Rapportering och uppföljning

Uppföljning av finansierade projekt och genomslagsutvärdering hör till rådet för strategisk forsknings (RSF) lagstadgade uppgifter (5 b § i lagen om Finlands Akademi). Uppföljning och utvärdering av de projekt som finansieras inom RSF-program genomförs i enlighet med finansieringsprinciperna för strategisk forskning. För detta ändamål ska projekten regelbundet rapportera om sin verksamhet både under och efter finansieringsperioden. Ett konsortium rapporterar som en helhet, inte som skilda delprojekt.

Uppföljningen har tre mål:

  • uppmuntra projekten att regelbundet se över sin verksamhet i förhållande till programmets gemensamma genomslagsmål och projektets egna genomslagsmål
  • samla information om projektens verksamhet och framsteg med tanke på den strategiska forskningens gemensamma genomslagsverksamhet och kommunikation
  • samla information om forsknings- och interaktionsarbetet inom projekten med tanke på halvtidsöversynen av projekten och programutvärderingen.

Uppföljningen har fyra steg:

  • lägesrapport i början av projektet
  • årsrapportering
  • mellanrapport i samband med ansökan om fortsatt finansiering (gäller program som indelas i två finansieringsperioder)
  • slutrapport efter att projektet avslutats.

Syftet med och innehållet i dessa rapporter beskrivs kort nedan.

Rapporteringen görs med undantag för lägesrapporten på en rapportblankett som finns i Finlands Akademis e-tjänst (SARA). Det lönar sig för projekten att bekanta sig med blankettens innehåll och inleda insamlingen av behövlig information genast när verksamheten inleds. De rapporterade uppgifterna samlas kumulativt på blanketten under hela projektets gång. Konsortieledaren har rätt att rapportera om projektet, och kan vid behov också ge fullmakt åt andra personer att rapportera. Rapporteringsblanketten finns på två språk (finska och engelska), men rapporteringsspråket kan vara finska, svenska eller engelska.

Anvisningar om rapportering

Uppföljningsuppgifterna behandlas av Akademins medarbetare, medlemmarna i rådet för strategisk forskning, programdirektörerna samt vid programmens slut av finländska och utländska bedömare som genomför programutvärderingen.

Har du frågor eller synpunkter?