Riitta Maijala

Riitta Maijala: Ny modell för specialfinansiering av forskning om coronaviruset

21.4.2020

Samtidigt som coronapandemin sprider sig runt om i världen har både viruset och åtgärder för att förhindra spridningen utmanat vårt samhälle och resten av världen på ett helt nytt sätt. Smittsamma sjukdomar har spridit sig från en världsdel till en annan under århundraden, men världens befolkning har aldrig tidigare varit lika nätverkad som idag och inte heller har en patogen spridit sig så snabbt till alla kontinenter.

Det nya coronaviruset, liksom effekterna av det, sprider sig mycket snabbt. Därför ville vi här på Akademin redan i våras hitta ett sätt att stödja forskning och forskningens genomslag. Nu behövs i snabb takt forskning som genererar kunskap för att hantera de stora utmaningar som det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 för med sig inom en rad viktiga samhällsområden.

För att identifiera och finansiera de bästa forskningsplanerna utgår våra finansieringsbeslut alltid från en kollegial granskning. Detta förutsätter att det finns tillräckligt med tid för sökande att ta fram en forskningsplan, likväl för våra experter att granska ansökningarna och utgående från ansökningarna samla bedömningspaneler. Inbjudna paneldeltagare behöver tid för att läsa ansökningarna och sammanträda för att ge ett panelutlåtande. Innan beslut fattas behöver våra förtroendeorgan tid för att bekanta sig med ansökningarna och panelernas bedömningar av dem. Processen från det att ansökan lämnats in och fram till beslut tar i genomsnitt 6–9 månader.

Vi behövde ett exceptionellt arbetssätt – coronaepidemin väntar inte

Vi utvecklar ständigt vår ansökningsprocess och tar i bruk nya sätt för att snabba på tidtabellerna. Men vi konstaterade dock att den traditionella modellen med en kollegial granskning av nya ansökningar inte skulle vara tillräckligt snabb under dessa mycket exceptionella omständigheter.

Sökandes arbetsmiljö har även plötsligt totalt förändrats till följd av begränsningarna när det gäller bland annat rörlighet. Samtidigt är det en utmaning att inleda projekt och rekrytera personal. Det tar även längre tid än vanligt att rekrytera internationella experter till en bedömningspanel, eftersom de har fullt upp i sina egna länder. I bästa fall skulle en finansiering för nya projekt ha varit tillgänglig tidigast i slutet av 2020.

Det var alltså nödvändigt att hitta nya sätt att arbeta eftersom coronaepidemin inte väntar. Omorientering av befintlig finansiering och specialfinansiering av forskning om coronaviruset är de två första sätten som nu är tillgängliga för forskare. Även andra möjligheter utreds som bäst, men inga beslut har ännu fattats.

Att omorientera befintlig finansiering till forskning om coronaviruset och dess effekter

Om en forskare vill omorientera forskning som finansieras av Akademin i så hög grad att det inte längre omfattas av det ursprungliga ändamålet, kan vi utgående från finansieringsvillkoren och på ansökan bevilja en ändring när det gäller ändamål. Det krävs alltid särskilda skäl för att kunna ansöka om ändring av villkor eller ändamål.

Ett sådant särskilt skäl är en situation där Akademins finansiering omedelbart kunde användas för forskning om viruset sars-cov-2 eller coronaepidemin och dess effekter, men användningen skulle skilja sig väsentligt från den ursprungliga forskningsplanen.

Information om effekterna av coronaepidemin till dem som har beviljats och ansöker om forskningsfinansiering från Finlands Akademi.

Syftet med specialfinansieringen

Akademins specialfinansiering av forskning om coronaviruset syftar till att stödja och påskynda relevant, aktuell och genomförbar forskning som kan tillämpas i samhället. Sådana forskningsprojekt inom alla forskningsområden kommer på fråga som handlar om sars-cov-2 och coronaepidemin, som viruset ger upphov till, liksom de samhälleliga effekterna av epidemin samt att förebygga och/eller lindra epidemins negativa konsekvenser.

