Kriterier och riktlinjer för finansiering

Forskningsrådets anslag räcker inte till för att forskningsrådet skulle kunna finansiera alla ansökningar som fått utmärkt betyg (6 eller 5). Forskningsrådet har därför definierat vissa kriterier och riktlinjer som styr dess finansieringsbeslut. Kriterierna och riktlinjerna tillämpas systematiskt t.ex. då forskningsrådet fattar beslut gällande likvärdiga ansökningar.

Riktlinjerna och kriterierna för höstutlysningen 2022 finns nedan. Kontakta oss om du letar efter kriterier och riktlinjer gällande tidigare utlysningar.

Riktlinjer och kriterier för septemberutlysningen 2022

Allmänna riktlinjer

 1. Forskningsrådet stöder internationellt högklassig och ansvarfull forskning på bred front inom naturvetenskap och teknik. De olika områdenas särdrag, såsom forsknings- och publiceringstraditioner inom de tekniska områdena, beaktas i beslutsfattandet.
 2. Forskningsrådets finansieringsbeslut grundar sig i princip på bedömningspanelernas utlåtanden.
 3. Forskningsrådet bidrar till vetenskapens förnyelse genom att finansiera nya initiativ, inklusive högrisk-/högvinstforskning, och utveckling av nya metoder och tekniska verktyg. Forskningsrådet stöder forskare som befinner sig i ett uppåtgående karriärskede och beviljar akademiprojektbidrag till ansvariga projektledare på olika karriärsteg. När det gäller likvärdiga sökande beaktar forskningsrådet stärkandet av jämställdhet och likabehandling.
 4. Forskningsrådet stöder nyttiggörandet av forskningsresultat. Forskningsrådet beaktar forskningens relevans för näringslivet och andra samhällssektorer i Finland. Dessutom beaktas de sökandes tidigare meriter i fråga om det vetenskapliga och ekonomiska utnyttjandet av forskningsrön samt deras nätverk med de som utnyttjar forskningsresultat.
 5. Forskningsrådet stöder högklassigt nationellt och internationellt forskningssamarbete samt forskarmobiliteten däri. Det samarbete som forskningsrådet stöder kan ske mellan universitet, mellan universitet och forskningsinstitut eller med näringslivet eller andra samhällsaktörer. Forskningsrådet stöder forskardrivet samarbete med finansiering för akademiprojekt och akademiforskare samt genom att delta i strategiskt utvalda internationella utlysningar. Konsortiebaserade akademiprojekt som inbegriper parter från olika forskningsorganisationer är ett viktigt redskap för att främja nationellt samarbete.
 6. Forskningsrådet främjar sådan forskning som utnyttjar finländsk och internationell forskningsinfrastruktur.

Kriterier och riktlinjer för akademiprojekt

Beslutskriterier (i prioritetsordning)

 1. Forskningens kvalitet, nya initiativ, potential till genombrott, genomslag och genomförbarhet
 2. Forskarens/forskargruppens kompetens, särskilt nyliga prestationer, och forskningssamarbete
 3. Forskningens samhälleliga relevans

Riktlinjer

 • Målnivån för finansieringen är i genomsnitt 450 000 euro per fyraårigt projekt.
 • Finansieringen för ett enskilt projekt uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 €/år).
 • Den totala finansieringen för ett konsortiebaserat akademiprojekt uppgår till högst 1 000 000 euro (motsvarar 250 000 €/år). Finansieringen för ett delprojekt i konsortiet uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 €/år).

Kriterier och riktlinjer för akademiforskare

Forskningsrådet stöder lovande och nytänkande forskare som befinner sig i ett uppåtgående karriärskede och som kan bedriva självständig forskning. Forskarna kan i betydande grad avancera i karriären under finansieringsperioden när de bedriver vetenskapligt högklassig och genomslagskraftig forskning som bidrar till vetenskapens förnyelse. Forskningsrådet fäster särskild vikt vid sökandens kompetens samt vid sökandens meriter och samarbetsnätverk i förhållande till karriärskedet. Akademiforskarens eventuella forskningsgrupp bidrar till att förbättra forskarens handlednings- och ledarskapskompetens. Forskningsrådet godkänner efter eget avvägande skäliga forskningskostnader.

Beslutskriterier (i prioritetsordning)

 1. Sökandens personliga kompetens med beaktande av karriärfasen
 2. Forskningens kvalitet, nyhetsvärde och genomslag
 3. Forskningens genomförbarhet samt samarbetsnätverk och deras mervärde för forskningsplanen och forskarkarriären
 4. Forskningens samhälleliga relevans

