Ny statistik om vetenskapens tillstånd: Finland måste satsa på forskning och utveckling

15.6.2022

Det finns ett behov av att öka finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet för att regeringens mål på fyra procent av BNP ska uppnås före 2030. Finlands Akademis statistik om vetenskapens tillstånd visar att Finland är det enda nordiska landet vars FoU-intensitet år 2020 var betydligt lägre än år 2010.

Finlands Akademi har publicerat ny statistik om vetenskapens tillstånd i Finland. I statistiken granskas forskningsfinansieringen och -personalen samt den vetenskapliga publikationsverksamheten. Finland jämförs dessutom med centrala jämförbara länder.

Det finns ett behov att öka FoU-finansieringen

Den senaste statistiken om vetenskapens tillstånd visar att utgifterna för Finlands forsknings- och utvecklingsverksamhet 2020 utgjorde 2,9 procent av bruttonationalprodukten (FoU-intensitet). Regeringen har som mål att andelen ska öka till fyra procent före 2030. FoU-intensiteten beskriver satsningar på att bygga upp välfärd och konkurrenskraft för framtiden med hjälp av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI-verksamhet).

”Ett högklassigt FoUI-system utbildar också experter som är viktiga för samhället och lockar internationella studerande och kunniga människor till Finland”, sammanfattar Finlands Akademis generaldirektör Paula Eerola forsknings- och utvecklingsverksamhetens betydelse.

Statistiken visar att Finland är det enda nordiska landet där FoU-utgifternas andel av bruttonationalprodukten år 2020 var betydligt lägre än år 2010. Till exempel i Danmark och Sverige har nivån varit högre än i Finland sedan 2015.

Företagssektorns andel av alla FoU-utgifter i Finland är cirka två tredjedelar, och också största delen av alla forskningsårsverken gjordes inom företagssektorn. Företagens FoU-utgifter visade en nedåtgående trend åren 2009–2016. Under de senaste åren har utgifterna ökat igen. En motsvarande utveckling kan ses också i företagssektorns forskningsårsverken.

Den nuvarande ökningen av FoU-utgifterna inom företagssektorn räcker dock inte till för att uppnå målet på fyra procent. Samma observation har också framförts i den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt i den parlamentariska FoUI-arbetsgruppens slutrapport.

Bättre genomslag för publikationer genom internationellt samarbete

Statistiken om vetenskapens tillstånd visar att topp 10-indexet hos Finlands och jämförelseländernas internationella sampublikationer var klart högre än hos inhemska publikationer. Topp 10-indexet beskriver den relativa andelen av vetenskapliga publikationer som hör till den mest citerade 10 procenten.

Dessutom visar statistiken att de internationella sampublikationernas vetenskapliga genomslagskraft i Finland har legat klart över medelnivån i världen sedan 1990-talet. Finlands internationella sampublikationer har i alla vetenskapsgrenar klart större vetenskaplig genomslagskraft än publikationer som inte inbegriper internationellt samarbete.

Enligt statistiken är universitetens undervisnings- och forskningspersonal också i sin helhet allt mer internationell. Utländska medborgare utför en betydande del av årsverken bland doktorandforskare och forskardoktorer. Variationen mellan olika universitet är dock stor.

Bekanta dig med översikten Vetenskapens tillstånd 2022:

Finlands Akademi utvärderar vetenskapens tillstånd i Finland för att producera material som stöder landets högskolor och statliga forskningsinstitut i deras utvecklingsarbete samt stärker kunskapsbasen för forskningspolitiken. Inom ramen för utvärderingen publicerar vi regelbundet statistiska och bibliometriska analyser om forskningspersonal och forskningsfinansiering samt publiceringsverksamhet. I utvärderingsarbetet ingår även tematiska analyser.

Utifrån utvärderingens resultat ordnas ett möte för intressentgrupper den 14 oktober 2022. Vid mötet diskuteras vetenskap och forskning som framtidens framgångsfaktorer samt forskningens samhälleliga genomslag.

Följande gång publiceras statistik över vetenskapens tillstånd 2023.

Mer information

  • generaldirektör Paula Eerola, tfn 0295 335 001
  • ledande vetenskapsrådgivare Laura Taajamaa, tfn 0295 335 027
  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?