Nya akademiforskare och akademiprojekt inom kultur- och samhällsvetenskaplig forskning får finansiering av Finlands Akademi

14.6.2024

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beslutat om finansiering för 40 nya anställningar som akademiforskare och 61 nya akademiprojekt. De finansierade akademiprojekten består av sammanlagt 76 delprojekt. Den sammanlagda finansieringen uppgår till cirka 22 miljoner euro för akademiforskare och cirka 36 miljoner euro för akademiprojekt.

Forskningsrådet för kultur och samhälle finansierar högklassig forskning som har stort genomslag och som bidrar till vetenskaplig förnyelse. Forskningsrådet vill även främja öppenhet inom vetenskap och forskning. I denna ansökningsomgång var beviljandegraden för både akademiforskar- och akademiprojektsökande 13 procent.

Finansieringsbesluten tar hänsyn till samtliga discipliner inom forskningsrådet för kultur och samhälles verksamhetsområde. De ansökningar som inlämnades till forskningsrådet bedömdes i totalt 19 paneler. Ett flertal av bedömningspanelerna inom forskningsrådets område är mångvetenskapliga, och detta återspeglas i många av de ansökningar som finansierades.

Enligt forskningsrådets ordförande professor Petri Karonen tilldelades finansieringen ett brett spektrum av discipliner inom humaniora och samhällsvetenskaper, och de bästa ansökningarna betonade stark grundforskning och det vetenskapliga och samhälleliga genomslag som den genererar.

Finansieringen anvisas till de forskningsorganisationer som kommer att förvalta medelsanvändningen. Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning.

Bidrag för anställning som akademiforskare

Finansieringen är avsedd för forskare som hör till den unga forskargenerationen och som avancerat snabbt i sin karriär. Akademiforskarna har bildat internationella nätverk och bedriver forskning av hög vetenskaplig kvalitet, med stor genomslagskraft och som förnyar vetenskapen. Forskningsrådets finansieringsbeslut beaktar mångfalden av metoder och stödet för internationellt samarbete.

Finansieringen kan användas flexibelt beroende på forskningens behov. Den kan till exempel användas för forskarens egen lön, för att anställa en forskargrupp och för att täcka andra forskningskostnader.

Akademiprojektbidrag

Akademiprojektbidrag är en bidragsform som syftar till att uppnå både vetenskapligt och samhälleligt genomslag och stödja vetenskaplig förnyelse. Akademiprojekten bidrar till vetenskaplig förnyelse och stärker framtidens forskarkompetens, bland annat genom tilläggsfinansiering för forskarutbildning. Akademin öronmärkte en tilläggsfinansiering på 30 miljoner euro för att stärka forskarutbildningen inom akademiprojekt.

I forskningsrådets beslut om akademiprojektbidrag fördubblades finansieringen av forskarutbildning jämfört med tidigare år och uppgick till 8 miljoner euro. Finansieringen av forskarutbildningen stärker kompetensen på hög nivå i enlighet med Finlands Akademis strategi. Den kommer också att stärka nätverkandet och integrationen av nya forskare i akademiprojektens forskargrupper.

Finlands Akademi har förnyat sin bedömningsprocess, och reformerna togs i bruk i vinterutlysningen 2024. Ansökningarna om bidrag för akademiforskare och kliniska forskare samt akademiprojektbidrag bedömdes av på förhand fastställda paneler som bestod av internationella experter. För första gången kunde de sökande själva välja den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan. I och med det nya förfarandet får de sökande feedback i form av alla utlåtanden och betyg som de enskilda experterna har gett. De sökande som gått vidare till panelgranskningen får också panelsammandraget och det slutliga betyget. Utlåtandena innehåller också namnen på bedömarna. Tack vare reformen får de sökande mer detaljerad feedback på bedömningen. Läs mer: Vinterutlysningens panelstruktur är färdig – ändringar även i bedömningen, Frågor och svar om vinterutlysningen

Mer information

Kontakta i första hand beslutets föredragande via vår helpdesk (ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle) eller mejla oss:

Har du frågor eller synpunkter?