Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö representerar i stor utsträckning sina forskningsområden och beviljar finansiering för forskning och forskare inom dessa områden. Forskningsområdena representerar i regel grundforskning, men samtidigt utgör de också en nödvändig grund för andra områden som ligger närmare tillämpad forskning. Typiskt för de forskningsområden som forskningsrådet företräder är dessutom att de är interdisciplinära områden.

Forskningsrådets viktigaste finansieringskriterium är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Den bedöms genom internationell referentgranskning (peer review). Vad gäller akademiprojekt är viktiga kriterier dessutom att stödja sökande som har en lovande forskarkarriär och att främja samhälleligt genomslag. När det gäller bidrag för anställning som forskardoktor fästs uppmärksamhet vid sökandens kompetens, självständighetspotential och internationellt samarbete. Av akademiforskare krävs kompetens, självständighet, karriärframsteg och förmåga till förnyelse. Vad gäller kliniska forskare prioriteras sökandens kompetens och lämplighet.

Forskningsrådet följer finansieringens resultat och genomslag årligen genom att analysera forskningsrapporter samt genom att undersöka olika finansieringsinstrument och forskningsområden. Forskningsrådet ordnar dessutom regelbundna möten med de forskare som det finansierar.

Mer information

  • direktör Laura Raaska (ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö), tfn 0295 335 094
  • vetenskapsrådgivare Harri Hautala (kommunikationsansvarig), tfn 0295 335 019
  • vetenskapsrådgivare Anni Kleino (kommunikationsansvarig), tfn 0295 335 161
  • ansvarsområdets medarbetare

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?