Information till bidragsmottagare och sökande om effekterna av coronavirusutbrottet

På denna sida samlar vi information och nyheter om hur coronavirusepidemin påverkar ansökan om finansiering, användningen av beviljad finansiering eller Finlands Akademis beslutsprocess. I listan med frågor och svar nedan samlar vi de frågor som inkommer från forskarkåren samt våra svar på frågorna.

Om du har andra frågor kan du skicka dem till oss per mejl: viestinta@aka.fi.

Vi strävar efter att se till att vi kan upprätthålla de viktigaste utlysnings- och finansieringsfunktionerna och rådgivningstjänsterna så bra som möjligt trots det exceptionella läget.

Frågor och svar

Hur kan Akademins finansiering användas i dessa undantagsförhållanden som koronavirusepidemin orsakar?

Koronavirusepidemin medför förståeligt nog svårigheter för Akademins bidragsmottagare och forskningsprojekt att genomföra sin ursprungliga forskningsplan.

Användningen av den finansiering som Akademin beviljar begränsas av statsunderstödslagen och statsbudgeten. Akademins finansiering måste användas för det ändamål för vilket den har beviljats.

Om genomförandet av projektet enligt den ursprungliga forskningsplanen försvåras t.ex. på grund av att den personal som arbetar med projekten inte kan utföra sina uppgifter, finns det tre alternativ. (Om du tänker välja alternativ 2 eller 3 nedan, kontakta den föredragande för ditt finansieringsbeslut.)

1. Projektet fortsätter så att det anpassas till epidemisituationen.

Det är möjligt att rikta forskningen på nytt inom ramen för det användningsändamål som nämns i finansieringsbeslutet. Det hör till den normala forskningsprocessen oberoende av koronavirusepidemin. De ändringar som görs rapporteras till Akademin i samband med den vanliga vetenskapliga rapporteringen.

2. Ändamålet med beviljad finansiering ändras.

Om det är nödvändigt att omdirigera forskningen så mycket att den inte längre täcks av det ursprungliga ändamålet, kan Akademin på ansökan godkänna en ändring av ändamålet. Även det nya användningsändamålet ska uppfylla det syfte som i statsbudgeten uppställts för Akademins finansiering, vilket allmänt taget är att finansiera forskningsprojekt och främja forskning.

Detta alternativ kan komma i fråga t.ex. när Akademins finansiering för något annat ändamål omedelbart skulle kunna användas för forskning om SARS-CoV-2-viruset eller covid-19-epidemin och dess effekter, men denna användning skulle avvika så mycket från den ursprungliga forskningsplanen att alternativ 1 inte är aktuellt.

Att användningsändamålet ändras innebär inte en möjlighet till tilläggsfinansiering. Om genomförandet av forskning om koronavirusepidemin skulle kräva tilläggsfinansiering, är det möjligt för bidragsmottagaren att ansöka om finansiering från den tematiska specialfinansieringen som öppnas i april 2020 för forskning kring covid-19-epidemin och dämpningen av dess effekter.

(Obs! Överföringar mellan kostnadskategorier förutsätter inte en ändring av ändamålet.)

3. Projektet avbryts delvis eller helt.

Om genomförandet av projektet eller en del av det avbryts eller fördröjs avsevärt, kan Akademin bevilja projektet en förlängning av finansieringsperioden för att den del av finansieringen som sparas in under avbrottet ska kunna användas senare. Akademin är också beredd att vara flexibel med finansieringens årliga delutbetalningar.

För att en persons lönekostnader ska kunna faktureras från Akademin måste hen ha utfört motsvarande arbetsmängd i anslutning till projektet.

Kan min finansieringsperiod förlängas om jag inte kan genomföra min forskningsplan på grund av coronaviruset?

