Information till Finlands Akademis bidragsmottagare och sökande om effekterna av coronaviruspandemin

*uppdaterad 18.3.2021

På denna sida samlar vi information och nyheter om hur coronaviruspandemin påverkar ansökan om finansiering, användningen av beviljad finansiering eller Akademins beslutsprocess. I listan med frågor och svar nedan samlar vi de frågor som inkommer från forskarkåren samt våra svar på frågorna.

Om du har andra frågor kan du skicka dem till oss via frågelådan.

Vi strävar efter att vi kan upprätthålla de viktigaste utlysnings- och finansieringsfunktionerna och rådgivningstjänsterna så bra som möjligt trots det exceptionella läget.

Frågor och svar

Hur kan Akademins finansiering användas i dessa undantagsförhållanden som coronaviruspandemin orsakar?

Pandemin kan göra det svårt för akademifinansierade forskare och forskningsprojekt att genomföra den ursprungliga forskningsplanen.

Användningen av den finansiering som Akademin beviljar begränsas av statsunderstödslagen och statsbudgeten. Akademins finansiering måste användas för det ändamål för vilket den har beviljats.

Om genomförandet av projektet enligt den ursprungliga forskningsplanen försvåras t.ex. på grund av att projektpersonalen inte kan utföra sina uppgifter, finns det tre alternativ.

1. Projektet fortsätter så att det anpassas till pandemisituationen.

Det är möjligt att rikta forskningen på nytt inom ramen för det användningsändamål som nämns i finansieringsbeslutet. Detta hör till den normala forskningsprocessen. De ändringar som görs rapporteras till Akademin i samband med den vanliga vetenskapliga rapporteringen.

2. Ändamålet med beviljad finansiering ändras.

Om det är nödvändigt att omdirigera forskningen så mycket att den inte längre täcks av det ursprungliga ändamålet, kan Akademin på ansökan godkänna en ändring av ändamålet. Även det nya användningsändamålet ska uppfylla det syfte som i statsbudgeten uppställts för Akademins finansiering, vilket allmänt taget är att finansiera forskningsprojekt och främja forskning.

Detta alternativ kan komma i fråga t.ex. när Akademins finansiering för något annat ändamål omedelbart skulle kunna användas för forskning om SARS-CoV-2-viruset eller covid-19-pandemin och dess effekter, men denna användning skulle avvika så mycket från den ursprungliga forskningsplanen att alternativ 1 inte är aktuellt.

Att användningsändamålet ändras innebär inte en möjlighet till tilläggsfinansiering.

(Obs! Överföringar mellan kostnadskategorier förutsätter inte en ändring av ändamålet.)

3. Projektet avbryts delvis eller helt

Om genomförandet av hela projektet eller en del av det avbryts eller fördröjs avsevärt, kan Akademin förlänga projektets finansieringsperiod så att den del av finansieringen som sparas in under avbrottet ska kunna användas senare. Akademin är också beredd att vara flexibel med finansieringens årliga delutbetalningar.

För att en persons lönekostnader ska kunna faktureras från Akademin måste hen ha utfört motsvarande arbetsmängd i anslutning till projektet.

Kan min finansieringsperiod förlängas om jag inte kan genomföra min forskningsplan på grund av pandemin?

Ja, vi kan förlänga finansieringsperioden om genomförandet av hela projektet eller en del av det avbryts eller fördröjs avsevärt på grund av pandemin. Det som krävs är att bidragsmottagaren ansöker om förlängning och att det finns grundad anledning till förlängningen. Också forskningsplatsen ska stödja förlängningen. Den pandemirelaterade orsaken till förlängningen ska också specificeras i ändringsansökan. Motiverade orsaker:

  • betydande problem med att rekrytera forskare för projektet, till exempel forskare som är nödvändiga för att genomföra projektet
  • betydande problem med att samla nödvändiga forskningsmaterial/-data eller anskaffa forskningsutrustning på grund av coronabegränsningar; Materialinsamlingen kräver fysisk närvaro och materialet är konkret material som inte kan samlas på annat sätt
  • betydande problem med forskarrörlighet, t.ex. så att en mottagare av mobilitetsfinansiering inte kan genomföra besöket inom den planerade tidtabellen på grund av pandemiläget i mållandet och därmed sammanhängande resebegränsningar
  • andra omständigheter som avsevärt hindrar genomförandet av forskningsplanen.

De pandemirelaterade orsakerna till en förlängning av finansieringsperioden kan komma i fråga i pågående projekt som finansieras av Akademin och där villkoren i finansieringsbeslutet inte hindrar en ändring av kostnadsberäkningen. Finansieringsvillkoren och beslutets eventuella särskilda villkor bifogas till beslutsmeddelandet.

Det går inte att förlänga finansieringsperioden för universitetens profileringsbidrag.

Information om förlängning av finansieringsperioden av projekt som finansieras av rådet för strategisk forskning ges av ansvarsområdet för strategisk forskning.

Hur ansöker jag om en förlängning av finansieringsperioden?

Ansökan om förlängning av finansieringsperioden lämnas in i Akademins e-tjänst senast två månader innan finansieringsperioden löper ut. De allmänna anvisningarna om ansökan om förlängning finns på webben på sidan Hantera finansiering. Som bilaga till ändringsansökan behöver vi för beslutsfattandet en bekräftelse på att forskningsplatsen anser att det är möjligt att genomföra förlängningen och att den stöder ansökan. Bekräftelsen av forskningsplatsens representant ska bifogas till ändringsansökan. Av bekräftelsen ska framgå:

  • projektets namn och beslutsnummer
  • ursprunglig finansieringsperiod
  • förlängning som söks
  • orsak till förlängning.

