Verksamhetsplan i FIRI-utlysningen 2022 för lokala forskningsinfrastrukturer

För att göra bedömningen smidigare följer verksamhetsplanen och bedömningsblanketten samma ordning. Därför är det viktigt att planen följer de anvisningar och den struktur som fastställts. Var så koncis som möjligt. Skriv verksamhetsplanen på engelska. Maximilängd är 20 sidor. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Pappersstorlek är A4. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.

Verksamhetsplanen ifylls i e-tjänsten på fliken Verksamhetsplan. Planen kan inte inlämnas som en bilaga.

Läs noggrant igenom utlysningstexten och dess bilagor innan du börjar skriva verksamhetsplanen.

1.      Beskrivning av forskningsinfrastrukturen

1.1 Beskriv forskningsinfrastrukturen. Berätta till exempel varför den inrättas/har inrättats och vad den gör.

2.      Vetenskaplig betydelse

2.1 Hur möjliggör forskningsinfrastrukturen högklassig forskning?

3.      Samarbete och genomslag

3.1 Berätta hur forskningsinfrastrukturen genererar mervärde för regionen. Beskriv t.ex. hur forskningsinfrastrukturen ökar regionens livskraft, kompetens och innovationspotential och eller stöder partnerskap mellan forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörer (t.ex. forsknings- och innovationsinfrastrukturer).

Berätta hur forskningsinfrastrukturen stöder specialiseringen i regionen och näringslivets förnyelse och tillväxt. Främjar den möjligheterna till samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn samt produktionen av lösningscentrerad kunskap för samhällets behov? Beskriv hur.

4.      Ägarskap och kunskap

4.1 Vilken organisation eller vilka organisationer äger forskningsinfrastrukturen? Hur syns ägarskapet i forskningsinfrastrukturens verksamhet? Är forskningsinfrastrukturen en juridisk person?

Vilka är personalens färdigheter i fråga om infrastrukturens verksamhet?

5.      Tjänster och användare

5.1 Tjänster

Beskriv de tjänster som forskningsinfrastrukturen kommer att erbjuda under de kommande fem åren (fram till 2027). Är forskningsinfrastrukturens tjänster tillgängliga fysiskt (physical access) eller på distans (remote access), eller är de databaserade (data access) eller kombinationer av dessa?

Beskriv användningspolitiken för tjänsterna ovan. Beskriv t.ex. följande:

 • var information om möjligheterna att utnyttja forskningsinfrastrukturen finns
 • om aktörerna har fritt tillträde till forskningsinfrastrukturens tjänster eller om tillgången till tjänsterna är begränsad eller om det krävs tillstånd; Om tillgången är begränsad eller kräver tillstånd, berätta t.ex. om användningen är begränsad till forskningsändamål, endast för internt bruk eller om det finns någon annan begränsning. Vilka tillstånd krävs (t.ex. etiska tillstånd)? Obs! Fri tillgång innebär inte att användningen är avgiftsfri.
 • Är användningen avgiftsbelagd?

5.2 Användarkretsen

 • Definiera forskningsinfrastrukturens användare (t.ex. person, forskargrupp, nedladdning).
 • Vad är forskningsinfrastrukturens nuvarande eller planerade genomsnittliga antal användare per år?
 • Vad är infrastrukturens nuvarande eller planerade utnyttjandegrad (% av tillgänglig tid)?

6.      Digitalisering och data

6.1 Digitalisering

Beaktar forskningsinfrastrukturen i sin verksamhet de ändringsbehov som digitaliseringen och dataintensiteten medför? På vilka sätt strävar forskningsinfrastrukturen efter att svara mot dessa ändringsbehov?

Vilken betydelse har den information som forskningsinfrastrukturen eller projektet producerar för den digitala omställningen? Dryfta detta t.ex. ur följande synvinklar:

 • betydelsen av den information som forskningsinfrastrukturen producerar med tanke på den digitala omställningen
 • utveckling eller ibruktagande av ny teknik
 • servicemodeller som stöder digitalisering och dataintensitet (t.ex. möjligheter till distansanvändning);

6.1 Data - datahanteringspolicy

Beskriv forskningsinfrastrukturens datahanteringspolicy i en separat bilaga.

