Rapportering och uppföljning

Vänligen observera att denna sida håller på att uppdateras. Den nya versionen av sidan och blanketter har redan publicerats på finska.

Uppföljning och rapportering av projekt

Uppföljning av finansierade projekt hör till rådet för strategisk forsknings (RSF) lagstadgade uppgifter (5 b § i lagen om Finlands Akademi). Projekten ska rapportera om sin verksamhet till RSF enligt programspecifika anvisningar. Ett konsortium rapporterar som en helhet, inte som skilda delprojekt.

Rapporteringen består av tre eller fyra delar:

  • lägesrapport i början av projektet
  • årsrapportering
  • mellanrapport i samband med ansökan om fortsatt finansiering (endast långa program)
  • slutrapport efter att projektet avslutats.

Rapporternas exakta innehåll och rapporteringspraxis varierar något mellan olika programkohorter, eftersom rapporteringen granskas och utvecklas regelbundet. Syftet med och innehållet i rapporteringen beskrivs kort nedan. Närmare programvisa anvisningar och blanketter finns i slutet av denna sida.

Lägesrapport

Inom RSF-finansierade forskningsprojekt utarbetas till en början en lägesrapport. Konsortiet utarbetar lägesrapporten utifrån ansökningsskedets forsknings- och interaktionsplan och den fungerar som grund för en senare beskrivning och uppföljning av verksamheten. Lägesrapporterna publiceras på RSF:s webbplats.

Syftet med rapporten är att presentera projektets konkreta forskningsmål och mål för samhälleligt genomslag. Konsortiet utnyttjar måluppställningen när det sammanställer innehållet i genomslagsberättelser och annan information om sin verksamhet.

Lägesrapporten utarbetas på finska och dess längd är 5–10 sidor.

Årsrapportering

Projektens årsrapportering syftar till att

  • uppmuntra projekten att regelbundet se över sin verksamhet i förhållande till programmets gemensamma genomslagsmål och projektets egna genomslagsmål
  • samla information om projektens verksamhet och framsteg med tanke på den strategiska forskningens gemensamma genomslagsverksamhet och kommunikation
  • samla information om forsknings- och interaktionsarbetet inom projekten med tanke på halvtidsöversynen av projekten och programutvärderingen.

Den årliga uppföljningen av projekten görs i första hand med hjälp av genomslagsberättelser. I genomslagsberättelsen beskrivs och dryftas det forsknings- och interaktionsarbete som gjorts inom projektet i förhållande till programmets gemensamma genomslagsmål och projektets egna genomslagsmål. Berättelserna fortsätter den beskrivning som projektet gett i sin lägesrapport och fungerar som ett verktyg som projektet kan utnyttja för att samla och reflektera över sin verksamhet. Vi uppmuntrar till att utarbeta berättelser i samarbete mellan arbetspaket och att fundera över mervärdet av det mångvetenskapliga samarbetet i strävan efter genomslag.

Den årliga uppföljningen av projekt som inletts före 2019 görs också med hjälp av s.k. resultatindikatorer (se nedan). Av de projekt som inlett sin verksamhet 2019 och därefter begärs inte årligen separat data om resultatindikatorer, utan de åtgärder som är viktigast med tanke på projektets genomslagsmål räknas upp i slutet av varje genomslagsberättelse. Utsatt tiden för årsrapporteringen är 30.11.

Uppföljningsuppgifterna behandlas av Akademins medarbetare, medlemmarna i rådet för strategisk forskning, programdirektörerna samt vid programmens slut av (finländska och) utländska bedömare som genomför programutvärderingen.

RSF uppmuntrar projekten att lägga fram genomslagsberättelserna på sina webbplatser. När forskningsprogrammet avslutas är avsikten att berättelserna eller en del av dem publiceras också på RSF:s webbplats. Den version som ska publiceras bestäms tillsammans med projekten.

Mellanrapport

Största delen av programmen för strategisk forskning pågår fem till sex år. I dessa långa program indelas finansieringsperioden i två delar. Den fortsatta finansieringen beviljas på en ansökan som lämnas in kring mitten av projektet och utifrån en halvtidsöversyn. För halvtidsöversynen lämnar projektet in en mellanrapport.

Mellanrapporten motsvarar till sitt innehåll slutrapporten (se nedan), med några få undantag.

Slutrapport

Slutrapporten av ett projekt som finansierats inom ramen för ett RSF-program gäller det projekt för vilket RSF har beviljat finansiering. Statsunderstödslagen förpliktar Finlands Akademi att följa att forskningsfinansieringen används för det ändamål för vilket den har beviljats. Vid valet och avgränsningen av de uppgifter som ska rapporteras kan man utgå från om den finansiering som RSF beviljat har varit en väsentlig förutsättning för uppkomsten av det aktuella resultatet och om resultaten har uppkommit vid genomförandet av projektets forsknings- och interaktionsplan.

Slutrapporten innehåller också de uppgifter som efterfrågas i årsrapporteringen och dessutom närmare uppgifter om resurserna, resultaten, effekterna och genomslaget i anslutning till projektet.

Uppgifterna i slutrapporten används vid den utvärdering som genomförs efter att programmet avslutats. Om uppgifterna är bristfälliga kan man begära att de korrigeras eller kompletteras.

Programspecifika anvisningar och blanketter

Instruktionerna kommer att vara enhetliga för alla projekt. Uppdaterade instruktioner kommer att publiceras på denna sida snart.

Har du frågor eller synpunkter?