Kriterier och riktlinjer för finansiering

Forskningsrådets anslag räcker inte till för att forskningsrådet skulle kunna finansiera alla ansökningar som fått utmärkt betyg (6 eller 5). Forskningsrådet har därför definierat vissa kriterier och riktlinjer som styr dess finansieringsbeslut. Kriterierna och riktlinjerna tillämpas systematiskt t.ex. då forskningsrådet gör val mellan ansökningar av hög vetenskaplig kvalitet.

Riktlinjerna och kriterierna för vinterutlysningen 2024 finns nedan. Kontakta oss om du letar efter kriterier och riktlinjer gällande tidigare utlysningar.

Riktlinjer och kriterier i vinterutlysningen 2024

Allmänna riktlinjer

 1. Forskningsrådet stöder internationellt högklassig och ansvarfull forskning på bred front inom naturvetenskap och teknik i Finland. De olika områdenas särdrag, såsom forsknings- och publiceringstraditioner inom de tekniska områdena, beaktas i beslutsfattandet. Forskningsrådet förutsätter att etiska frågor och frågor om dubbel användning och hur frågorna kommer att hanteras i forskningen beskrivs tillräckligt detaljerat i ansökan.
 2. Forskningsrådets finansieringsbeslut grundar sig i princip på bedömningspanelernas utlåtanden.
 3. Forskningsrådet bidrar till vetenskapens förnyelse genom att finansiera nya initiativ, inklusive högrisk-/högvinstforskning, och utveckling av nya metoder och tekniska verktyg. Forskningsrådet stöder forskare som befinner sig i ett uppåtgående karriärskede och beviljar akademiprojektbidrag till ansvariga projektledare på olika karriärsteg. När det gäller likvärdiga ansökningar beaktar forskningsrådet stärkandet av jämställdhet och likabehandling. Forskningsrådet finansierar i första hand sådana projekt där både den ansvariga ledaren och hens forskargrupp främst arbetar i Finland.
 4. Forskningsrådet stöder nyttiggörandet av forskningsresultat. Forskningsrådet beaktar forskningens relevans för näringslivet och andra samhällssektorer i Finland. Dessutom beaktas de sökandes tidigare meriter i fråga om det vetenskapliga och ekonomiska utnyttjandet av forskningsrön samt deras nätverk med de som utnyttjar forskningsresultat.
 5. Forskningsrådet stöder högklassigt nationellt och internationellt forskningssamarbete samt forskarmobiliteten däri. Det samarbete som forskningsrådet stöder kan ske mellan universitet, mellan universitet och forskningsinstitut eller med näringslivet eller andra samhällsaktörer. Forskningsrådet stöder forskardrivet samarbete med finansiering för akademiprojekt och akademiforskare samt genom att delta i strategiskt utvalda internationella utlysningar. Konsortiebaserade akademiprojekt som inbegriper parter från olika forskningsorganisationer är ett viktigt redskap för att främja nationellt samarbete.
 6. Forskningsrådet främjar sådan forskning som utnyttjar finländsk och internationell forskningsinfrastruktur.

Kriterier och riktlinjer för akademiprojekt

Då forskningsrådet gör val mellan ansökningar av hög vetenskaplig kvalitet tillämpar det följande kriterier (i prioritetsordning):

Beslutskriterier (i prioritetsordning):

 1. Forskningens kvalitet, nya initiativ, potential till genombrott, relevans och genomförbarhet
 2. Forskarens/forskargruppens kompetens, särskilt nyliga prestationer, och forskningssamarbete
 3. Forskningens genomslag i samhället

Dessutom använder forskningsrådet allmänna riktlinjer om finansieringsbeslut när den väljer ut projekt för finansiering.

Följande riktlinjer tillämpas vid forskningsrådets finansieringsbeslut:

Finansiering som beviljas:

 • Finansieringen för ett enskilt fyraårigt projekt uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 €/år).
 • Den totala finansieringen för ett fyraårigt konsortiebaserat akademiprojekt uppgår till högst 1 000 000 euro (motsvarar 250 000 €/år). Finansieringen för ett fyraårigt delprojekt i konsortiet uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 €/år).
 • Forskningsrådet har som mål att öka andelen doktorandutbildning inom akademiprojekt.

Kriterier och riktlinjer för akademiforskare

Forskningsrådet stöder lovande och nytänkande forskare som befinner sig i ett uppåtgående karriärskede och som kan bedriva självständig forskning. Forskarna kan i betydande grad avancera i karriären under finansieringsperioden när de bedriver vetenskapligt högklassig och genomslagskraftig forskning som bidrar till vetenskapens förnyelse. Forskningsrådet fäster särskild vikt vid sökandens kompetens samt vid sökandens meriter och samarbetsnätverk i förhållande till karriärskedet. Forskningsrådet förväntar sig att akademiforskaren under finansieringsperioden ökar sin erfarenhet av handledning och vidareutvecklar sin kompetens inom akademiskt ledarskap.

