Eurooppalainen rahoittajayhteistyö eli kumppanuudet

Yksi EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Euroopan (2021–2027) keskeisistä uudistuksista koskee eurooppalaista rahoittajayhteistyötä eli nk. tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksia. Komission tavoitteena on strategisempi, yksinkertaisempi ja pitkäjänteisempään suunnitteluun perustuva kumppanuusportfolio. Tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksissa pyritään entistä vaikuttavampiin kokonaisuuksiin, joiden tulokset ovat paremmin hyödynnettävissä politiikkatasolla. Pyrkimyksenä on myös luoda aiempaa enemmän synergioita EU-politiikkojen ja eri EU-ohjelmien välille. Kumppanuuksien rahoitus tulee osin kansallisista rahoituslähteistä, osin EU:n olemassa olevien ohjelmien kautta. 

Horisontti Eurooppa-puiteohjelman strategiseen suunnitelmaan sisältyy 49 kumppanuusehdotusta, joiden tavoitteena on olla nykyisiä ERA-Net-, Joint Programming- ja European Joint Programme -verkostoja suurempia ja monitieteisempiä. Lisäksi jäsenmaiden sektoriministeriöiden, yksityisen sektorin toimijoiden, säätiöiden ja eri alojen muiden keskeisten toimijoiden halutaan aktiivisesti osallistuvan kumppanuuksiin. Uusien kumppanuuksien odotetaan alkavan kahdessa aallossa (2021-2022 alkavat ja 2023-2024 alkavat) osana ensimmäisiä Horisontti Eurooppa -työohjelmia. Ensimmäisten uusien kumppanuushakujen odotetaan avautuvan tutkijoille vuoden 2021 lopulla.  

Kumppanuuksia on kolmea eri muotoa: institutionaaliset (institutionalized), yhteisohjelmoidut (co-programmed) ja yhteisrahoitteiset (co-funded). Yhteisrahoitteiset kumppanuudet tulevat suurelta osin korvaamaan ja/tai yhdistämään nykyisiä verkostoja, joihin Suomen Akatemiakin on aktiivisesti osallistunut. Todennäköisesti uusien kumppanuuksien rinnalla toimintaansa jatkaa myös osa nykyisistä verkostoista. Suomen Akatemia tulee osallistumaan tiettyihin yhteisrahoitteisiin kumppanuuksiin ja niiden tutkimusrahoitushakuihin. Asiasta tiedotetaan tarkemmin vuoden 2020 aikana, kun suunnittelu etenee ja komission aikataulut kumppanuuksille vahvistuvat. 

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?