Kuvituskuva

Rådet för strategisk forskning ordnar offentligt samråd om nya temaförslag

12.5.2020

Torsdagen 28.5 kl. 13.00–15.00 vid ett offentligt samråd på webben (se närmare beskrivning och anmälningslänk nedan) presenterar rådet för strategisk forskning (RSF) tre förslag på nya strategiska forskningsteman:

•    Demografin förändras – orsaker, konsekvenser och lösningar
•    Miljömässiga och samhälleliga kopplingar till minskad biodiversitet
•    Pandemier som en samhällelig utmaning

•    Övergripande prioritering: Välfärd.

RSF finansierar högklassig och verkningsfull forskning som söker lösningar på stora samhälleliga utmaningar som kräver ett mångvetenskapligt grepp. RSF-program byggs upp runt olika teman. Nya temaförslag utformas årligen genom en interaktiv temaprocess, som avslutas med att RSF inlämnar ett förslag till statsrådet om nya temaområden och prioriteringar för strategisk forskning. Genom sitt temabeslut styr statsrådet högklassig och långsiktig forskning för att lösa betydande samhälleliga utmaningar.

Intressentgrupper med i olika faser av temaprocessen

Enligt vice ordföranden för RSF, professor Christina Salmivalli, är det viktigaste kriteriet för temaförslagen att identifiera aktuella samhälleliga utmaningar som man söker lösningar på genom mångvetenskaplig forsknings och interaktion. Ett viktigt kriterium är också att forskarsamfundet och intressentgrupperna upplever att temaförslagen är relevanta, och därför behövs dessa grupper när temana utformas. ”Högklassig forskning i anslutning till temaförslaget bör dessutom hittas i Finland i en sådan omfattning att det kommer in tillräckligt många ansökningar. Om de två första kriterierna uppfylls, uppfylls i allmänhet också den tredje”, säger Salmivalli.

Temaberedningen inleds med en framsynsövning som syftar till att identifiera betydande samhälleliga förändringar. Som en del av övningen och kartläggningen av intressentgruppernas synpunkter har RSF redan under flera år ordnat en öppen webbenkät i oktober–november. I förra årets enkät registrerades över 750 användare och det kom in över 200 förslag till nya teman. Enkätplattformen gjorde det möjligt att kommentera förslagen, och det uppstod livlig diskussion kring förslagen med sammanlagt över 500 kommentarer.

Utöver den öppna temaenkäten utnyttjas i beredningsprocessen relevanta aktualitetsöversikter över förutsedda framtida förändringar i omvärlden. I dessa ingår bland annat publikationen Möjligheter för Finland, dvs. ministeriernas kanslichefers gemensamma tjänstemannasyn på nyckelfrågorna för nästa regeringsperiod, FN:s Global Sustainable Development Report och Sitras uppdaterade megatrendöversikt för 2020.

I de workshoppar för intressentgrupper (bl.a. representanter för universitet, forskningsinstitut och ministerier) som ordnades i februari 2020 fördjupades förståelsen för dimensionerna av de samhälleliga utmaningar som eventuellt lämpar sig som teman.

Offentligt samråd ger möjlighet att kommentera förslagen

På basis av workshopparna webbenkäten och framsynsövningen har RSF utarbetat tre temaförslag som ska diskuteras vid ett offentligt samråd 28.5.2020 kl. 13.00–15.00. Samrådet ger forskarsamfundet och de som utnyttjar forskningsrön möjlighet att diskutera temaförslagen med RSF:s representanter. Det årliga evenemanget ordnas i år på webben på grund av undantagsförhållanden. Anmäl dig via denna länk (på finska). Närmare information och anvisningar om deltagande publiceras på RSF:s webbplats före evenemanget och skickas till anmälda deltagare.

Salmivalli anser att samrådet är viktigt: ”I det här skedet är temaförslagen redan ganska väl övervägda, men ännu inte låsta. Utifrån den diskussion som förs kan temaförslagen preciseras ytterligare eller så kan de få nya prioriteringar som de inte tidigare hade. Vid samrådet ska temaförslagen ”testas” och vid behov finslipas till sin slutliga form.”

Efter samrådet granskar RSF utkasten och överlämnar sedan förslagen i sin slutliga form till statsrådet. Traditionellt har de överlämnats i juni och statsrådet har fattat beslut under hösten. Efter statsrådets beslut inleder RSF utformningen av forskningsprogram utifrån temana och öppnar finansieringsutlysningar. Nästa temaprocess sätts igång redan i det här skedet.

Salmivalli tackar alla som deltagit i processen i dess olika faser: ”Det är viktigt och utmärkt att man aktivt deltar i temaberedningen i dess olika steg. Alla faser har sin egen betydelse för vilka samhälleliga utmaningar som väljs som teman och vilka teman som slutligen utformas.”

Mer information

  • ordföranden för rådet för strategisk forskning, professor Kimmo Nuotio, tfn 0294 122 013, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, ansvarsområdet för strategisk forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 064, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Frågor om anmälningar till det offentliga samrådet: strateginentutkimus(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?