FIRI2022: Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit

Arvioinnin sujuvoittamiseksi toimintasuunnitelma ja arviointilomake noudattavat samaa järjestystä. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimintasuunnitelmassa noudatetaan annettua ohjeistusta ja rakennetta. Pyri tiiviiseen ilmaisuun. Toimintasuunnitelma laaditaan englannin kielellä. Toimintasuunnitelman pituus on enintään 20 sivua. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Paperikoko on A4. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa toimintasuunnitelman pituuteen mukaan.

Toimintasuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Toimintasuunnitelma-välilehdellä. Toimintasuunnitelmaa ei voi jättää liitteenä.

Lue hakuilmoitus ja sen liitteet huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa toimintasuunnitelmaa.

1. Tutkimusinfrastruktuurin kuvaus

1.1 Esittele tutkimusinfrastruktuuri. Kerro esimerkiksi miksi se perustetaan / on perustettu ja mitä se tekee.

2. Tutkimuksellinen merkittävyys

2.1 Miten tutkimusinfrastruktuuri mahdollistaa korkeatasoista tutkimusta?

3. Yhteistyö ja vaikuttavuus

3.1 Kerro miten tutkimusinfrastruktuuri tuottaa lisäarvoa alueelle. Kuvaile esimerkiksi millä tavoin tutkimusinfrastruktuuri kasvattaa alueen elinvoimaa, osaamista ja innovaatiopotentiaalia tai tukee TKI-toimijoiden (esimerkiksi tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurikokonaisuuksien) välisiä kumppanuuksia.

Kerro miten tutkimusinfrastruktuuri tukee alueellista erikoistumista ja elinkeinoelämän uudistumista ja kasvua. Edistääkö tutkimusinfrastruktuuri julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömahdollisuuksia ja ratkaisukeskeisen tiedon tuottamista yhteiskunnan tarpeisiin? Kerro miten.

4. Omistajuus ja osaaminen

4.1 Mikä tai mitkä organisaatio(t) omistavat tutkimusinfrastruktuurin? Miten omistajuus näkyy tutkimusinfrastruktuurin toiminnassa? Onko tutkimusinfrastruktuurilla oikeushenkilömuoto?

Mikä on tutkimusinfrastruktuuria hallinnoivan henkilöstön osaaminen tutkimusinfrastruktuurin toiminnan kannalta?

5. Palvelut ja käyttäjäkunta

5.1 Palvelut

Kuvaa palvelut, joita tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa seuraavan viiden vuoden aikana (vuoteen 2027 asti). Ovatko tutkimusinfrastruktuurin palvelut lähikäytössä (physical access), etäkäytössä (remote access), datapohjaisia (data access) vai näiden yhdistelmiä?

Kuvaa yllä kuvattujen palveluiden käyttöpolitiikka. Kerro esimerkiksi:

 • Mistä tieto tutkimusinfrastruktuurin käyttömahdollisuuksista löytyy.
 • Onko toimijoilla vapaa pääsy tutkimusinfrastruktuurin palveluihin vai onko palveluihin pääsy rajoitettua tai edellyttääkö se lupia? Mikäli pääsy on rajoitettua tai luvanvaraista kerro näistä, esimerkiksi onko käyttö rajoitettu vain tutkimuskäyttöön, sisäiseen käyttöön tai onko jokin muu rajaus? Mitä lupia käyttö vaatii (esim. eettiset luvat)?

Huom. vapaa pääsy ei tarkoita, että käyttö olisi maksutonta.

 • Peritäänkö tutkimusinfrastruktuurin käytöstä maksu?

5.2 Käyttäjäkunta

 • Määrittele tutkimusinfrastruktuurin käyttäjäkunta (esim. henkilö, tutkimusryhmä, lataus)
 • Mikä on tutkimusinfrastruktuurin tämänhetkinen tai suunniteltu keskimääräinen käyttäjämäärä/vuosi?
 • Mikä on tutkimusinfrastruktuurin tämänhetkinen tai suunniteltu käyttöaste (%:a käytettävissä olevasta ajasta)?

6.Digitaalisuus ja data

6.1 Digitaalisuus

Huomioiko tutkimusinfrastruktuuri toiminnassaan digitaalisuuden ja dataintensiivisyyden kasvun luomat muutostarpeet? Millä keinoin tutkimusinfrastruktuuri pyrkii vastaamaan näihin muutostarpeisiin?

Mikä on tutkimusinfrastruktuurin tai hankkeen tuottaman tiedon merkitys digitaalisen siirtymän kannalta? Kerro asiasta esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • Tutkimusinfrastruktuurin tuottaman tiedon merkitys digitaalisen siirtymän kannalta
 • Uusien teknologioiden kehittäminen tai käyttöönotto
 • Digitaalisuutta ja dataintensiivisyyttä tukevat palvelumallit (esim. etäkäyttömahdollisuudet).

