Biodiversa+

Partnerskapet Biodiversa+ är ett nätverk av europeiska forskningsfinansiärer och ministeriet som bidrar till att utveckla forskningsprograms- och finansieringssamarbete i anslutning till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Dess specifika mål är att öka växelverkan med beslutsfattare och öka forskningens samhälleliga genomslag. Finlands Akademi är full medlem i partnerskapet sedan 2016. Genom medlemskapet i nätverket kan Akademin öka finländska forskares möjligheter att få internationell finansiering och bilda internationella forskningsnätverk samt stödja för Finland viktiga nationella och internationella forum för biologisk mångfald.

Partnerskapet har fem primära mål:

  1. förbättra övervakningen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Europa
  2. skapa en praktisk, evidensbaserad kunskapsbas för att hantera den nuvarande krisen inom biologisk mångfald och motverka dess orsaker
  3. stärka utvecklingen, användningen och utvärderingen av naturbaserade lösningar och andra liknande metoder
  4. utforska gemensamma möjligheter hos biologisk mångfald och företagsverksamhet
  5. stödja forskningsbaserat beslutsfattande inom europeisk politik som rör biologisk mångfald.

Partnerskapet Biodiversa+ (2021–2028) inleddes i oktober 2021 och är det första av partnerskapen inom Horisont Europa. Totalt deltar 74 aktörer från 36 länder i partnerskapet. Från Finland deltar Finlands Akademi och Miljöministeriet. Partnerskapets totala budget uppgår till cirka 800 miljoner euro, varav merparten kommer att anslås direkt till forskningsprojekt.

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har hittills beviljat totalt 4,3 miljoner euro för 28 finländska projekt som valts ut i partnerskapets fyra utlysningar. Forskningsrådet samfinansierar också utlysningen BiodivMon.

Läs mer om Biodiversa.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Harri Hautala, tfn 0295 335 019

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?