Finlands Akademi förbereder en reform av bidragsformerna för den unga forskargenerationen

7.2.2022

Finlands Akademi planerar att slå samman finansieringsmöjligheterna för den unga forskargenerationen och slopa kravet på rörlighet. Akademin siktar på att den nya bidragsformen för akademiforskare tas i bruk i samband med höstens utlysning 2022. Reformen gör finansieringen av den unga forskargenerationen flexiblare och preciserar målgruppen för finansieringen. Akademin kommer att höra forskare och forskningssamfundet under beredningen.

Finlands Akademis styrelse beslutade vid sitt möte den 4 februari 2022 om en reform av bidragsformerna för den unga forskargenerationen. Akademin bereder en reform där en ny finansieringsmöjlighet för akademiforskare kan tas i bruk från och med höstens utlysning 2022.

Efter ibruktagandet av det nya instrumentet öppnas inga nya utlysningar inom de nuvarande bidragsformerna forskardoktor, akademiforskare eller unga forskargenerationens akademiprojekt.

De forskardoktorer, akademiforskare och forskare som fått unga forskargenerationens akademiprojektsbidrag som inlett sin verksamhet i år eller tidigare fortsätter på samma villkor till slutet av finansieringsperioden.

Reformen baserar sig på en omfattande utredning som Akademin har genomfört. Som en del av bakgrundsarbetet för utredningen frågade Akademin forskarsamhället om vilken bidragsform eller finansieringsmodell som bäst kunde stödja de mest lovande forskarna i den unga forskargenerationen så att de kan avancera mot de mest krävande forskaruppgifterna.

Utredningens resultat tyder på att finansieringshelheten för den unga forskargenerationen för närvarande anses vara komplicerad och administrativt onödigt tung.

Reformen gör finansieringen av unga forskare enklare och smidigare

Målet med reformen är att skapa så flexibla finansieringsvillkor och möjligheter att utnyttja finansieringen som möjligt. Ansökningsvillkoren ska enligt planerna lättas upp så att det nuvarande kravet på rörlighet slopas. Den nya bidragsformen kommer att minska den administrativa bördan för alla parter som deltar i ansökan om forskningsfinansiering. Ett ytterligare mål är att förenkla användningen av finansieringen genom att ta i bruk endast en kostnadsmodell i stället för de nuvarande två.

Målet för den nya finansieringsformen för akademiforskare är att identifiera de mest lovande sökandena bland den unga generationens forskare och stödja deras forskning så att de klart kan avancera mot mer krävande uppdrag och samtidigt nå en etablerad position i det nationella och det internationella forskarsamhället.

Enligt planen kan det nya bidraget för akademiforskare sökas av en forskare som doktorerat för minst två och högst sju år sedan, räknat från ansökningstidens utgång. Finansieringen beviljas i regel för fyra år. Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid sökandens karriärutveckling och förmåga att förnya vetenskapen.

”Finlands Akademi finansierar enligt sin strategi högklassig och verkningsfull forskning som ständigt utvecklas. Finansieringen av den unga forskargenerationen spelar en viktig roll i att säkerställa vetenskapens förnyelse och forskningens kvalitet. Vi vill i rätt skede identifiera och stödja just de forskare som under finansieringsperioden kan göra betydliga framsteg mot de mest krävande forskaruppgifterna”, konstaterar professor Johanna Myllyharju, styrelseordförande för Finlands Akademi.

I samband med den nya akademiforskarfinansieringen ska Akademin också utveckla bedömningen av ansökningar.

Särskild uppmärksamhet fästs vid en jämlik bedömning av sökande som befinner sig i olika karriärsteg och som företräder olika forskningsområden, och för att säkerställa detta ska Akademin utarbeta noggranna anvisningar för bedömningspanelerna och forskningsråden. Dessutom fortsätter Akademin diskussionerna med universiteten om nyligen disputerade forskares möjligheter att göra framsteg så att de kan söka akademiforskarbidrag.

Akademin kommer att ordna diskussioner och samråd för intressentgrupper i februari–mars om de centrala målen för reformen och huvuddragen i det nya finansieringsinstrumentet. Resultaten av diskussionerna beaktas vid beredningen av finansieringsbeslutens grunder, som publiceras senast i april 2022.

En del av de ändringar som kommer att ske i förhållande till det nuvarande finansieringsurvalet kan också införas stegvis, om det identifieras ett behov av en övergångsperiod.

Information om reformens framskridande och verkningar ges under våren via Akademins olika kommunikationskanaler. 

Mer information

    Finlands Akademi, kommunikationen
    kommunikationsexpert Pekka Rautio
    tfn 0295 335 040
    fornamn.efternamn(at)aka.fi

    Har du frågor eller synpunkter?