Verksamhetsplanens struktur: FIRI 2023-utlysning för forskningsinfrastrukturer på vägvisaren 2021–2024 och internationella medlemskap

För att göra bedömningen smidigare följer verksamhetsplanen och bedömningsblanketten samma ordning. Därför är det viktigt att planen följer de anvisningar och den struktur som fastställts. Var så koncis som möjligt.

Verksamhetsplanen lämnas in som en pdf-bilaga i e-tjänsten på fliken Verksamhetsplan. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen. Definitionerna av forskningsinfrastruktur och forskningsinfrastrukturprojekt finns i utlysningstexten.

 • Verksamhetsplanens maximilängd är 20 sidor.
 • Pappersstorlek är A4.
 • Typsnittet är Calibri/Carlito 12 pt.
 • Radavståndet är 1.
 • Marginalerna är 20 mm.
 • Texten justeras till vänster.
 • Använd inte styckeindrag.
 • Texten i tabeller och bilder måste vara minst 10 pt.
 • Skriv texten i en kolumn.
 • Källförteckningen räknas med i verksamhetsplanens längd. Textstorleken i källförteckningen är 10 pt.
 • Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter.
 • Maximistorlek för ansökans pdf-bilagor är 50 MB.

Skriv verksamhetsplanen med vår mall. Radera anvisningstexterna. Du får inte ändra eller radera rubrikerna. Vid behov kan du lägga till mellanrubriker på nivå 3. Ansökan kan inte lämnas in om systemet upptäcker ett fel i planens rubriker, konfigurationer eller struktur. I ovan nämnda delar kontrolleras forskningsplanen maskinellt. Planen ska skrivas på engelska, eftersom ansökningarna bedöms av internationella experter.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

1. Beskrivning av forskningsinfrastrukturen

Beskriv den forskningsinfrastruktur som den ansökta finansieringen gäller. Vilken forskning gagnar infrastrukturen och vilken vetenskaplig och utbildningsmässig betydelse har den? I vilket skede av livscykeln befinner sig forskningsinfrastrukturens nu (uppbyggnadsfas, driftsfas, när verksamheten planeras starta)?

Beskriv kort forskningsinfrastrukturens organisationsstruktur i Finland (t.ex. ägarorganisationer, ledningsstruktur, hur arbetet organiserats).

Vilka tjänster levererar forskningsinfrastrukturen? Beskriv forskningsinfrastrukturens användarkrets och hur den ska utvidgas. Hurdana tjänster erbjuder forskningsinfrastrukturen eller vilka tjänster har planerats?

2. Omfattande och mångsidigt genomslag

Vilket samhälleligt genomslag utanför forskarsamhället eftersträvas med forskningsinfrastrukturen? Du kan till exempel beskriva genomslagsrutterna ur näringslivets, den offentliga sektorns, sysselsättningens eller företagssamarbetets synvinkel.

3. Beskrivning av projektet

Projektplan: Beskriv konkret det projekt som ska genomföras med den ansökta finansieringen samt hur projektet anknyter till den nuvarande forskningsinfrastrukturens verksamhet. Vad ska man göra och bygga inom ramen för projektet? Vilka är de personer som är centrala med tanke på genomförandet av projektet? Beskriv deras expertis. Uppge projektets riskhanteringsplan.

Hur främjar eller utvecklar projektet verksamheten inom forskningsinfrastrukturen och de tjänster som infrastrukturen erbjuder? Inverkar projektet på användargruppen? Hur främjar projektet forskningsinfrastrukturens betydelse för vetenskap och utbildning? Hur främjar projektet forskningsinfrastrukturens samhälleliga genomslag utanför forskarsamhället?

4. Digitalisering och data

4.1 Forskningsinfrastrukturens datahanteringspolicy

Beskriv forskningsinfrastrukturens datahanteringspolicy i en separat bilaga. Den datahanteringspolicy som lämnats in till vägvisarutlysningen behöver uppdateras endast om det projekt som beskrivs i denna ansökan i betydande grad ändrar policyn.

4.2 Ökande digitalisering och dataintensitet

Hur beaktar man i projektet de ändringsbehov som den ökade digitaliseringen och dataintensiteten medför? Hur stöder projektet forskningsinfrastrukturens strävan att svara på de ändringsbehov som digitaliseringen medför?

5. Ansvarsfull vetenskap

5.1 Grön övergång

Vilka konkreta åtgärder vidtar forskningsinfrastrukturen för att uppnå dess mål om koldioxidneutralitet?

5.2 Forskningsetik, jämställdhet och likabehandling och hållbar utveckling

Hur beaktas principerna för god vetenskaplig praxis och god förvaltning i infrastrukturens verksamhet samt i projektet? Läs mer i Akademins forskningsetiska anvisningar.

Hur beaktar och genomför forskningsinfrastrukturen och projektet jämställdhet i sin verksamhet? Läs mer i Akademins anvisningar om jämställdhet och likabehandling.

Beskriv kort hur forskningsinfrastrukturen utöver den gröna övergången kan främja ett eller flera av de 17 målen för hållbar utveckling, antingen genom sin verksamhet eller med sina tjänster. Läs mer: Akademins anvisningar om hållbar utveckling, Agenda 2030

6. Långsiktig finansieringsplan

Långsiktig helhetsbudget för forskningsinfrastrukturen

 • Anteckna i två tabeller uppskattningar av forskningsinfrastrukturens totala finansiering för åren 2024–2028. I den första tabellen antecknas forskningsinfrastrukturens utgifter (bl.a. personalkostnader, hyror, anskaffningar av utrustning) och i den andra tabellen inkomster (bl.a. andelarna av den egna organisationen, andra organisationer och Finlands Akademi). Se exempeltabellerna nedan.
 • Fyll i uppgifterna med tusen euros noggrannhet. Beskriv inkomsterna och utgifterna kort. Uppgifterna används för att bedöma hållbarheten av forskningsinfrastrukturens finansieringsbas.

FIRI-finansiering kan av grundad anledning beviljas forskningsinfrastrukturer som har pågående FIRI-finansiering. Ny finansiering kan dock inte beviljas för samma ändamål som tidigare finansiering. Beskriv behovet av ny finansiering och dess koppling till finansiering som beviljats tidigare i progessrapporten (en bilaga till ansökan).

Den finansiering som söks specificeras och motiveras på fliken Finansiering som söks.

Tabell 1. Forskningsinfrastrukturens uppskattade utgifter 2024–2028

Utgifter

2024

2025

2026

2027

2028

Personal

 

 

 

 

 

Inköp av utrustning

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning (installationer, serviceavtal, reparationer)

 

 

 

 

 

Hyror

 

 

 

 

 

Övriga (specificera på skilda rader)

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

Tabell 2. Forskningsinfrastrukturens uppskattade inkomster 2024–2028

Inkomster

2024

2025

2026

2027

2028

Organisationsfinansiering

 

 

 

 

 

Pågående finansiering från Finlands Akademi

 

 

 

 

 

 

Finansiering som nu söks från Finlands Akademi

 

 

 

 

 

EU-forskningsfinansiering

 

 

 

 

 

Övrig konkurrensutsatt finansiering

 

 

 

 

 

Övrig offentlig finansiering

 

 

 

 

 

Bruks- och serviceavgifter

 

 

 

 

 

Övriga (specificera på skilda rader)

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

Källförteckning

 • Källförteckningen räknas med i verksamhetsplanens längd. Textstorleken i källförteckningen är 10 pt. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter.

Har du frågor eller synpunkter?