6.2 Data - Aineistonhallintapolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin aineistonhallintapolitiikka pyydetään kuvaamaan erillisessä liitteessä

7. Vastuullisuus ja vihreä siirtymä

7.1 Tutkimuseettiset kysymykset

Miten tutkimusinfrastruktuuritoiminnassa huomioidaan hyvän tieteellisen käytännön ohjeet ja hyvän hallinnon periaatteet? (Lue lisää aiheesta: Eettiset näkökulmat - Suomen Akatemia)

7.2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Miten tutkimusinfrastruktuuri huomioi ja toteuttaa toiminnassaan tasa-arvoa? (Lue lisää aiheesta: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus - Suomen Akatemia)

7.3 Vihreä siirtymä

Kerro onko tutkimusinfrastruktuurin avulla tuotetulla tiedolla merkitystä vihreässä siirtymässä kohti hiilineutraaliutta?

Mitä konkreettisia toimia tutkimusinfrastruktuurilla on hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi (vihreässä siirtymässä)

Kuvaa suunniteltuja toimia esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • (a) Tilat (esimerkiksi rakentaminen ja energiatehokkuus sekä hukkalämmön uusiokäyttö)
 • (b) Toiminta (esimerkiksi energianlähde tai -tehokkuus ja käytettävät materiaalit)
 • (c) Käyttö (esimerkiksi etäkäyttö ja matkustaminen)

Lue lisää: Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi , Suomen kestävän kasvun ohjelma: Alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma, Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategia 2020-2030

8. Budjetti

8.1 Tutkimusinfrastruktuurin kokonaisbudjetti

Kirjaa kahteen taulukkoon tutkimusinfrastruktuurin kokonaisrahoitustiedot vuosilta 2023-2027. Ensimmäiseen taulukkoon kirjataan tutkimusinfrastruktuurin menot (mm. henkilöstökulut, vuokrat, laitehankinnat) ja toiseen taulukkoon tutkimusinfrastruktuurin tulot (mm. oman organisaation, muiden organisaatioiden ja Suomen Akatemian osuudet). Esimerkkitaulukot ovat nähtävissä alla.

Tiedot täytetään tuhannen euron tarkkuudella. Lisäksi kerro sanallisesti tuloista ja menoista (lyhyt kuvaus).

Suomen Akatemialta haettu rahoitusosuus eritellään ja perustellaan hakemuksen Haettu rahoitus -välilehdellä.

Taulukko 1. Menot

Menot

2023

2024

2025

2026

2027

Henkilöstö

 

 

 

 

 

Laitehankinnat

 

 

 

 

 

Laitehuolto (asennukset, huoltosopimukset, korjaukset)

 

 

 

 

 

Tilavuokra

 

 

 

 

 

 Muut (erittele omille riveille)

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

Taulukkoon yksi täytetään tiedot tutkimusinfrastruktuurin menoista vuosilta 2023-2027. Menot eritellään seuraavasti: henkilöstö, laitehankinnat, laitehuollot, tilavuokrat ja muut menot. Viimeiselle riville lasketaan summa jokaisen vuoden menoista.

Taulukko 2. Tulot

Tulot

2023

2024

2025

2026

2027

Organisaatiorahoitus

 

 

 

 

 

Suomen Akatemian rahoitus (olemassa oleva)

 

 

 

 

 

 

Tässä haettu rahoitus Suomen Akatemialta

 

 

 

 

 

Muu kilpailtu rahoitus

 

 

 

 

 

Muu julkinen rahoitus

 

 

 

 

 

Käyttö- ja palvelumaksut

 

 

 

 

 

Muut (erittele omille riveille)

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

Taulukkoon kaksi täytetään tiedot tutkimusinfrastruktuurin arvioiduista tuloista vuosilta 2023-2027. Tulot eritellään seuraavasti: Organisaatiorahoitus, olemassa oleva Suomen Akatemian rahoitus, tässä haettu rahoitus Suomen Akatemialta, muu kilpailtu rahoitus, muu julkinen rahoitus, käyttö- ja palvelumaksut, muut tulot. Viimeiselle riville lasketaan summa jokaisen vuoden tuloista.

9. Riskienhallintasuunnitelma

  • Mitkä ovat tutkimusinfrastruktuurin toiminnan ja hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat? Esitä lyhyt kuvaus riskeistä ja riskienhallintasuunnitelma.

10. Lähdeluettelo

Tiedot toimintasuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.

Lähdeluetteloa (enintään 2 sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin toimintasuunnitelmassa

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?