Allmänt om Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation. Programmet syftar till att skapa tillväxt och nya arbetsplatser i Europa genom att stärka den vetenskapliga kompetensen inom EU, likväl stöda utveckling och implementering av ny teknik och innovationer i företag samt hitta lösningar på stora samhälleliga utmaningar i Europa. Budgeten för Horisont 2020 uppgår till cirka 80 miljarder euro under perioden 2014–2020.

Horisont 2020 erbjuder möjligheter för olika aktörer. Horisont 2020 är öppet för universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag, enskilda forskare eller andra organisationer som bedriver eller använder sig av forskning, till exempel ett förbund eller en stad. Programmet finansierar främst forsknings- och innovationsprojekt som genomförs i internationellt samarbete, men även forskningsidéer från enskilda forskare. Kommissionens inbjudna experter inom olika vetenskapsområden utvärderar de projektförslag som lämnas till Europeiska kommissionen inom ansökningstiden, och de bästa

Akademin är tillsammans med Business Finland programmets nationella kontaktorganisation. Programkommitté- och NCP-ansvaret har fördelats mellan Akademin och Business Finland. 

Akademin är huvudansvarig för programmets pelare 1, Spetskompetens, som inbegriper Europeiska forskningsrådet (ERC), Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Framtida och ny teknik (FET) samt forskningsinfrastruktur. Akademin är också huvudansvarig för två utmaningar inom programmets pelare 3, Samhälleliga utmaningar: Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande (SC1) och Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen (SC6). Akademins vetenskapsrådgivare är verksamma i NCP- och expertroller också i andra programdelar. 

I Finland sköts informationsarbetet kring ramprogrammen via på de finska webbsidorna för EU:s ramprogram för forskning och innovation. På sidorna finns även kontaktinformation till kommittémedlemmar och NCP-kontaktpersoner.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?