Afrika

Akademins finansieringssamarbete med afrikanska länder genomförs huvudsakligen inom ramen för multilaterala finansiärnätverk som baserar sig på EU-samarbete. Akademin deltar i nätverket LEAP-Agri, som finansieras genom Horisont 2020 och som strävar efter att främja och stödja forsknings- och innovationssamarbetet mellan EU och Afrika inom livsmedelstrygghet, näringsförsörjning och hållbart jordbruk. Dessutom deltar Akademin i nätverket LEAP-RE, som syftar till att stödja Afrikas och Europas övergång till hållbarare, billigare och tillgänglig förnybar energi.

Akademin deltar även i EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership), ett partnerskapsprogram mellan de europeiska länderna, subsahariska Afrika och Europeiska unionen. Programmet stöder i första hand forskningssamarbete i ett kliniskt skede som syftar till att utveckla nya läkemedel, vacciner och diagnostik för att behandla och förebygga smittsamma sjukdomar.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?