Vetenskapens tillstånd 2022

Målet med Finlands Akademis utvärdering av vetenskapens tillstånd är att producera material som stöder högskolornas och forskningsinstitutens eget utvecklingsarbete och stärker det kunskapsunderlag som aktörerna inom vetenskapspolitiken har tillgång till. I Vetenskapens tillstånd publiceras regelbundet statistiska och bibliometriska granskningar av forskningsfinansieringen och dess personal samt publikationsverksamheten. Dessutom publiceras tematiska analyser.

Den nyaste statistik över vetenskapens tillstånd

Den nyaste statistiken över vetenskapens tillstånd granskar forskningsfinansieringen och -personalen samt den vetenskapliga publikationsverksamheten. Grundläggande aspekter i granskningarna är forskningssektorerna och de enskilda forskningsorganisationerna samt vetenskapsområdena. Dessutom jämförs Finland med de viktigaste jämförelseländerna när det gäller forskningsfinansiering och vetenskaplig publikationsverksamhet.

Statistik över vetenskapens tillstånd publiceras nästa gång 2023.

Kompletterande material

Vetenskapliga undergrupper som använts i översikten:

Forskningens vidare genomslag: Statistisk granskning av rapporter som projekt finansierade av Finlands Akademi lämnat in

Rapport innehåller en statistisk översikt över forskningens vidare genomslag utifrån material som samlats ur rapporter som projekt finansierade av Finlands Akademi lämnat in. Materialet består av slutrapporter som lämnats in åren 2017–2021 och omfattar sådana utlysningar där de finansierade projekten har använt Akademins allmänna rapporteringsmall. Resultaten struktureras med hjälp av olika genomslagsperspektiv och -vägar.

Vetenskaplig publicering och forskningssamarbete i ekosystem: En analys av finländska publikationer inom flaggskeppsrelaterade teman

I denna rapport som Finlands Akademi och CSC – IT-centret för vetenskap tillsammans sammanställt granskas utvecklingen av de forskningsteman som flaggskeppen behandlar genom en analys av publikationer i databasen Web of Science (WoS) Core Collection åren 2005–2008 och 2015–2018. I den bibliometriska analysen undersöktes samarbetet och den vetenskapliga genomslagskraften mellan finländska forskningsorganisationer och internationella partner.

Läs också

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Laura Taajamaa, tfn 0295 335 027
  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn (at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?