Bekräftelsen kan vara t.ex. ett e-postmeddelande som innehåller ovan nämnda uppgifter. Observera att forskningsplatsens representant måste ha rätt att ingå en förbindelse för forskningsplatsen.

Kontakta föredraganden för finansieringsbeslutet om du har ytterligare frågor. Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Vilka konsekvenser kan en förlängning av finansieringsperioden ha?

En förlängning av finansieringsperioden kan inverka på den ansvariga projektledarens behörighet att få ny finansiering från Akademin. Mer information om detta ges i utlysningstexterna.

Om en forskardoktors finansieringsperiod förlängs, kan forskardoktorn undantagsvis betalas egen lön i över 36 månader, om projektets finansieringsläge tillåter detta.

Observera dock att det inte är möjligt att få tilläggsfinansiering för en forskardoktors, akademiforskares eller akademiprofessors egen avlöning, även om projektets finansieringsperiod förlängs.

Kan jag få ytterligare finansiering för att täcka extra kostnader som coronaviruspandemin orsakar?

Nej, det finns ingen tilläggsfinansiering. Vid behandlingen av slutrapporterna kommer vi dock att beakta att pandemin har kunnat ha en betydande inverkan på hur forskningsplanerna har genomförts.

Kan kostnaderna för en inställd resa som redan betalats inkluderas i de godtagbara kostnaderna?

Forskningsorganisationen ska i första hand utreda möjligheterna att skjuta upp resan till en annan tidpunkt eller ansöka om ersättning för resan från reseförsäkringen eller till exempel från flygbolaget. Till den del organisationen inte får ersättning från annat håll och inte kan skjuta upp resorna kan kostnaderna inkluderas i Akademins finansiering på normalt sätt.

Jag ska ansöka om bidrag i septemberutlysningen 2021 för anställning som akademiforskare/forskardoktor. Jag har inte kunnat byta forskningsmiljö efter disputationen på grund av pandemin. Uppfyller jag mobilitetskriteriet?

I septemberutlysningen 2021 kommer Akademin att beakta att covid-19-pandemin kan ha hindrat sökandena från att uppfylla mobilitetskravet. Läs mer om mobilitetskriteriet och undantagsfall i blogginlägget Forskarrörlighet år 2021. Anvisningarna om hur man kan avvika från mobilitetskravet på grund av covid-19 publiceras i utlysningstexterna i juni 2021.

Om du har ytterligare frågor om mobilitetskriteriet, kontakta oss per mejl: mobility@aka.fi.

Hur planerar jag min mobilitet om coronapandemin fortsätter en längre tid?

Akademin följer noga utvecklingen av pandemisituationen och dess konsekvenser för internationellt samarbete och forskarnas möjligheter att röra sig från en forskningsmiljö till en annan. Ett av våra strategiska mål är att främja internationellt forskningssamarbete.

Erfarenhet av olika forsknings- och arbetsmiljöer är mycket viktig för att forskare ska bli självständiga. Rörlighet är speciellt viktig för forskare av den yngre forskargenerationen för att stärka forskningens kvalitet och främja forskarkarriären. Det är viktigt att öka denna erfarenhet också under pandemin. När den fysiska rörligheten förhindras uppmuntrar vi forskare till åtgärder som främjar erfarenhet från olika forskningsmiljöer. Detta kan vara till exempel sampublicering och/eller delning av material samt ansökan om samfinansiering med andra forskare än forskare i den egna forskningsmiljön.

Min disputation skjuts upp för att opponenten inte får komma in i landet. Får jag ansöka om forskardoktorsbidrag, även om jag får min doktorsexamen först efter utlysningen?

Ett krav för att få behörighet att ansöka om forskardoktorsfinansiering är avlagd doktorsexamen. Finansieringen kan alltså inte sökas innan examen har avlagts. Vid flera universitet är det också möjligt att ordna disputationer på distans.

Finns det flexibilitet i de årliga delutbetalningarna ifall jag inte kan använda finansieringen som planerat?

Enligt finansieringsvillkoren borde betydande ändringsbehov i fråga om de årliga raterna anmälas på förhand via e-tjänsten. Användningen av raterna kan i år avvika avsevärt från de rater som antecknats i beslutet. Det vill säga: till skillnad från det normala förfarandet behöver den ansvariga projektledaren nu inte på förhand meddela om ändringsbehovet.

Om behovet av ändringar gäller universitetens profileringsbidrag ber vi dock att ni kontaktar oss per mejl: profi@aka.fi.

Kan man få mer tid att lämna in revisionsberättelsen?

Enligt Akademins finansieringsvillkor ska revisionsberättelsen lämnas in till Akademins registratorskontor inom tre månader från finansieringsperiodens slut. Under dessa undantagsförhållanden kan Akademin förlänga tidsfristen. Tills vidare kan revisionsberättelsen lämnas in inom sex månader från finansieringsperiodens slut. Projektet eller forskningsorganisationen behöver inte skilt begära tillstånd från Akademin för förseningen.

Har du frågor eller synpunkter?