Kriterier och riktlinjer för finansiering

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö beslutade sina finansieringskriterier och -riktlinjer för vinterutlysningen 2024 vid sitt möte i oktober 2023. Riktlinjerna kompletterar Akademins anvisningar i vinterutlysningens utlysningstexter samt Akademins allmänna beslutsgrunder.

De sökande ska ha nära anknytning till den finländska forskargemenskapen så att finansieringen gagnar den finländska forskningen och det finländska samhället. Detta innebär att finansieringen ska förvaltas av en finländsk organisation. Forskningsrådet finansierar i regel endast sådana projekt där både den ansvariga ledaren och hens forskargrupp främst arbetar i Finland. De sökande måste klart beskriva detta i sin ansökan.

Akademiprojektbidrag

Prioriterade finansieringskriterier:

 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet
 • betydande bevis på vetenskapligt arbete och framgångsrikt ledarskap i förhållande till den ansvariga ledarens karriärfas.

Forskningsrådet förutsätter att den ansvariga ledarens lednings- och forskningsuppgifter i projektet har klart specificerats i ansökan.

Sekundära finansieringskriterier, som används vid likvärdiga ansökningar:

 • djärva initiativ som förnyar vetenskapen
 • genomslag utanför forskarsamfundet
 • internationellt samarbete som stöder forskningsarbetet
 • stöd för karriärutvecklingen hos nydisputerade forskare eller doktorander inom projektet

Forskningsrådets finansiering för ett enskilt fyraårigt akademiprojekt uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 per år).

I fråga om konsortier fäster forskningsrådet uppmärksamhet vid samarbetets mervärde, som ska beskrivas i ansökan. Delprojekt i konsortier ska hålla samma vetenskapliga nivå som konsortiets huvudsakliga sökande, eller på andra sätt bidra starkt till projektets genomförande.

En konsortieledare beviljas högst 450 000 euro och ett delprojekt i ett konsortium högst 350 000 euro för fyra år (motsvarar 112 500 euro och 87 500 euro per år). Ett konsortium beviljas dock totalt högst 1 miljon euro för fyra år.

Bidrag för anställning som akademiforskare

Prioriterade finansieringskriterier:

 • sökandens meriter hittills, kunskaper och prov på samarbetsnätverk i förhållande till karriärfasen
  • sökanden ska ha avancerat snabbt i sin karriär, vara lovande och internationellt konkurrenskraftig och ha förmåga till förnyelse
  • i ansökan ska sökanden beskriva hur projektet stöder hens ökande kompetens och framsteg under forskarkarriären
  • sökanden ska dessutom ha erfarenhet av att leda en forskningsgrupp
 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet

Sekundära finansieringskriterier, som används vid likvärdiga ansökningar:

 • djärva initiativ som förnyar vetenskapen
 • internationell och nationell rörlighet samt forskargruppens samarbete
 • genomslag utanför forskarsamfundet
 • möjligheterna att skapa samarbetsnätverk som stöder karriären av forskare som eventuellt anställs till projektet, utveckling av den egna vetenskapliga kompetensen.

Bidrag för anställning som klinisk forskare

Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Dessutom fästs uppmärksamhet vid den sökandes lämplighet med tanke på målen med finansieringsinstrumentet.

Finlands Akademi stöder läkare eller forskare som är sysselsatta med kliniskt patientarbete genom att finansiera deras deltidsforskning. Patientarbete ska ha en koppling till forskningsprojektet.

Finansieringsbeslutet grundar sig på forskningens vetenskapliga kvalitet och den sökandes kompetens och lämplighet. Syftet är att främja kliniska forskarkarriärer och uppmuntra professionella inom hälso- och sjukvården som sysslar med kliniskt arbete att forska vid sidan av det kliniska arbetet.

Forskningsrådets finansiering täcker 20–50 procents lön och forskningskostnader. En förutsättning är att 50 procent av den sökandes arbete utgörs av kliniskt patientarbete. Finansieringen beviljas för högst fyra år.

Kliniska forskare kan samtidigt ha akademiprojektbidrag.

  Har du frågor eller synpunkter?