Teman för strategisk forskning

Rådet för strategisk forsknings (RSF) finansieringsprogram byggs upp runt olika teman. Nya temaförslag utformas årligen genom en interaktiv temaprocess, som avslutas med att RSF inlämnar ett förslag till statsrådet om nya temaområden och prioriteringar för strategisk forskning. Genom sitt temabeslut styr statsrådet högklassig och långsiktig forskning för att lösa betydande samhälleliga utmaningar.

RSF temaberedningen.jpg

Se bilden i pdf-format

I beredningen av temaförslaget koncentrerar man sig proaktivt på betydande samhälleliga utmaningar och omfattande förändringar på lång sikt. Den interaktiva process som kartlägger de samhälleliga utmaningarna och som stöder RSF:s temaberedning består bl.a. av en webbenkät som är öppen för allmänheten, temaworkshoppar och ett offentligt samråd där vetenskapssamfundet och användarna av forskningsdata kan diskutera de föreslagna temaområdena. I slutet av temaprocessen lägger RSF fram ett förslag för statsrådet om följande års temaområden och prioriteringar. RSF öppnar följande års forskningsprogram och de utlysningar som hänför sig till dem på basis av statsrådets temabeslut.

RSF har som utgångspunkt att identifiera teman som

  • är centrala utmaningar med tanke på Finlands framtid
  • är tillräckligt horisontella
  • i stor utsträckning berör olika delområden i samhället
  • är tillräckligt olika sinsemellan
  • förutsätter flervetenskaplig forskning då ny kunskap tas fram.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 0295 335 064

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.​

Har du frågor eller synpunkter?