Finlands Akademi öppnar särskild utlysning för att stödja forskning om covid-19

1.4.2020

Koronavirusepidemin har orsakat exceptionella globala utmaningar för både människors hälsa och samhällens funktioner. Finlands Akademi vill nu genom en prioriterad satsning stödja och påskynda forskning kring koronavirusepidemin och minskningen av dess effekter samt utnyttjandet av forskningsresultaten i samhället. Vid sitt möte den 1 april 2020 beslutade Akademins styrelse att anvisa 8,45 miljoner euro för att finansiera denna specialutlysning.

Finansieringen beviljas inom alla forskningsområden för projekt som rör SARS-CoV-2-viruset och den covid-19-epidemi som det orsakar, de samhälleliga konsekvenserna av epidemin samt förebyggande eller begränsning av epidemins negativa effekter. Med finansieringen stöds inriktning av relevant forskningsverksamhet eller stärkande av forskning inom ämnesområdet redan under våren 2020.

Akademifinansierade forskare kan också utan tilläggsfinansiering rikta verksamheten i sitt pågående projekt mot covid-19-epidemin och mot att undersöka hur man kunde begränsa epidemin genom att ansöka om en ändring av finansieringens ändamål.

Utlysningen öppnar 7.4.2020

Målet med finansieringen för forskning om covid-19 är att

 • stödja forskning inom området och/eller
 • bidra till tillgängliggörandet av forskningsdata och -resultat för forskare och samhället och/eller
 • främja användningen av forskningsbaserad kunskap för att dämpa effekterna och/eller
 • främja utnyttjandet av forskningsbaserad kunskap och kompetens.

Utlysningen riktas till organisationer. En organisations ansökan består av delansökningar. Delansökningarna grundar sig på det arbete som utförts inom pågående akademifinansierade forskningsprojekt, vilket gör det möjligt att verksamheten inleds så snabbt som möjligt. Delansökningarnas planer måste vara relevanta med tanke på utlysningens tema. Delansökningarnas ledare måste ha ett pågående akademifinansierat forskningsprojekt den dag då ansökningstiden går ut.

I utlysningen bedöms hur planerna baserar sig på arbetet i de redan finansierade projekten, deras relevans för utlysningens tema samt huruvida planen kan genomföras på ett trovärdigt sätt i nuläget. Den allmänna sektionen vid Finlands Akademi fattar finansieringsbesluten.

Tidtabellen är snabb:

 • Ansökningstiden är 7–28.4.2020.
 • Finlands Akademis allmänna sektion fattar finansieringsbesluten i maj-juni 2020.
 • Finansieringsperioden är 1.2.2020–31.12.2021 (relevanta kostnader som uppkommit före finansieringsbeslutet kan också godtas).
 • En delansökans finansiering uppgår till högst 200 000 euro.

Forskare kan styra sin finansiering till covid-19-forskning genom en ändring av finansieringens ändamål

Forskare kan även inrikta verksamheten inom ett pågående projekt på covid-19-epidemin och forskning kring minskningen av epidemins effekter genom att ansöka om en ändring av ändamålet med finansieringen.

Ändringen av ändamålet betyder inte att finansieringsperioden förlängs eller att projektet beviljas tilläggsfinansiering. Ansökan om ändring lämnas in av projektets ansvariga ledare i Akademins e-tjänst.

Mer information

 • styrelseordförande, professor Johanna Myllyharju, Finlands Akademi, tfn 0294 485 740, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
 • generaldirektör Heikki Mannila, Finlands Akademi, tfn 0295 335 001, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • överdirektör Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 029 533 5002, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?