Finlands Akademi beviljade finansiering för forskning inom området biovetenskap, hälsa och miljö

13.6.2024

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö beslutade igår om finansiering för 39 anställningar som akademiforskare, 13 anställningar som klinisk forskare och 75 akademiprojekt. Tolv av akademiprojekten är konsortier som består av flera delprojekt. Forskningsrådet beviljade sammanlagt drygt 76 miljoner euro i finansiering.

Det totala antalet ansökningar till forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö inom vinterutlysningen 2024 ökade något jämfört med föregående omgång, även om det kom in färre akademiforskaransökningar än tidigare. Ansökningarna till forskningsrådet bedömdes i 21 olika paneler.

Finansieringen anvisas till de forskningsorganisationer som kommer att förvalta medelsanvändningen. Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning. En anställning som akademiforskare innebär en finansieringsperiod på fyra år. Bidraget för anställning som klinisk forskare och akademiprojektbidraget beviljas för högst fyra år.

Bidrag för anställning som akademiforskare

Akademiforskarbidraget är avsett för lovande forskare som hör till den unga forskargenerationen och som avancerat snabbt i sin karriär. De har bildat internationella nätverk och bedriver forskning av hög vetenskaplig kvalitet som har stor genomslagskraft och förnyar vetenskapen. Finansieringen kan användas flexibelt beroende på forskningens behov. Den kan till exempel användas för forskarens egen lön, för att anställa en forskargrupp och för att täcka andra forskningskostnader.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö finansierade både forskare som befinner sig i början av karriären och forskare på mer avancerad nivå.

De akademiforskaransökningar som lämnades in till forskningsrådet höll i allmänhet en hög nivå. Vid vissa ansökningar önskade forskningsrådet ett mer exakt fokus i forskningsämnena, vilket skulle bättre stödja genomförandet av projekten. Kostnadsberäkningen bör också motiveras mer noggrant. Kommittén skulle också gärna se planer på nya innovativa angreppssätt och metoder.

Forskningsrådet uppmuntrar dessutom de sökande till rörlighet och till att söka nya högklassiga samarbetspartner direkt efter avlagd doktorsexamen. Det är viktigt att forskarna väljer mobilitetsdestinationen noga, eftersom ett väl utformat samarbete inte bara möjliggör nätverkande utan också ger tillgång till internationell toppforskning om globala utmaningar och lyfter fram finländsk spetskompetens inom forskningen.

Bidrag för anställning som klinisk forskare

Syftet med Finlands Akademis bidrag för kliniska forskare är inte bara att finansiera vetenskaplig forskning av hög kvalitet, utan också att göra det möjligt för läkare och andra forskare som arbetar med patienter att bedriva forskning på deltid vid sidan av sitt arbete. Den forskning som finansieras måste vara kopplad till patientarbete, så att den också bidrar till patientvård och -hälsa.

Även om denna bidragsform är relativt liten är dess betydelse för den finländska medicinska forskningen större än dess storlek. Den kliniska forskaren fungerar som en brygga mellan praktiskt patientarbete och annan biomedicinsk forskning. Klinisk forskning gör dessutom patientuppgifter och -prov tillgängliga för andra forskare.

I år mottog forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö ett rekordantal ansökningar om bidrag för klinisk forskare. Forskningsrådet skulle dock gärna se ansökningar från ännu fler lämpliga sökande och uppmuntrar forskare att även i framtiden ansöka om bidrag för klinisk forskare. Ansökningarna höll hög kvalitet och sökandena hade framför allt beskrivit projektgenomförandet i forskningsplanen mer utförligt. Forskningsrådet berömde också det ökade internationella samarbetet bland forskarna. Samarbetet med patientorganisationer bör dock stärkas för att involvera slutanvändare i projekten. Detta skulle öka den kliniska forskningens omfattning och genomslagskraft i Finland.

Akademiprojektbidrag

Syftet med akademiprojektbidrag är att främja förnyelsen och mångfalden inom den finländska vetenskapen samt att förbättra forskningens kvalitet och det vetenskapliga och övriga genomslaget. Med finansieringen vill Finlands Akademi ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna. Akademiprojekten stöder vetenskaplig förnyelse och stärker framtidens forskarkompetens, bland annat genom tilläggsfinansiering för forskarutbildning.

I vinterutlysningen 2024 mottog forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö mycket högklassiga och välskrivna ansökningar från alla forskningsområden det representerar. Omkring hälften av alla ansökningar fick utmärkt betyg 5 eller 6, och endast cirka en tredjedel av dessa kunde finansieras.

”De ansökningar som forskningsrådet mottog visade att den finländska vetenskapen har skapat omfattande internationella nätverk, vilket ger ett verkligt mervärde till forskningen. Forskningsrådet skulle dock gärna se en fördjupning av det internationella samarbetet och en bättre beskrivning av samarbetet i ansökningarna. Nu förblev samarbetet ytligt i många ansökningar, vilket gjorde det svårt att bedöma dess betydelse för genomförandet av projektet. Vi uppmanar också sökandena att följa forskningsrådets riktlinjer om projektets kostnadsberäkning när de utarbetar forskningsplanen”, säger forskningsrådets ordförande, professor Jussi Kukkonen.

Finlands Akademi har förnyat sin bedömningsprocess, och reformerna togs i bruk i vinterutlysningen 2024. Ansökningarna om bidrag för akademiforskare och kliniska forskare samt akademiprojektbidrag bedömdes av på förhand fastställda paneler som bestod av internationella experter. För första gången kunde de sökande själva välja den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan. I och med det nya förfarandet får de sökande feedback i form av alla utlåtanden och betyg som de enskilda experterna har gett. De sökande som gått vidare till panelgranskningen får också panelsammandraget och det slutliga betyget. Utlåtandena innehåller också namnen på bedömarna. Tack vare reformen får de sökande mer detaljerad feedback på bedömningen. Läs mer: Vinterutlysningens panelstruktur är färdig – ändringar även i bedömningen, Frågor och svar om vinterutlysningen

Mer information

Kontakta i första hand beslutets föredragande via vår helpdesk (ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö) eller mejla oss:

Har du frågor eller synpunkter?