7.      Ansvarsfullhet och grön övergång

7.1 Forskningsetik

Hur beaktas principerna för god vetenskaplig praxis och god förvaltning i infrastrukturens verksamhet? (läs mer om de etiska frågorna)

7.2 Jämställdhet och likabehandling

Hur beaktar och genomför forskningsinfrastrukturen jämställdheten i sin verksamhet? (läs mer om jämställdhet och likabehandling)

7.3 Grön övergång

Berätta om de data som produceras med hjälp av forskningsinfrastrukturen har betydelse för den gröna övergången mot koldioxidneutralitet.

Vilka konkreta åtgärder vidtar forskningsinfrastrukturen för att uppnå målet om koldioxidneutralitet (i den gröna övergången)?

Beskriv åtgärderna t.ex. ur följande synvinklar:

 • lokaler (t.ex. byggande och energieffektivitet samt återanvändning av spillvärme)
 • verksamhet (t.ex. energikällor eller energieffektivitet och de material som används)
 • användning (t.ex. distansanvändning och resande).

Läs mer:

8.      Budget

8.1 Sammanlagd budget för forskningsinfrastrukturen

Anteckna de totala finansieringsuppgifterna för forskningsinfrastrukturen för 2023–2027 i två tabeller. I den första tabellen antecknas forskningsinfrastrukturens utgifter (bl.a. personalkostnader, hyror, anskaffningar av utrustning) och i den andra tabellen inkomster (bl.a. andelarna av den egna organisationen, andra organisationer och Finlands Akademi). Se exempeltabellerna nedan.

Fyll i uppgifterna med tusen euros noggrannhet. Dessutom redogör (kort) i ord för inkomster och utgifter.

Den finansieringsandel som söks från Finlands Akademi specificeras och motiveras på fliken Finansiering som söks.

Tabell 1. Utgifter.

Utgifter

2023

2024

2025

2026

2027

Personal

 

 

 

 

 

Anskaffning av utrustning

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning (installationer, serviceavtal, reparationer)

 

 

 

 

 

Hyror

 

 

 

 

 

Övriga (specificera på egna rader)

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

I tabell 1 ifylls uppgifterna om forskningsinfrastrukturens utgifter för åren 2023–2027. Utgifterna specificeras så här: personal, anskaffning av utrustning, underhåll av utrustning, hyror och andra utgifter. På den sista raden räknas summan för varje år.

Tabell 2. Inkomster.

Inkomster

2023

2024

2025

2026

2027

Organisationsfinansiering

 

 

 

 

 

(Pågående) finansiering från Akademin

 

 

 

 

 

Finansiering som nu söks från Akademin

 

 

 

 

 

Övrig konkurrensutsatt finansiering

 

 

 

 

 

Övrig offentlig finansiering

 

 

 

 

 

Bruks- och serviceavgifter

 

 

 

 

 

Övriga (specificera på egna rader)

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

I tabell 2 ifylls uppgifterna om forskningsinfrastrukturens uppskattade inkomster för åren 2023–2027. Inkomsterna specificeras så här:

 • organisationsfinansiering
 • pågående finansiering från Finlands Akademi
 • finansiering som nu söks från Finlands Akademi
 • övrig konkurrensutsatt finansiering
 • övrig offentlig finansiering
 • bruks- och serviceavgifter
 • övriga inkomster.

På den sista raden räknas summan för varje år.

9.      Riskhanteringsplan

9.1 Beskriv kritiska punkter för infrastrukturverksamhetens och projektets framgång samt alternativa sätt att genomföra verksamheten. Beskriv riskerna och riskhanteringsplanen kort.

10. Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i verksamhetsplanen.
 • Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?