Ja, vi kan förlänga finansieringsperioden. Det som krävs är att bidragsmottagaren ansöker om en förlängning och att det finns grundad anledning till den. Den coronavirusrelaterade orsaken till att förlängning söks ska också specificeras i ändringsansökan. En grundad anledning kan t.ex. hänföra sig till att provtagning förhindras på grund av rese- och mötesbegränsningar eller till någon annan omständighet som avsevärt hindrar genomförandet av forskningsplanen.

En förlängning av finansieringsperioden på grund av exceptionella omständigheter till följd av coronaviruset kan komma i fråga endast i de projekt vars finansieringsperiod slutar 31.12.2021 eller tidigare.

Vi har personligen kontaktat ledarna för konsortier som finansieras av rådet för strategisk forskning och som avslutas under perioden i fråga. Om det uppstår ett behov av att förlänga finansieringsperioden ska konsortierna agera såsom RSF senare meddelar.

Ansökan om förlängning av finansieringsperioden lämnas in i Akademins e-tjänst senast två månader innan finansieringsperioden löper ut. Kontakta föredraganden för finansieringsbeslutet om du har ytterligare frågor. Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Observera dock att det inte är möjligt att få tilläggsfinansiering för en forskardoktors, akademiforskares eller akademiprofessors egen avlöning, även om projektets finansieringsperiod förlängs.

Kan jag få ytterligare finansiering för att täcka extra kostnader som coronaviruset orsakar?

Nej, det finns ingen tilläggsfinansiering. Vid behandlingen av slutrapporterna kommer vi dock att beakta att epidemin har kunnat ha en betydande inverkan på hur forskningsplanerna har genomförts.

Kan kostnaderna för en inställd resa som redan betalats inkluderas i de godtagbara kostnaderna?

Forskningsorganisationen ska i första hand utreda möjligheterna att skjuta upp resan till en annan tidpunkt eller ansöka om ersättning för resan från reseförsäkringen eller till exempel från flygbolaget. Till den del forskningsorganisationen inte får ersättning från annat håll och inte kan skjuta upp resorna kan kostnaderna inkluderas i Akademins finansiering på normalt sätt.

Min överenskomna mobilitetsperiod ställdes in eller avbröts på grund av coronaviruset. Kan jag ändå ansöka om finansiering för anställning som forskardoktor/akademiforskare inom nästa septemberutlysning, även om jag inte uppfyller mobilitetsvillkoret?

Ja, det kan du. I septemberutlysningen 2020 kommer Akademin att beakta att covid-19-epidemin kan ha hindrat sökandena från att uppfylla mobilitetskravet. En mobilitetsperiod som planerats för den innevarande våren kan till exempel ha avbrutits eller en avtalad flytt till en ny forskningsmiljö har kanske ställts in. I ett sådant fall kan sökanden i sin ansökan förklara varför och hur epidemin har hindrat den förutsatta mobiliteten. Anvisningarna om hur detta ska förklaras ges i septemberutlysningens utlysningstexter.

Hur planerar jag min mobilitet om koronaepidemin fortsätter en längre tid?

Akademin följer noga utvecklingen av epidemisituationen och dess konsekvenser för internationellt samarbete och forskarnas möjligheter att röra sig från en forskningsmiljö till en annan. Ett av våra strategiska mål är att främja internationellt forskningssamarbete. Vi ska inom kort inleda en gemensam diskussion med forskarsamhället om hur det internationella samarbetet och rörligheten håller på att förändras och vilka åtgärder som förändringarna medför.

Min disputation skjuts upp till hösten, eftersom opponenten inte får komma in i landet. Får jag ansöka om forskardoktorsfinansiering, även om jag får min doktorsexamen först efter utlysningen?

Avlagd doktorsexamen är ett krav för att få behörighet att ansöka om forskardoktorsfinansiering. Finansieringen kan alltså inte sökas innan examen har avlagts. Vid flera universitet är det möjligt att ordna disputationer på distans.

Kommer Akademins utlysningar att skjutas upp?

