Kriterier och riktlinjer för finansiering

Forskningsrådet för kultur och samhälles finansieringsriktlinjer bidrar till att förverkliga Finlands Akademis strategi i syfte att stärka forskningens kvalitet och genomslag samt främja dess förnyelse. Riktlinjerna grundar sig på och stöder de riktlinjer som tas upp i Akademins allmänna beslutsgrunder.

Ansökans vetenskapliga kvalitet är det viktigaste finansieringskriteriet. Forskningsrådet finansierar framför allt ansökningar som fått totalbetyget 6 eller 5 i bedömningen. Inte ens betyget 6 eller 5 garanterar att forskningsrådet kan finansiera ansökan. Forskningsrådets syfte är att finansiera den mest högklassiga forskningen inom alla sina forskningsområden.

Med forskningens förnyelse avses vetenskapliga genombrott, nya teorier och begrepp, kritisk analys och ibland ifrågasättande av tidigare forskning, metodologiskt nytänkande infallsvinklar samt utnyttjande och analys av nya slags data.

Forskningens genomslag omfattar både vetenskapligt och samhälleligt genomslag.

Vid beredningen och verkställandet av sina finansieringsbeslut följer forskningsrådet Akademins jämställdhetsplan i syfte att främja jämställdhet och likabehandling.

Forskningsrådet har förbundit sig att främja principerna för öppen vetenskap. Målet är att alla publikationer, data, material, metadata och metoder som forskningen producerar och utnyttjar görs öppet tillgängliga för fortsatt bruk.

Akademiprojektsbidrag

Akademiprojektbidrag är forskningsrådet för kultur och samhälles viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens genomslag och förnyelse. Forskningsrådets mål är att ungefär hälften av forskningsrådets budget används för akademiprojektbidrag.

Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. I forskningsrådets finansieringsbeslut prioriteras projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och/eller vetenskaplig förnyelse.

Övriga faktorer som beaktas är forskningsprojektets genomförbarhet, den ansvariga ledarens och forskningsgruppens kompetens, nationella och internationella samarbetskontakter och internationell forskarmobilitet.

Den ansvariga ledaren av ett akademiprojekt ska vara en långt avancerad forskare med kompetens att leda en forskningsgrupp. Till projektet kan rekryteras forskare med expertis och kvalifikationer som är relevanta för genomförandet av projektet. De kan vara både forskare med doktorsexamen och forskare som fortfarande arbetar med sin doktorsavhandling.

Enligt forskningsrådets riktlinjer uppgår finansieringen för ett enskilt akademiprojekt till högst 550 000 euro för fyra år. Delprojekt i konsortier beviljas högst 280 000 euro för fyra år.

Bidrag för anställning som akademiforskare

Bidraget för anställning som akademiforskare stöder unga forskare med snabbt karriäravancemang. Med finansieringens hjälp kan akademiforskaren öka sin kompetens och avancera betydligt i sin karriär mot mer krävande uppgifter och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället. Akademiforskaren bedriver vetenskapligt högklassig och verkningsfull forskning som förnyar vetenskapen.

Forskningsrådets viktigaste finansieringskriterier när det gäller bidrag för anställning som akademiforskare är sökandens kompetens och forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. I beslutsfattandet beaktas sökandens framtida potential och karriärfas.

I forskningsrådets finansieringsbeslut prioriteras särskilt sökande som i sin forskningsplan kombinerar hög kvalitet med vetenskaplig förnyelse och/eller starkt akademiskt och samhälleligt genomslag.

Forskningsrådet betonar mångsidigheten hos de områden, teman och metoder som finansieras samt forskarnas internationella samarbete och nätverkande i olika former.

Har du frågor eller synpunkter?