Internationell verksamhet

Forskningsrådet stöder forskarinitierat högklassigt internationellt samarbete och internationell forskarrörlighet genom akademiprojektsbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare samt genom att delta i strategiskt viktiga internationella utlysningar. Internationellt samarbete är en naturlig del av forskningen inom det naturvetenskapliga och tekniska området. Forskningsrådets policy överensstämmer även med Finlands Akademis internationella riktlinjer 2017–2021 (pdf) (särskilt avsnitten 1 och 3).

I främjandet av samarbetet fäster forskningsrådet särskild uppmärksamhet vid samarbetets kvalitet och det mervärde som samarbetet medför för forskningen. Dessutom främjar forskningsrådet internationellt samarbete inom det europeiska forskningsområdet, mellan de nordiska länderna och med andra internationella aktörer.

Forskningsrådet följer årligen upp effekterna och genomslaget av sin internationella verksamhet med hjälp av uppgifter som fås från forskningsrapporter, separata utredningar och möten med forskare. Den 15 november 2022 ordnades ett möte mellan forskningsrådet och ansvariga ledare som finansierats inom internationella utlysningar. Bekanta dig med mötet och presentationerna.

Information om kommande utlysningar läggs ut på Akademins webbplats och Twitter.

Utlysningar som Finlands Akademi har deltagit 2013 − 2022:

Har du frågor eller synpunkter?