Sydafrika

Finlands Akademi och sydafrikanska forskningsfinansiären National Research Foundation (NRF) har sedan 2011 haft ett samarbetsavtal för att stödja högklassig finsk-sydafrikans forskning och öka samarbetet mellan ländernas forskare. Avtalet gör det möjligt att finansiera gemensamma utlysningar, workshoppar och forskarrörlighet inom samtliga vetenskapsgrenar. Akademin och NRF har hittills öppnat två gemensamma utlysningar.

Finlands Akademi deltar i nätverket LEAP-Agri, som finansieras genom Horisont 2020 och som strävar efter att främja och stödja forsknings- och innovationssamarbetet mellan EU och Afrika inom livsmedelstrygghet, näringsförsörjning och hållbart jordbruk.  LEAP-Agri öppnade 2017 en samfinansierad utlysning med temat ”African European Collaborative Research on Sustainable Agriculture and Aquaculture and on Food and Nutrition Security”.

Akademin deltar även i EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership), ett partnerskapsprogram mellan de europeiska länderna, subsahariska Afrika och Europeiska unionen. Programmet stöder i första hand forskningssamarbete i ett kliniskt skede som syftar till att utveckla nya läkemedel, vacciner och diagnostik för att behandla och förebygga smittsamma sjukdomar.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?