Finlands Akademi inleder utredning om en reform av finansieringsmöjligheterna för den unga forskargenerationen

11.10.2021

Finlands Akademi har inlett ett utredningsprojekt om en reform av finansieringsmöjligheterna för den unga forskargenerationen. Målet är att utreda vilken bidragsform eller finansieringsmodell som bäst kunde stödja den unga forskargenerationens forskningsarbete och -karriärer. Ett ytterligare mål är att bedöma hur man genom reformen kunde göra det smidigare att ansöka om och använda finansieringen samt lätta på forskningsorganisationernas administrativa arbete.

Finlands Akademi har för närvarande tre typ av bidrag för den unga forskargenerationen: bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare samt akademiprojektsbidrag som riktas till den unga forskargenerationen. Bidragsformerna har tagits i bruk under olika tidsperioder och de har utvecklats i olika faser på ett instrumentbaserat sätt.

Samtidigt har forskningsmetoder och forskningsorganisationernas karriärsystem förändrats under årens lopp, och till exempel forskningssamarbetet har fått nya former. Även de olika forskningsområdenas behov av att stödja forskarkarriären varierar. På basis av responsen från sökande är det nödvändigt att göra det enklare att ansöka om finansiering och använda den, och Akademin vill nu ta itu också med denna fråga genom utredningsprojektet.

På grund av förändringarna i verksamhetsmiljön anser Akademin att man ur nya perspektiv bör granska hur väl bidragsformerna fungerar. Därför ska Akademin nu utreda om den nuvarande helheten av tre finansieringsmöjligheter på bästa möjliga sätt tjänar den unga forskargenerationens forskningsarbete.

Utredningen inleddes i september. Under hösten 2021 ska Akademin genom enkäter och diskussioner med intressentgrupper samla synpunkter och önskemål från forskare och forskningsorganisationer till stöd för projektet.

Finlands Akademi ser främjandet av den unga forskargenerationens forskarkarriärer som ett centralt forskningspolitiskt mål. Ett sätt att uppnå detta mål är att se över och utveckla finansieringsmöjligheterna. Finansieringen av den unga forskargenerationen spelar också en viktig roll i att säkerställa vetenskapens förnyelse och forskningens kvalitet.

Akademin har öppnat en enkät om temat som är riktad till forskare. Enkäten kan besvaras fram till den 23 oktober 2021. Utnyttja din möjlighet att påverka!

Mer information

  • allmänna frågor: earlycareer(at)aka.fi 
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002
  • projektchef Vera Mikkilä, tfn 0295 335 048

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?