutsnummer, projektets namn, finansieringsinstrument, beviljad finansiering, finansieringsperiod
  • publikationsuppgifter hittills: antal publikationer, antal publikationer i utländska publikationer med referee-praxis samt bibliografiska uppgifter för de viktigaste publikationerna
  • sammansättningen av den forskargrupp som finansieras inom projektet: antal forskare samt namn på heltidsanställda forskare
  • kort beskrivning av hur projektet fortskridit (max. 2 500 tecken)
  • kort beskrivning av hur den finansiering som söks anknyter till projektet i fråga.

Progressrapporten ska skrivas på samma språk som själva ansökan. Rapporten/rapporterna bifogas ansökan (som ett dokument) i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_report.

Har du frågor eller synpunkter?