Rent praktiskt syftar specialfinansieringen till att, i linje med utlysningens tema, stärka eller omorientera pågående forskning till stöd för att bekämpa coronaepidemin och mildra dess konsekvenser. Likaså att öppna upp forskningsdata och rön för annan forskning och samhället, likväl främja användningen av forskningskunskap för att mildra konsekvenserna samt använda forskningsbaserad kunskap och kompetens i samhället i stort.

Specialfinansieringen i praktiken

Utgångspunkterna för Akademins specialfinansiering av forskning om coronaviruset handlade rent praktiskt i synnerhet om den kollegiala granskningens roll, snabbt stöd och en lätt ansökningsprocess med hänsyn till de exceptionella omständigheterna. När det gäller specialfinansiering av forskning om coronaviruset gav Unifi, Tulanet och Arene även värdefulla kommentarer och förslag i samband med förberedelserna inför utlysningen.

I samband med planeringen av utlysningen analyserade vi även finansiärernas snabba och tematiska coronautlysningar i andra länder. Utgående från detta gjordes även en bedömning huruvida vi kunde förvänta oss ett tillräckligt antal relevanta ansökningar av hög kvalitet om utlysningen bara var riktad till forskningsprojekt som redan beviljats finansiering (8,45 miljoner euro, eller cirka 2 procent av Akademins totala finansieringsbudget för 2020).

I analysen granskades coronavirus, luftvägsinfektioner, läkemedel, vaccin, pandemier, epidemier och virusforskning men även ämnesområden i stil med krishantering, folkhälsokris, ekonomisk kris, beredskap, social fragmentering och resiliens.

Utgående från vår analys bedömdes att cirka 10 procent av forskningsprojekten med pågående finansiering från oss passar bra med tanke på utlysningens mål. Sammantaget finansierar vi totalt 2 600 forskningsprojekt (inklusive konsortiernas delprojekt) då coronautlysningens ansökningstid går ut.

Utgångspunkterna för specialfinansieringen är i praktiken dessa:

  1. Kollegial granskning: Kollegial granskning av ansökningarna ligger även till grund för specialfinansieringen. I ansökningarna för forskning om coronavirus ligger fokus på relevans och en trovärdig plan.
  2. Snabbt stöd: Det pågående projektet har genomgått en kollegial granskning och arbetet är redan relaterat till eller kan på ett realistiskt sätt omorienteras att på något sätt handla om, mildra och förebygga coronaepidemin denna vår och sommar.
  3. Lätt ansökningsprocess: I delansökans plan på två sidor beskrivs hur arbetet utgår från det pågående forskningsprojektet med finansiering från Akademin och hur relevant planen är sett till utlysningens tema.
  4. Exceptionella omständigheter: Sökande är en forskningsorganisation som, när finansieringen tas emot, ålägger sig att genomföra delansökans planer även under exceptionella omständigheter och inom planerad tid samt med hänsyn till myndighetsbestämmelser. Coronafinansieringen kan också användas för att anställa en ansvarig forskningsledare. Finansieringsperioden kan även inledas retroaktivt 1.2.2020 och avslutas 31.12.2021.

Det går att ansöka om finansiering även i samband med septemberutlysningen 2020

Vi öppnar igen septemberutlysningen, som är vår största utlysning för att finansiera akademiprojekt, forskardoktorer, akademiforskare och kliniska forskare. Utlysningen gäller alla vetenskapsområden och är öppen för alla forskare med doktorsexamen som arbetar i Finland.

Coronaepidemin och olika effekter med anledning av den är säkerligen aktuella forskningsfrågor även i september, och höstens utlysning kommer att möjliggöra en mer omfattande forskning under en längre tid. Dessutom utreder vi om det finns andra möjligheter att stöda forskning inom ämnesområdet.

Riitta Maijala, överdirektör för forskning

@RiittaMaijala

Har du frågor eller synpunkter?