I princip baseras forskningsrådets beslutsfattande på bedömningsutlåtandena, med följande prioritetsordning för punkterna i bedömningen:

 1. Sökandens personliga kompetens med beaktande av karriärfasen
 2. Forskningens kvalitet, nyhetsvärde och relevans
 3. Forskningens genomförbarhet och samarbetsnätverk

Dessutom använder forskningsrådet allmänna riktlinjer om finansieringsbeslut när den väljer ut akademiforskare.

Forskningsrådet godkänner efter eget avvägande skäliga forskningskostnader. Eftersom syftet med finansieringen är att främja akademiforskarens akademiska ledarskap beviljar forskningsrådet inte finansiering till gruppmedlemmar i samma eller ett högre karriärstadium utan skälig grund.

Riktlinjer och kriterier för septemberutlysningen 2022

Allmänna riktlinjer

 1. Forskningsrådet stöder internationellt högklassig och ansvarfull forskning på bred front inom naturvetenskap och teknik. De olika områdenas särdrag, såsom forsknings- och publiceringstraditioner inom de tekniska områdena, beaktas i beslutsfattandet.
 2. Forskningsrådets finansieringsbeslut grundar sig i princip på bedömningspanelernas utlåtanden.
 3. Forskningsrådet bidrar till vetenskapens förnyelse genom att finansiera nya initiativ, inklusive högrisk-/högvinstforskning, och utveckling av nya metoder och tekniska verktyg. Forskningsrådet stöder forskare som befinner sig i ett uppåtgående karriärskede och beviljar akademiprojektbidrag till ansvariga projektledare på olika karriärsteg. När det gäller likvärdiga sökande beaktar forskningsrådet stärkandet av jämställdhet och likabehandling.
 4. Forskningsrådet stöder nyttiggörandet av forskningsresultat. Forskningsrådet beaktar forskningens relevans för näringslivet och andra samhällssektorer i Finland. Dessutom beaktas de sökandes tidigare meriter i fråga om det vetenskapliga och ekonomiska utnyttjandet av forskningsrön samt deras nätverk med de som utnyttjar forskningsresultat.
 5. Forskningsrådet stöder högklassigt nationellt och internationellt forskningssamarbete samt forskarmobiliteten däri. Det samarbete som forskningsrådet stöder kan ske mellan universitet, mellan universitet och forskningsinstitut eller med näringslivet eller andra samhällsaktörer. Forskningsrådet stöder forskardrivet samarbete med finansiering för akademiprojekt och akademiforskare samt genom att delta i strategiskt utvalda internationella utlysningar. Konsortiebaserade akademiprojekt som inbegriper parter från olika forskningsorganisationer är ett viktigt redskap för att främja nationellt samarbete.
 6. Forskningsrådet främjar sådan forskning som utnyttjar finländsk och internationell forskningsinfrastruktur.

Kriterier och riktlinjer för akademiprojekt

Beslutskriterier (i prioritetsordning)

 1. Forskningens kvalitet, nya initiativ, potential till genombrott, genomslag och genomförbarhet
 2. Forskarens/forskargruppens kompetens, särskilt nyliga prestationer, och forskningssamarbete
 3. Forskningens samhälleliga relevans

Riktlinjer

 • Målnivån för finansieringen är i genomsnitt 450 000 euro per fyraårigt projekt.
 • Finansieringen för ett enskilt projekt uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 €/år).
 • Den totala finansieringen för ett konsortiebaserat akademiprojekt uppgår till högst 1 000 000 euro (motsvarar 250 000 €/år). Finansieringen för ett delprojekt i konsortiet uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 €/år).

Kriterier och riktlinjer för akademiforskare

Forskningsrådet stöder lovande och nytänkande forskare som befinner sig i ett uppåtgående karriärskede och som kan bedriva självständig forskning. Forskarna kan i betydande grad avancera i karriären under finansieringsperioden när de bedriver vetenskapligt högklassig och genomslagskraftig forskning som bidrar till vetenskapens förnyelse. Forskningsrådet fäster särskild vikt vid sökandens kompetens samt vid sökandens meriter och samarbetsnätverk i förhållande till karriärskedet. Akademiforskarens eventuella forskningsgrupp bidrar till att förbättra forskarens handlednings- och ledarskapskompetens. Forskningsrådet godkänner efter eget avvägande skäliga forskningskostnader.

Beslutskriterier (i prioritetsordning)

 1. Sökandens personliga kompetens med beaktande av karriärfasen
 2. Forskningens kvalitet, nyhetsvärde och genomslag
 3. Forskningens genomförbarhet samt samarbetsnätverk och deras mervärde för forskningsplanen och forskarkarriären
 4. Forskningens samhälleliga relevans

Har du frågor eller synpunkter?