Näin päätökset tehdään

Suomen Akatemiassa rahoituspäätöksiä tekevät seuraavat luottamuselimet:

Luottamuselimet hoitavat tehtäviä kukin omalla toimialallaan siten kuin laissa Suomen Akatemiasta on määritelty.  

Akatemiassa päätökset tehdään esittelystä. Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies huolehtii päätöksenteossa tarvittavan aineiston hankinnasta, arvioi tosiseikat ja muodostaa oman käsityksensä esittelynsä perustaksi, valmistelee päätösasiakirjat ja esittelee asian toimivaltaiselle päätöksentekijälle sekä huolehtii tehdyn päätöksen toimeenpanosta. Rahoituspäätösten esittelijänä toimii yleensä tiedeasiantuntija tai ohjelmapäällikkö. 

Päätösvalmistelu perustuu arviointilausuntoihin ja paneelien tekemään  paremmuusjärjestykseen. Lisäksi valmistelussa otetaan huomioon Akatemian Tutkimusrahoituspäätösten perusteet –asiakirja ja muut toimintaa ohjaavat linjaukset.

Avaa kuva pdf-tiedostona

Syyskuun hakuun saapuneiden akatemiahankkeiden, akatemiatutkijoiden, tutkijatohtorien ja kliinisen tutkijan hakemusten päätökset tehdään porrastetusti. Ensimmäisessä vaiheessa tieteellisessä arvioinnissa arvosanan 1–4 saaneet hakemukset saavat toimikunnan harkinnan mukaan kielteisen päätöksen. Päätösilmoitus lähetetään hakijan sähköpostiin heti päätöksenteon jälkeen, ja nämä hakijat saavat tiedon päätöksestä aiempaa nopeammin. Toisessa vaiheessa käsitellään loput hakemukset. Toisen vaiheen rahoituspäätökset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Alla on kuvattu tarkemmin mihin rahoituspäätökset perustuvat.

Temaattisissa ohjelmissa, kuten akatemiaohjelmat ja strategisen tutkimuksen ohjelmat, haut ovat yleensä kaksivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat jättävät aiehakemuksen, joka sisältää lyhyen aiesuunnitelman. Luottamuselin tekee aiehakemuksen ja mahdollisen arvioinnin perusteella päätökset toisen vaiheen hakuun kutsuttavista hakijoista. Muut saavat kielteisen päätöksen. Toiseen vaiheeseen kutsuttavilta hakijoilta pyydetään varsinaiset hakemukset, jotka arvioidaan. Luottamuselin tekee näistä rahoituspäätökset, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Alla on kuvattu tarkemmin mihin rahoituspäätökset perustuvat.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?