Anvisningar om verksamhetsplanen i FIRI 2021-utlysningen (forskningsinfrastrukturer på vägvisaren och Finlands medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer)

(uppdaterad 25.3.2021)

För att göra bedömningen smidigare följer verksamhetsplanen och bedömningsblanketten samma ordning. Därför är det viktigt att planen följer de anvisningar och den struktur som fastställts.

Var så koncis som möjligt. Skriv verksamhetsplanen på engelska. Maximilängd är 20 sidor. Typsnittet är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.

Verksamhetsplanen ifylls i e-tjänsten på fliken Verksamhetsplan. Planen kan inte inlämnas som en bilaga.

Läs noggrant igenom utlysningstexten och dess bilagor innan du börjar skriva verksamhetsplanen.

OBS! Forskningsinfrastrukturhelheten beskrivs på en egen flik i e-tjänsten.

1. Beskrivning av projektet

1.1 Det projekt som ska genomföras med finansieringen

Beskriv konkret det projekt som ska genomföras med den finansiering som söks samt hur eventuella samarbetsparter deltar i genomförandet av projektet. Vilket mervärde ger de åtgärder som beskrivs i planen för forskningsinfrastrukturens verksamhet?

 • Om projektet producerar eller är förknippat med nya tjänster, beskriv hur de kan användas (öppen tillgång).
 • Beskriv hur ansvaren för den inbördes verksamheten och ekonomin har överenskommits (gäller endast konsortieansökningar). Dessa överenskommelser bifogas inte till ansökan.

1.2 Beskrivning av medlemsavgiftsandel (endast om du ansöker om finansiering för medlemsavgift)

Motivera varför du ansöker om finansiering för medlemsavgiftsandel. Uppge bl.a. medlemsavgiftens årliga belopp och vad medlemsavgiften ger. Hur förväntas medlemsavgiften utvecklas efter finansieringsperioden?

2. Betydelse för vetenskap och utbildning

2.1 Projekt

Hur främjar projektet forskningsinfrastrukturens betydelse för vetenskap och utbildning?

2.2 Beskrivning av medlemsavgiftsandel (endast om du ansöker om finansiering för medlemsavgift)

Hur främjar medlemskapet forskningsinfrastrukturens betydelse för vetenskap och utbildning?

3. Omfattande och mångsidigt genomslag

3.1 Projekt

Vilket genomslag eftersträvas med projektet? Beskriv t.ex. följande:

 • inverkan på näringslivet, offentliga sektorn och sysselsättningen samt kontakter med företagsverksamhet och nya affärsinitiativ
 • inverkan på kompetens- och innovationsekosystemens verksamhet och utveckling.

3.2 Beskrivning av medlemsavgiftsandel (endast om du ansöker om finansiering för medlemsavgift)

Hur främjar medlemskapet forskningsinfrastrukturens omfattande och mångsidiga genomslag?

4. Ägarskap, organisationsstruktur och färdigheter

4.1 Projekt

 • Beskriv infrastrukturdirektörens (koordinatorns) och nyckelpersonernas färdigheter i fråga om genomförandet av projektet.
 • Beskriv färdigheterna hos forskningsinfrastrukturens övriga personal i fråga om genomförandet av projektet.
 • Hur inverkar projektet på ägarskapet, organisationsstrukturen, arbetsfördelningen och kompetensutvecklingen?

4.2 Beskrivning av medlemsavgiftsandel (endast om du ansöker om finansiering för medlemsavgift)

Hur inverkar medlemskapet på forskningsinfrastrukturens ägarskap och/eller personalens färdigheter?

5. Tjänster och användare

5.1 Projekt

Hur inverkar projektet på användningspolitiken, tjänstemodellerna och/eller användarkretsen?

5.2 Beskrivning av medlemsavgiftsandel (endast om du ansöker om finansiering för medlemsavgift)

Hur inverkar medlemskapet på användningspolitiken, tjänstemodellerna och/eller användarkretsen?

6. Digitalisering och data

6.1 Forskningsinfrastruktur och projekt – datahanteringspolicy

Beskriv forskningsinfrastrukturens datahanteringspolicy i en separat bilaga. Den datahanteringspolicy som lämnats in till vägvisarutlysningen behöver uppdateras endast om det projekt som beskrivs i denna ansökan i betydande grad ändrar policyn.

6.2 Forskningsinfrastruktur och projekt – ökad digitalisering och dataintensitet

Beaktar forskningsinfrastrukturen i sin verksamhet de ändringsbehov som uppstår till följd av ökad digitalisering och dataintensitet? På vilka sätt strävar forskningsinfrastrukturen efter att svara mot dessa ändringsbehov? Svarar projektet mot ändringsbehoven?

Vilken betydelse har den information som forskningsinfrastrukturen och/eller projektet producerar för den digitala omställningen? Dryfta detta t.ex. ur följande synvinklar:

 • betydelsen av den information som forskningsinfrastrukturen producerar med tanke på den digitala omställningen
 • utveckling och/eller ibruktagande av ny teknik
 • servicemodeller som stöder digitalisering och dataintensitet (t.ex. möjligheter till distansanvändning); Svarar det projekt som beskrivs här mot dessa eller andra ändringsbehov?
 • utvecklingsarbete eller åtgärder för att främja öppen tillgång till data.

