Pandemier som en samhällelig utmaning med bland förslag till temaområden för strategisk forskning

16.6.2020

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi föreslår till statsrådet tre teman för 2021 års program för strategisk forskning. I fokus för temana ligger den förändring i befolkningens åldersstruktur som utmanar välfärdssamhällets strukturer, den hotande minskningen av naturens mångfald samt pandemier som en samhällelig utmaning.

RSF:s förslag till nya temaområden för strategisk forskning:

  • Demografin förändras – orsaker, konsekvenser och lösningar
  • Miljömässiga och samhälleliga kopplingar till minskad biodiversitet
  • Pandemier som en samhällelig utmaning.

RSF föreslår dessutom välbefinnande som övergripande prioritering.

Målet för den årliga beredningen av teman för strategisk forskning är att förutse samhälleliga utmaningar som är betydande med tanke på Finlands framtid. De nya temaförslagen kompletterar också de tidigare temana. Tillsammans skapar temana för den strategiska forskningen en mångsidig helhet och stöder kunskapsbaserat beslutsfattande och samhällelig problemlösning.

Statsrådet behandlar RSF:s förslag och beslutar de slutliga temana. Därefter planerar RSF de forskningsprogram och finansieringsutlysningar som ska öppnas utifrån temana. RSF beslutar utlysningarnas budgetar under 2021.

Interaktionen framhävs

Temaförslagen bereds i växelverkan med forskare och beslutsfattare. De idéer och synpunkter som samlas in under processen är en väsentlig del av beredningen.

Under denna omgång framhävde RSF interaktionens roll i beredningen. I början av beredningsprocessen ordnades en öppen webbenkät, som producerade över 200 idéer till temaförslag och flera hundra kommentarer. Med stöd av enkätresultaten och aktuella framsynsöversikter valde RSF ett antal temaområden som sedan vidareutvecklades och kommenterades i workshoppar för intressentgrupper. Efter workshopparna fokuserade RSF på det fortsatta arbetet med de utvalda temana. I slutet av maj ordnades ett offentligt samråd på webben om utkasten till temaförslag.

Temana som gäller den åldrande befolkningen och förlusten av biologisk mångfald lyftes fram genast i början av det beredningsarbete som inleddes hösten 2019, och temana kvarstod igenom hela processen både i RSF: s eget arbete och i diskussionerna med intressentgrupper. Undantagsförhållandena våren 2020 lyfte vid sidan av dessa två fram också ett tredje tema, som koncentrerar sig på pandemier.

”När coronaviruspandemin nådde Finland var det nödvändigt att bereda ytterligare ett tredje temaförslag”, säger professor Kimmo Nuotio, ordföranden för rådet för strategisk forskning.

Pandemier som ett säkerhetshot nämndes som ett möjligt forskningstema redan i 2016 års RSF-program Säkerhet i en nätverksbaserad värld, men temat togs slutligen inte med i programmet. Nu under vårens undantagsförhållanden var det mycket naturligt att pandemierna inkluderades i temaförslagen.

”Det hade nog varit en större överraskning om vi inte hade gjort det”, menar Nuotio.

Mer information

  • Temaförslagen (pdf)
  • ordföranden för rådet för strategisk forskning, professor Kimmo Nuotio, tfn 0294 122 013, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, ansvarsområdet för strategisk forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 064, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?