Water4All

Partnerskapet Water4All – Water Security for all har som mål att på lång sikt trygga vattenförsörjningen över hela världen. Enligt en definition som UN-Water föreslog 2013 är vattensäkerhet ”förmågan hos en befolkning att säkerställa hållbar tillgång till adekvata mängder vatten av acceptabel kvalitet för att upprätthålla försörjning, mänskligt välbefinnande och socioekonomisk utveckling, för att säkerställa skydd mot vattenburna föroreningar och vattenrelaterade katastrofer och för att bevara ekosystem i ett klimat av fred och politisk stabilitet”. Water4All-partnerskapets forsknings- och innovationsagenda består av sju forskningsteman:

  1. en vattensmart cirkulär ekonomi
  2. vattenrelaterade ekosystem och biologisk mångfald
  3. hållbar vattenförvaltning
  4. vatten och hälsa
  5. vattenrelaterade infrastrukturer
  6. internationellt samarbete (övergripande tema)
  7. förvaltning (övergripande tema).

Dessutom stödjer projektet genom ytterligare verksamhet genomförandet av forskningsprojekt, utnyttjandet av forskningsresultat och genomslag. Partnerskapet samordnas av franska forskningsfinansiären ANR. Från Finland deltar Finlands Akademi, Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands miljöcentral. I partnerskapet ingår 79 deltagande organisationer från 31 länder. Tre EU-omfattande nätverk deltar också.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Laura Forsström, tfn 0295 335 041
  • vetenskapsrådgivare Vesa Yli-Pelkonen, tfn 0295 335 095

Har du frågor eller synpunkter?