Kriterier och riktlinjer för finansiering

Forskningsrådet för kultur och samhälles finansieringsriktlinjer bidrar till att förverkliga Finlands Akademis strategi i syfte att stärka forskningens kvalitet och genomslag samt främja dess förnyelse. Riktlinjerna grundar sig på och stöder de riktlinjer som tas upp i Akademins allmänna beslutsgrunder.

Ansökans vetenskapliga kvalitet är det viktigaste finansieringskriteriet. Forskningsrådet finansierar framför allt ansökningar som fått betyget 6 eller 5 i bedömningen. Inte ens ett högt betyg garanterar att forskningsrådet kan finansiera en ansökan. Forskningsrådets syfte är att finansiera den mest högklassiga forskningen inom alla sina forskningsområden.

Med forskningens förnyelse avses vetenskapliga genombrott, förnyelse av teorier och begrepp, kritisk analys och ibland ifrågasättande av tidigare forskning, metodologiskt nytänkande infallsvinklar samt utnyttjande och analys av nya slags data och material.

Forskningens genomslag omfattar både vetenskapligt och samhälleligt genomslag.

Vid beredningen och verkställandet av sina finansieringsbeslut följer forskningsrådet Akademins jämställdhetsplan i syfte att främja jämställdhet och lika behandling.

Forskningsrådet har förbundit sig att främja principerna för öppen vetenskap. Målet är att alla publikationer, data, material, metadata och metoder som forskningen producerar och utnyttjar görs öppet tillgängliga för fortsatt bruk.

Akademiprojektsbidrag

Akademiprojektsbidrag är forskningsrådet för kultur och samhälles viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens genomslag och förnyelse. Forskningsrådets mål är att ungefär hälften av forskningsrådets budget används för akademiprojektsbidrag.

Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. I forskningsrådets finansieringsbeslut prioriteras akademiprojekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och/eller vetenskaplig förnyelse.

Övriga faktorer som beaktas är forskningsprojektets genomförbarhet, den ansvariga ledarens och forskningsgruppens kompetens, nationella och internationella samarbetskontakter och internationell forskarmobilitet.

Den ansvariga ledaren av ett akademiprojekt ska vara en långt avancerad forskare med kompetens att leda en forskningsgrupp. Enligt forskningsrådets riktlinjer innehåller ett akademiprojekt forskare som ligger i olika skeden av sin karriär, men tyngdpunkten ligger trots allt på att stödja forskare på det postdoktorala stadiet. Det är tillåtet att anställa doktorander till projektet, men ansvaret för finansieringen av doktorander ligger primärt hos universiteten.

Under de senaste åren har forskningsrådets finansiering för ett enskilt akademiprojekt uppgått till 500 000 euro för fyra år. Delprojekt i konsortier har beviljats 280 000 euro för fyra år.

Bidrag för anställning som akademiforskare

Forskningsrådets viktigaste finansieringskriterier är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och den sökandes kompetens. Med bidragen vill forskningsrådet stödja begåvade forskare som är i mitten av sin karriär. I forskningsrådets finansieringsbeslut prioriteras sökande som i sin forskningsplan kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och/eller vetenskaplig förnyelse.

Särskild vikt läggs vid forskarmobilitet, i synnerhet internationell mobilitet, som främjar karriärutvecklingen.  Den sökandes mobilitetsplan ska stödja forskningsplanens genomförande och stärka den sökandes möjligheter att kvalificera sig för forskarkarriären.

Forskningsrådet kan finansiera en akademiforskares forskningskostnader under finansieringsperioden. Denna finansiering ansöks skilt för de tre första åren och de två sista åren av akademiforskarperioden. Finansieringsbehovet uppskattas alltid från fall till fall med beaktande av Akademins riktlinjer om att akademiforskare kan ansöka om akademiprojektsbidrag först mot slutet av sin finansieringsperiod. I genomsnitt har forskningsrådet beviljat ca 30 000 euro per år för forskningskostnaderna, men beloppet varierar efter forskningsområdet och den forskning som ska genomföras. Grunden för kostnadsfinansieringen har kunnat vara t.ex. rörlighets- och andra resekostnader, anskaffning av forskningsmaterial samt avlönande av personal som stöder genomförandet av projektet för en begränsad tid, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av forskningsplanen.

Bidrag för anställning som forskardoktor

På grund av naturen och omfånget av forskningsrådets forskningsområden anser forskningsrådet det viktigt att stödja vetenskapligt lovande självständiga forskardoktorer som befinner sig i en tidig fas av forskarkarriären. De viktigaste finansieringskriterierna är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och den sökandes kompetens.

I forskningsrådets finansieringsbeslut prioriteras sådana sökande som i sin forskningsplan kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och/eller vetenskaplig förnyelse.

Särskild vikt läggs vid forskarmobilitet, i synnerhet internationell mobilitet, redan i forskardoktorsstadiet. Den sökandes mobilitetsplan ska stödja forskningsplanens genomförande. Meningen är att forskardoktorsperioden ska stärka den sökandes möjligheter att kvalificera sig för forskarkarriären.

Ett positivt finansieringsbeslut innehåller pengar för lön, motiverade forskningskostnader och mobilitetsfinansiering.

Har du frågor eller synpunkter?