Slutrapport

De forskare som fått finansiering från Finlands Akademi ska senast den 1 juni efter att finansieringsperioden löpt ut rapportera om sin forskning via Akademins e-tjänst. I fråga om konsortier lämnar konsortiets ansvariga ledare in den vetenskapliga rapporten på hela konsortiets vägnar efter att samtliga delprojekts finansieringsperioder har avslutats.

En slutrapport görs på alla Akademins beslut om forskningsbidrag. Rapporteringsperioden är den samma som finansieringsperioden i beslutet. Vissa bidragsformer har särskilda rapporteringsanvisningar förutom de allmänna rapporteringsanvisningarna. De särskilda anvisningarna visas i e-tjänsten då du fyller i rapporten.

Att följa upp genomslaget av Akademins forskningsfinansiering har fått en allt viktigare roll då Akademin rapporterar om sin verksamhet. Därför är det viktigt att slutrapporten fylls i omsorgsfullt till alla delar. Det är speciellt viktigt att vi får information om publikationer, övriga resultat och forskarbesök. Forskningsrapporten kan skrivas på svenska, finska eller engelska. Rapporten kan inte lämnas in per e-post.

Det är den ansvariga projektledaren som svarar för den vetenskapliga rapporteringen. Forskningsplatsen ska tre gånger om året, i samband med begäran om utbetalning, lämna in uppgifter om projektets medelsanvändning (efter utgiftsslag) och årsverken. Dessa uppgifter kopplas sedan ihop i slutrapporten för att möjliggöra jämförelser mellan medelsanvändningen och forskningens resultat.

Har du frågor eller synpunkter?