Öppen tillgång till referentgranskade artiklar

Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt förbinder sig att omedelbart gör sina referentgranskade artiklar öppet tillgängliga i enlighet med Plan S-principerna och den nationella policyn för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Denna förutsättning gäller sådana projekt som har beviljats finansiering från Akademins utlysningar som öppnats efter den 1 januari 2021. De villkor som gäller tidigare finansierade projekt eller uppmaningar som gäller genomförandet av öppen tillgång kan läsas i de finansieringsvillkor som gällde vid då finansieringsbeslutet fattades.

Akademin förutsätter öppen tillgång genom någon av tre metoder som Plan S definierat.

Vi förutsätter att akademifinansierade forskare och forskningsprojekt gör sina forskningsresultat som helt eller delvis producerats med vår finansiering tillgängliga för allmänheten omedelbart efter publicering. I fråga om referentgranskade artiklar kan det här göras på tre sätt:

1) Man publicerar artikeln i en vetenskaplig tidskrift som följer Plan S och som grundar sin verksamhet på omedelbar tillgång.

Det bästa sättet att kontrollera vilka tidskrifter som stöder omedelbar tillgång är att använda verktyget Journal Checker Tool, som cOAlition S tagit fram. I fråga om inhemska vetenskapliga publikationer godkänner Akademin undantagsvis sådana tidskrifter där alla referentgranskade artiklar i tidskriften publiceras såsom Plan S förutsätter, men där det övriga materialet inte öppnas i sin helhet.

2) Man sparar en parallell kopia av den vetenskapliga artikeln (Version of Record) eller av en Author Accepted Manuscript-version i ett publikationsarkiv eller en databas som följer Plan S och stöder omedelbar tillgång.

Om den av artikelförfattarna valda tidskriften eller publiceringsplattformen meddelar att den inte godkänner omedelbar parallellpublicering av någondera versionen i fråga, rekommenderar vi att författarna föreslår omedelbar parallellpublicering genom ett särskilt villkor som fogas till förlagsavtalet. Om förläggaren inte vill genomföra omedelbar parallellpublicering, kan artikeln göras tillgänglig genom inom ramen för s.k. embargoförutsättningar (humanistiska och samhällsvetenskapliga områden högst 12 mån., övriga vetenskapsgrenar högst 6 mån.).

Finlands Akademi anser att alla publikationsarkiv som är verksamma i Finland med stöd av universitet och statliga forskningsinstitut uppfyller dessa förutsättningar. Akademifinansierade forskare kan också använda tillförlitliga internationella publikationsarkiv för parallellpublicering.

3) Man publicerar artikeln i en vetenskaplig tidskrift som stöds av ett avtal (s.k. transformative agreement) mellan en förläggare som förbundit sig att främja omedelbar tillgång och en representant för forskarsamhället (t.ex. FinELib-konsortiet eller en enskild forskningsorganisation) eller i en vetenskaplig tidskrift som förbundit sig att främja omedelbar tillgång (s.k. transformative journal). Avtalen i fråga måste vara i kraft 1.1.2021–31.12.2024.

Referentgranskade artiklar som skrivits inom akademifinansierade projekt får inte publiceras med en hybrid modell där en artikel publiceras i en prenumerationsbaserad tidskrift och görs öppet tillgänglig mot en avgift.

Har du frågor eller synpunkter?