Europeiska forskningsfinansiärer samarbetar i form av partnerskap

En av de viktigaste reformerna av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa (2021–2027), gäller de europeiska forskningsfinansiärernas samarbete, det vill säga de så kallade forsknings- och innovationspartnerskapen. Kommissionen strävar efter en mer strategisk och förenklad partnerskapsportfölj som bygger på långsiktig planering. När det gäller forsknings- och innovationspartnerskap är avsikten att ta fram alltmer verkningsfulla helheter så att resultaten på ett bättre sätt kan utnyttjas på politisk nivå. Avsikten är även att i högre grad skapa synergier mellan EU-politiker och olika EU-program. Partnerskapens finansiering kommer dels från nationella finansieringskällor, dels via befintliga EU-program. 

I strategin för ramprogrammet Horisont Europa ingår 49 förslag till partnerskap som syftar till att vara större och i högre grad flervetenskapliga än de nuvarande nätverken ERA-NET, Joint Programming och European Joint Programme. Dessutom uppmuntras medlemsländernas sektorministerier, aktörer inom privata sektorn, stiftelser och andra viktiga aktörer inom olika sektorer att aktivt delta i partnerskapen. De nya partnerskapen torde inledas i två omgångar (med början 2021–2022 respektive 2023–2024) som en del av de första arbetsprogrammen inom ramen för Horisont Europa. Man räknar med att öppna forskningsutlysningar till de första nya partnerskapsprogrammen i slutet av 2021.  

Det finns tre typer av partnerskap: institutionaliserade (institutionalized), samplanerade (co-programmed) och samfinansierade (co-funded). Partnerskap som bygger på samfinansiering kommer i hög grad att ersätta och/eller slå samman sådana befintliga nätverk som även Finlands Akademi aktivt har deltagit i. En del av de nuvarande nätverken kommer sannolikt att fortsätta sin verksamhet vid sidan av de nya partnerskapen. Finlands Akademi kommer att medverka i vissa samfinansierade partnerskap, och i utlysningar för forskningsfinansiering i samband med dem. Mer information publiceras om saken under 2020 efter hand som planeringen fortskrider och kommissionens tidtabeller för partnerskapen bekräftas. 

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?