Näin päätökset tehdään

Suomen Akatemiassa rahoituspäätöksiä tekevät luottamuselimet:

Luottamuselimet hoitavat tehtäviä kukin omalla toimialallaan siten kuin laissa Suomen Akatemiasta on määritelty.  

Akatemiassa päätökset tehdään esittelystä. Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies huolehtii päätöksenteossa tarvittavan aineiston hankinnasta, arvioi tosiseikat ja muodostaa oman käsityksensä esittelynsä perustaksi, valmistelee päätösasiakirjat ja esittelee asian toimivaltaiselle päätöksentekijälle sekä huolehtii tehdyn päätöksen toimeenpanosta. Rahoituspäätösten esittelijänä toimii yleensä tiedeasiantuntija tai ohjelmapäällikkö.

Luottamuselinten tekemä rahoituspäätösten valmistelu perustuu arviointilausuntoihin ja paneelien tekemään hakemusten paremmuusjärjestykseen. Lisäksi valmistelussa otetaan huomioon Akatemian Tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirja ja muut toimintaa ohjaavat linjaukset.

Talvihaku on yksivaiheinen, ja hakuun saapuneiden akatemiahankkeiden, akatemiatutkijoiden, kliinisen tutkijan ja liikuntatieteellisen akatemiaohjelman hakemusten päätökset tehdään touko-kesäkuussa. Päätösilmoitus lähetetään hakijan sähköpostiin heti päätöksenteon jälkeen. Tieteellisessä arvioinnissa arvosanan 1–4 saaneet hakemukset saavat toimikunnan harkinnan mukaan kielteisen päätöksen. Arvosanan 5–6 saaneiden hakemusten rahoituspäätökset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Alla on kuvattu tarkemmin, mihin rahoituspäätökset perustuvat.

Temaattisissa ohjelmissa, kuten akatemiaohjelmissa ja strategisen tutkimuksen ohjelmissa, haut ovat yleensä kaksivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat jättävät aiehakemuksen, joka sisältää lyhyen aiesuunnitelman. Luottamuselin tekee päätöksen toisen vaiheen hakuun kutsuttavista hakijoista pääsääntöisesti hakemuksen vertaisarvioinnin ja Akatemian tiedepoliittisten tavoitteiden perusteella. Muut saavat kielteisen päätöksen. Toiseen vaiheeseen kutsuttavilta hakijoilta pyydetään varsinaiset hakemukset, jotka arvioidaan. Luottamuselin tekee näistä rahoituspäätökset, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä.

Alla on kuvattu tarkemmin, mihin rahoituspäätökset perustuvat.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?