Riktlinjer och kriterier för septemberutlysningen 2021

Allmänna riktlinjer

 1. Forskningsrådet stöder internationellt högklassig forskning på bred front inom de forskningsområden som det representerar. De olika områdenas särdrag, såsom forsknings- och publiceringstraditioner inom de tekniska områdena, beaktas i beslutsfattandet.
 2. Forskningsrådets finansieringsbeslut grundar sig i princip på bedömningspanelernas utlåtanden.
 3. Forskningsrådet bidrar till vetenskapens förnyelse genom att finansiera nya initiativ, inklusive högrisk-/högvinstforskning, och forskare som befinner sig i en blomstrande fas av sin karriär.: Forskningsrådet främjar utvecklingen av nya metoder och tekniska verktyg, finansierar ansvariga ledare i olika karriärfaser samt stöder akademiforskare och forskardoktorer som kommer till Finland från utlandet. Bland likvärdiga sökande prioriterar forskningsrådet den som företräder minoritetskönet.
 4. Forskningsrådet stöder nyttiggörandet av forskningsresultat. Forskningsrådet beaktar forskningens relevans för näringslivet och andra samhällssektorer i Finland. Dessutom beaktas de sökandes tidigare meriter i fråga om det vetenskapliga och ekonomiska utnyttjandet av forskningsrön samt deras nätverk med de som utnyttjar forskningsresultat.
 5. Forskningsrådet stöder högklassigt nationellt och internationellt forskningssamarbete samt forskarmobiliteten däri. Det samarbete som forskningsrådet stöder kan ske mellan universitet, mellan universitet och forskningsinstitut eller med näringslivet eller andra samhällsaktörer. Forskningsrådet stöder forskardrivet samarbete med finansiering för akademiprojekt, akademiforskare och forskardoktorer samt genom att delta i strategiskt utvalda internationella utlysningar. Konsortiebaserade akademiprojekt som inbegriper parter från olika forskningsorganisationer är ett viktigt redskap för att främja internationellt samarbete.
 6. Forskningsrådet främjar sådan forskning som utnyttjar finländsk och internationell forskningsinfrastruktur.

Kriterier och riktlinjer för akademiprojekt

Beslutskriterier (i prioritetsordning)

 1. Forskningens kvalitet, nya initiativ, potential till genombrott, genomslag och genomförbarhet
 2. Forskarens/forskargruppens kompetens, särskilt nyliga prestationer
 3. Forskningssamarbete och mobilitet

Riktlinjer

 • Målnivån för finansieringen är i genomsnitt 450 000 euro per fyraårigt projekt.
 • Finansieringen för ett enskilt projekt uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 €/år).
 • Den totala finansieringen för ett konsortiebaserat akademiprojekt uppgår till högst 1 000 000 euro (motsvarar 250 000 €/år). Finansieringen för ett delprojekt i konsortiet uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 €/år).

Kriterier och riktlinjer för akademiforskare

Kriterier (i prioritetsordning)

 1. Den sökandens personliga kompetens
 2. Forskningens kvalitet, nyhetsvärde, genomslag och genomförbarhet
 1. Den sökandes mobilitet och samarbetsnätverk, gällande mobiliteten särskilt kvaliteten av sökandes tidigare och planerade mobilitet samt dess mervärde för forskningsplanen och forskarkarriären

Riktlinjer

 • Forskningsrådet stöder akademiforskare genom att bevilja dem finansiering för forskningskostnader på 400 000 euro/5 år. Finansieringen beviljas i två rater: högst 240 000 euro för de tre första åren och högst 160 000 euro för de sista två åren.

Kriterier och riktlinjer för forskardoktorer

Genom att finansiera lovande forskare som befinner sig i början av sin forskarkarriären vill forskningsrådet säkerställa att forskarkåren inom naturvetenskap och teknik är konkurrenskraftig och att förnyelsen av den vilar på en hållbar grund. Det bör också finnas ett tillräckligt antal högklassiga forskare inom de tekniska områden som är av samhällsekonomisk och samhällelig betydelse. Forskningsrådets viktigaste finansieringskriterier är den sökandes kompetens och forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Dessutom fästs uppmärksamhet vid sökandens mobilitet och mångsidiga samarbetsnätverk som stöder forskarens självständighet under finansieringsperioden. Den sökandes mobilitetsplan och samarbete ska stödja forskningsplanens genomförande. Forskningsrådet stöder även nyttiggörandet av forskningens resultat och beaktar forskningens relevans för näringslivet och andra samhällssektorer i Finland.

Beslutskriterier (i prioritetsordning)

 1. Den sökandens personliga kompetens
 2. Forskningens kvalitet, nyhetsvärde, genomslag och genomförbarhet
 3. Sökandens mobilitet och mångsidiga samarbetsnätverk som stöder forskarens självständighet och forskningsplanens genomförande
 4. Forskningens relevans för näringslivet och andra samhällssektorer i Finland.

Riktlinjer

Forskningsrådets genomsnittliga finansiering för en forskardoktor uppgår till 252 000 euro inklusive löneutgifter, motiverade forskningsutgifter och rimliga mobilitetsutgifter. Forskningsrådet tillämpar en månadslön på högst 3 900 euro som beräkningsgrund då det beviljar bidrag för anställning som forskardoktor. Forskningsutgifter godkänns till ett belopp av högst 20 000 euro, men vid experimentell forskning kan större kostnader godkännas av grundad anledning.

Har du frågor eller synpunkter?