7. Ansvarsfull vetenskap

7.1 Forskningsinfrastruktur och projekt – forskningsetik

Hur beaktas principerna för god vetenskaplig praxis och god förvaltning i infrastrukturens verksamhet samt i projektet? Läs mer i Akademins forskningsetiska anvisningar.

7.2 Forskningsinfrastruktur och projekt – jämställdhet och likabehandling

Hur beaktar och genomför forskningsinfrastrukturen och projektet jämställdhet i sin verksamhet? Läs mer i Akademins anvisningar om jämställdhet och likabehandling.

7.3 Forskningsinfrastruktur och projekt – hållbar utveckling och den gröna omställningen

Beskriv kort hur forskningsinfrastrukturen och projektet kan främja ett eller flera av målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Läs mer i Akademins anvisningar om hållbar utveckling. Bekanta dig med Agenda 2030.

Berätta om den information som produceras med hjälp av forskningsinfrastrukturen och projektet har betydelse för den gröna omställningen och hur åtgärderna inom det planerade projektet påverkar uppnåendet av det nationella målet för koldioxidneutralitet i forskningsinfrastrukturens grundande, uppdatering och verksamhet. Läs mer: Ett klimatneutralt Finland 2035, Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden, Finlands preliminära plan för återhämtning och resiliens och Strategin för nationella forskningsinfrastrukturer 2020–2030.

Beskriv de planerade åtgärderna och tidtabellerna för dem för att främja uppnåendet av målen i tillämpliga delar ur följande synvinklar:

 • lokaler (t.ex. byggande och energikällor eller energieffektivitet samt återanvändning av spillvärme)
 • verksamhet (t.ex. energikällor eller energieffektivitet och de material som används)
 • användning (t.ex. distansanvändning och resande).

8. Budget och finansiering

8.1 Forskningsinfrastruktur och projekt

Sammanlagd budget för forskningsinfrastrukturen

 • Anteckna de totala finansieringsuppgifterna för forskningsinfrastrukturen för 2019–2026 i två tabeller. I den första tabellen antecknas forskningsinfrastrukturens utgifter (bl.a. personalkostnader, hyror, anskaffningar av utrustning) och i den andra tabellen inkomster (bl.a. andelarna av den egna organisationen, andra organisationer och Finlands Akademi). Se exempeltabellerna nedan.
 • Fyll i uppgifterna med tusen euros noggrannhet. Beskriv inkomsterna och utgifterna kort. Uppgifterna används för att bedöma hållbarheten av forskningsinfrastrukturens finansieringsbas.

FIRI-finansiering kan av grundad anledning beviljas forskningsinfrastrukturer som har pågående FIRI-finansiering. Ny finansiering kan dock inte beviljas för samma ändamål som tidigare finansiering. Beskriv behovet av ny finansiering och dess koppling till finansiering som beviljats tidigare.

Den finansieringsandel som söks från Finlands Akademi specificeras och motiveras på fliken Finansiering som söks.

Tabell 1. Utgifter

Utgifter

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Personal

 

 

 

 

 

 

 

 

Anskaffning av utrustning

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning (installationer, serviceavtal, reparationer)

 

 

 

 

 

 

 

 

hyror

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra (specificera på skilda rader)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 1 ifylls uppgifterna om forskningsinfrastrukturens utgifter för åren 2019–2026. Utgifterna specificeras så här: personal, anskaffning av utrustning, underhåll av utrustning, hyror och andra utgifter. På den sista raden räknas summan för varje år.

Tabell 2. Inkomster

Inkomster

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Organisationsfinansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

(Befintlig) finansiering från Akademin

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering som nu söks från Akademin

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig konkurrensutsatt finansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig offentlig finansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruks- och serviceavgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra (specificera på skilda rader)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 2 ifylls uppgifterna om forskningsinfrastrukturens inkomster för åren 2019–2026. Inkomsterna specificeras så här: organisationsfinansiering, befintlig finansiering från Akademin, finansiering som nu söks från Akademin, övrig konkurrensutsatt finansiering, övrig offentlig finansiering, bruks- och serviceavgifter, andra inkomster. På den sista raden räknas summan för varje år.

8.2 Beskrivning av medlemsavgiftsandel (endast om du ansöker om finansiering för medlemsavgift)

Eventuell ansökt medlemsavgiftsfinansiering eller utgifter som täcks med den antecknas inte i tabellerna. Motivera detta kort. Kom också ihåg att nämna det i sammanfattningen av ansökan (abstraktet).

9. Riskhanteringsplan

9.1 Projekt

Beskriv kritiska punkter för projektets framgång samt alternativa sätt att genomföra projektet. Beskriv riskerna och riskhanteringsplanen kort.

10. Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i verksamhetsplanen.
 • Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?