Nyheter och stora ändringar i Finlands Akademis mobilitetsutlysningar hösten 2022

2.6.2022

Finlands Akademi anser att forskarnas fysiska och virtuella rörlighet samt byte av forskningsmiljö är viktiga faktorer för att främja internationell växelverkan inom vetenskap och forskning. Akademin har fortsatt att utveckla mobilitetsfinansieringen också under coronapandemin. I år görs ändringar i utlysningarna av mobilitetsfinansiering också till följd av Rysslands attack mot Ukraina.

Nedan följer ett sammandrag av de ändringar som gäller mobilitetsutlysningarna hösten 2022:

Inga mobilitetsutlysningar med Ryssland

Akademins utlysningar av mobilitetsfinansiering gällande Ryssland har baserat sig på ett bilateralt avtal som Akademin ingick med Rysslands vetenskapsakademi på 1990-talet. Till följd av Rysslands attack mot Ukraina har Akademin avbrutit allt officiellt samarbete med Ryssland. Därför öppnar Akademin tills vidare inte utlysningar som gäller rörlighet mellan Finland och Ryssland.

Finansieringen av samarbete med Japan ändras

År 2020 införde Akademin en ny modell för den mobilitetsfinansiering som hänför sig till samarbete med Kina. I år införs en liknande reform när det gäller samarbetet med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Finansieringsmöjligheten för finsk-japanska gemensamma seminarier upphör, men i stället kan man nu ansöka om finansiering för rörlighet mellan samarbetsprojekt. Finansieringen av rörligheten mellan projekt genomförs enligt en så kallad motpartsmodell. Enligt modellen skickar vardera parten i forskningssamarbetet en motsvarande ansökan till sin egen finansiär.

Akademin kommer inte heller längre att öppna utlysningar av personliga resestipendier till Japan. Akademin fungerar dock fortsättningsvis som mellanhand till JSPS Postdoctoral Fellowship-stipendier. För stipendiet i fråga öppnas en egen utlysning vid sidan av andra mobilitetsutlysningar.

Finlands Akademis bilaterala mobilitetsfinansiering främjar finländska forskares internationella växelverkan och gör finländska forskningsmiljöer mer internationella och stärker därigenom den finländska vetenskapens kvalitet. Mobilitetsfinansieringen är endast avsedd för direkta rese- och levnadskostnader som orsakas av rörligheten. Finansieringen av det egentliga forskningssamarbetet ska också i fortsättningen skaffas från andra källor.

Utlysningarna av mobilitetsfinansiering gäller Japan, Kina, Taiwan och Tyskland. Utlysningstexterna publiceras i juni 2022. Ansökningstiden är 25.8–28.9.2022.

Mer information:

  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (Japan, Taiwan, Tyskland), tfn 0295 335 011
  • ledande vetenskapsrådgivare Siru Oksa (Kina), tfn 0295 335 125

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?