Beaktande av öppen vetenskap i Akademins utlysningar och medelsanvändning

Anvisningar för ansökan: öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

I de flesta av Akademins finansieringsutlysningar ska sökanden inlämna en publiceringsplan som en del av ansökan. Sökanden måste redan i ansökningsskedet beakta Akademins riktlinjer om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Närmare information: riktlinjer om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer samt anvisningar om beaktande av riktlinjer om öppen tillgång.

Anvisningar för ansökan: datahantering och öppenhet

I de flesta av Akademins finansieringsutlysningar ska sökanden presentera grundläggande uppgifter om data som ska insamlas och användas under forskningens lopp, hur data hanteras och hur de eventuellt görs öppet tillgängliga. Sökanden måste redan i ansökningsskedet beakta Akademins riktlinjer om hantering och tillgängliggörande av forskningsdata. Närmare information: riktlinjer om öppen tillgång till forskningsdata samt anvisningar om hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Anvisningar för ansökan: datahanteringsplan

Akademin förutsätter att en egentlig och mer omfattande datahanteringsplan läggs fram endast för de projekt som beviljats finansiering. Se noggrannare anvisningar om hur man gör och lämnar in en datahanteringsplan.

Ansökningsbedömning och beslutsfattande

I bedömnings- och beslutsprocesserna beaktar Akademin planerna för öppen vetenskap i anslutning till genomförandet av forskningsprojektet dels som en del av främjandet av öppen tillgång till forskningsresultat, dels som en del av genomförandet av ansvarsfull vetenskap. Öppen vetenskap är en av de forskningspolitiska mål som Akademins beslutande organ tar i beaktande.

Användning av finansiering

Varje positivt finansieringsbeslut som Akademin fattar innehåller villkor för medelsanvändningen. Verksamheten i ett finansierat forskningsprojekt bör alltid basera sig på de finansieringsvillkor som gällde när utlysningen öppnades. I fråga om de finansieringsvillkor som trädde i kraft den 1 januari 2021 (pdf) behandlas frågor som gäller genomförandet av öppen tillgång i avsnitt 6.2, Publicering, data och öppen vetenskap.

Rapportering av akademifinansierad forskning

Efter att ett akademifinansierat projekt har avslutats ska det rapportera sin verksamhet och sina resultat. I samband med slutrapporten begärs också information om genomförandet av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. Vid behov förutsätter Akademin att en vetenskaplig publikation som publicerats bakom en betalvägg görs öppet tillgänglig. Ett projekt kan även rapportera om andra prestationer eller utmaningar som hänför sig till genomförandet av öppen tillgång. Läs mer om slutrapportering.

Har du frågor eller synpunkter?