Vårens utlysningar öppnas som planerat, men ansökningstiderna förlängs. Ansökningstiderna för följande utlysningar har ändrats:

 • Akademiprogram: Forskning för hälsan (TERVA), fortsatt utlysning för konsortier
  Utlysningen öppnar: 1.4.2020
  Utlysningen stänger: 12.5.2020 kl. 16.15 finsk tid

 • Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: temautlysningarna 2020
  Utlysningen öppnar: 1.4.2020
  Utlysningen stänger: 12.5.2020 kl. 16.15 finsk tid

 • Antarktisforskning 2020
  Utlysningen öppnar: 1.4.2020
  Utlysningen stänger: 12.5.2020 kl. 16.15 finsk tid

 • FIRI-utlysning 2020 – Vägvisaren för nationella forskningsinfrastrukturer 2021–2024
  Utlysningen öppnar: 1.4.2020
  Utlysningen stänger: 16.6.2020 kl. 16.15 finsk tid

 • RSF-programmet Klimatförändringen och människan, egentlig ansökan
  Utlysningen öppnade: 11.3.2020
  Utlysningen stänger: 16.6.2020 kl. 16.15 finsk tid

 • RSF-programmet Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande, egentlig ansökan
  Utlysningen öppnade: 11.3.2020
  Utlysningen stänger: 16.6.2020 kl. 16.15 finsk tid

Ingen ändring:

 • Stärkande av universitetens profilering med konkurrensutsatt finansiering (Profi 6)
  Utlysningen öppnar: 7.5.2020
  Utlysningen stänger: 16.6.2020 kl. 16.15 finsk tid (ingen ändring)

Internationella utlysningar:

 • NOS-HS – nordiska forskarverkstäder inom kultur- och samhällsforskning
  Utlysningen stänger: 6.4. kl 16.15 finsk tid
 • ERA-NET-utlysning AquaticPollutants för samprojekt
  Utlysningen stänger: 18.5.2020

Finns det flexibilitet i de årliga delutbetalningarna ifall jag inte kan använda finansieringen som planerat?

Enligt finansieringsvillkoren borde betydande ändringsbehov i fråga om de årliga raterna anmälas på förhand via e-tjänsten. Användningen av raterna kan i år avvika avsevärt från de rater som antecknats i beslutet. Det vill säga: till skillnad från det normala förfarandet behöver den ansvariga projektledaren nu inte på förhand meddela om ändringsbehovet.

Om behovet av ändringar gäller universitetens profileringsbidrag ber vi dock att ni kontaktar oss per mejl: profi@aka.fi.

Kan man få mer tid att lämna in revisionsberättelsen?

Enligt Akademins finansieringsvillkor ska revisionsberättelsen lämnas in till Akademins registratorskontor inom tre månader från finansieringsperiodens slut. Under dessa undantagsförhållanden kan Akademin förlänga tidsfristen. Tills vidare kan revisionsberättelsen lämnas in inom sex månader från finansieringsperiodens slut. Projektet eller forskningsorganisationen behöver inte skilt begära tillstånd från Akademin för förseningen.

Vem kan göra en ansökan till FIRI-vägvisarutlysningen 2020?

Normalt måste den person som gör vägvisaransökan vara forskningsorganisationens rektor/vice rektor, generaldirektör eller motsvarande.

Akademin svarar på de utmaningar som förändringarna i omvärlden medför genom att nu tillåta att en person som inte hör till den högsta ledningen gör vägvisaransökan. Vägvisaransökan kan inledas och inlämnas av en ansvarig person som godkänts av forskningsinfrastrukturens värdorganisation. Den sökande är fortsättningsvis en forskningsorganisation.

I 2020 års utlysning måste forskningsplatsens förbindelsegivare fortsättningsvis vara forskningsorganisationens rektor/vice rektor, generaldirektör eller motsvarande.

Har du frågor eller synpunkter?