Kriterier och riktlinjer för finansiering

Vid sitt möte i juni beredde forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö sina finansieringskriterier och -riktlinjer för höstutlysningen 2022. Riktlinjerna kompletterar Akademins anvisningar i utlysningstexterna samt Akademins allmänna beslutsgrunder.

De sökande ska ha nära anknytning till den finländska forskargemenskapen så att finansieringen gagnar den finländska forskningen och det finländska samhället. Detta innebär att finansieringen ska förvaltas av en finländsk organisation. Forskningsrådet finansierar i regel endast sådana projekt där både den ansvariga ledaren och hens forskargrupp främst arbetar i Finland. De sökande måste klart beskriva detta i sin ansökan.

Akademiprojektbidrag

Prioriterade finansieringskriterier:

 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet
 • betydande bevis på vetenskapligt arbete och framgångsrikt ledarskap i förhållande till den ansvariga ledarens karriärfas.

Forskningsrådet förutsätter att den ansvariga ledarens lednings- och forskningsuppgifter i projektet har klart specificerats i ansökan.

Sekundära finansieringskriterier, som används vid likvärdiga ansökningar:

 • djärva initiativ som förnyar vetenskapen
 • genomslag utanför forskarsamfundet
 • internationellt samarbete som stöder forskningsarbetet
 • hur projektet stöder forskare som nyligen disputerat.

Forskningsrådets finansiering uppgår till högst 550 000 euro per projekt.

I fråga om konsortier fäster forskningsrådet uppmärksamhet vid samarbetets mervärde, som ska beskrivas i ansökan. Delprojekt i konsortier ska hålla samma vetenskapliga nivå som konsortiets huvudsakliga sökande, eller på andra sätt bidra starkt till projektets genomförande. En konsortieledare beviljas högst 400 000 euro och ett delprojekt i ett konsortium högst 300 000 euro. Ett konsortium beviljas totalt högst 1 miljon euro.

Forskningsrådet kan bevilja tvåårig finansiering för utvalda akademiprojektansökningar, om det har identifierat ett högklassigt och lovande projekt som förnyar vetenskapen med en betydande risk med tanke på projektets genomförande som inverkar på finansieringen av projektet som sådant. Riskfaktorerna kan till exempel vara brister i de preliminära resultat som stöder forskningens genomförbarhet, införande av en ny forskningsmetod eller utmaningar i samband med insamling av data. Målet är att stödja innovativa projekt som håller på att bli utan finansiering på grund av den risk som äventyrar förverkligandet av projektets huvudsakliga mål. Forskningsrådet kan anse att ett sådant projekts kvalitet och innovativitet är så betydande att det beviljar tvåårig finansiering för att minska den risk som är betydande för projektet. Det är inte fråga om en skild bidragsform, utan om ett val som baserar sig på forskningsrådets avvägande.

Enligt Akademins riktlinjer beviljar forskningsrådet inte akademiprojektbidrag till en forskare som har ett pågående akademiprofessorsbidrag eller som är ansvarig ledare för ett pågående akademiprojekt. Om den sökande är delprojektledare inom ett konsortium med pågående akademiprojektbidrag kan hen beviljas akademiprojektbidrag endast av särskilt vägande skäl. Om den sökande har pågående bidrag för anställning som akademiforskare kan hen beviljas akademiprojektbidrag för de två sista åren av anställningen. Genom att följa Akademins riktlinjer strävar forskningsrådet efter att säkerställa finansiering för så många forskare som möjligt och på ett mångsidigt sätt stödja forskning inom olika områden.

Bidrag för anställning som akademiforskare

Prioriterade finansieringskriterier:

 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet
 • sökandens meriter hittills, kunskaper och prov på samarbetsnätverk i förhållande till karriärfasen
 • sökanden ska ha avancerat snabbt i sin karriär, vara lovande och internationellt konkurrenskraftig och ha förmåga till förnyelse; i ansökan ska sökanden beskriva hur projektet stöder hens ökande kompetens och framsteg under forskarkarriären
 • sökanden ska hålla på att grunda en forskningsgrupp eller redan ha erfarenhet av att leda en forskningsgrupp.

Sekundära finansieringskriterier, som används vid likvärdiga ansökningar:

 • djärva initiativ som förnyar vetenskapen
 • internationell och nationell rörlighet samt forskargruppens samarbete
 • genomslag utanför forskarsamfundet
 • möjligheterna att skapa samarbetsnätverk som stöder karriären av forskare som eventuellt anställs till projektet, utveckling av den egna vetenskapliga kompetensen.

Bidrag för anställning som klinisk forskare

Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Dessutom fästs uppmärksamhet vid den sökandes lämplighet med tanke på målen med finansieringsinstrumentet.

Finlands Akademi stöder läkare eller forskare som är sysselsatta med kliniskt patientarbete genom att finansiera deras deltidsforskning. Patientarbete ska ha en koppling till forskningsprojektet.

Finansieringsbeslutet grundar sig på forskningens vetenskapliga kvalitet och den sökandes kompetens och lämplighet. Syftet är att främja kliniska forskarkarriärer och uppmuntra professionella inom hälso- och sjukvården som sysslar med kliniskt arbete att forska vid sidan av det kliniska arbetet.

Forskningsrådets finansiering täcker 20–50 procents lön och forskningskostnader. En förutsättning är att 50 procent av den sökandes arbete utgörs av kliniskt patientarbete. Finansieringen beviljas för högst fyra år.

Kliniska forskare kan samtidigt ha akademiprojektbidrag.

  Har du frågor eller synpunkter?