Finlands Akademi beviljade akademiforskar- och akademiprojektbidrag inom naturvetenskaplig och teknisk forskning

14.6.2024

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beviljat finansiering för 53 nya anställningar som akademiforskare och 74 nya akademiprojekt, som inbegriper totalt 104 delprojekt. Den sammanlagda finansieringen uppgår till cirka 35 miljoner euro för akademiforskare och cirka 50 miljoner euro för akademiprojekt.

Beviljandegraden vid bidragen för anställning som akademiforskare var cirka 14 procent, medan akademiprojektbidragen hade en beviljandegrad på cirka 15 procent. Endast omkring en tredjedel av de akademiforskarsökande och omkring en fjärdedel av de akademiprojektsökande som fick de högsta totalbetygen 6 eller 5 i den internationella bedömningen kunde finansieras. De ansökningar som forskningsrådet för naturvetenskap och teknik mottog i vinterutlysningen bedömdes i sammanlagt 31 paneler.

Finansieringen anvisas till de forskningsorganisationer som kommer att förvalta medelsanvändningen. Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning. Bidragen för anställning som akademiforskare och akademiprojektbidragen beviljas för fyra år. Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik strävar efter att stödja ett brett spektrum av discipliner. I denna ansökningsomgång fanns det oroväckande få ansökningar från ekonomiskt viktiga områden såsom processteknik, miljöteknik, kemiteknik, byggnads- och samhällsteknik samt maskin- och produktionsteknik.

Bidrag för anställning som akademiforskare

Finansieringen är avsedd för forskare som hör till den unga forskargenerationen och som avancerat snabbt i sin karriär. Akademiforskarna har bildat internationella nätverk och bedriver forskning av hög vetenskaplig kvalitet, med stor genomslagskraft och som förnyar vetenskapen. Finansieringen kan användas flexibelt beroende på forskningens behov. Den kan till exempel användas för forskarens egen lön, för att anställa en forskargrupp och för att täcka andra forskningskostnader. Den genomsnittliga finansieringen av forskningsrådet för naturvetenskap och teknik uppgår till cirka 660 000 euro per anställning.

De nya akademiforskaranställningarna är ganska jämnt fördelade mellan olika forskningsplatser, och mer än en tredjedel av de finansierade anställningarna har en koppling till Akademins flaggskepp eller spetsforskningsenheter. Bland finansieringsmottagarna finns forskare i olika faser av forskarkarriären.

”Jag är särskilt glad över att sådana sökande som disputerade för bara 2–3 år sedan klarade sig i den hårda konkurrensen. Dessutom var andelen kvinnliga sökande som fick finansiering rekordhög: 25 procent”, säger professor Leena Ukkonen, forskningsrådets ordförande.

”Forskningsrådet tyckte att en del av de sökande hade förvånansvärt lite handledningserfarenhetför sin karriärfas, men som en del av en ansvarsfull forskarbedömning har de sökandes meriter granskats i både bedömnings- och beslutsprocessen på ett mångsidigt sätt och med beaktande av traditionerna inom olika discipliner”, berättar Ukkonen.

Akademiprojektbidrag

Syftet med akademiprojektbidrag är att främja förnyelsen och mångfalden inom den finländska vetenskapen samt att förbättra forskningens kvalitet och det vetenskapliga och övriga genomslaget. Med finansieringen vill Finlands Akademi ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna. Akademiprojekten stöder vetenskaplig förnyelse och stärker framtidens forskarkompetens, bland annat genom tilläggsfinansiering för forskarutbildning.

”Bland de finansierade projekten finns många djärva nya initiativ som syftar till att hitta lösningar på utmaningar som har både vetenskaplig och samhällelig relevans”, säger Ukkonen.

Akademiprojektbidraget är avsett för att anställa en forskningsgrupp och täcka övriga forskningsutgifter. De projektledare som ansvarar för de finansierade projekten är forskare som befinner sig i olika skeden av sin karriär.

”De nya akademiprojekten är också ganska jämnt fördelade mellan olika forskningsplatser, vilket visar att högklassig forskning inom naturvetenskap och teknik bedrivs på ett övergripande sätt i hela Finland. Cirka 30 procent av de projektansökningar som lämnades in till forskningsrådet var konsortieansökningar. Konsortieansökningarna fick i genomsnitt också högre betyg av panelerna”, tillägger Ukkonen.

Finlands Akademi har förnyat sin bedömningsprocess, och reformerna togs i bruk i vinterutlysningen 2024. Ansökningarna om bidrag för akademiforskare och kliniska forskare samt akademiprojektbidrag bedömdes av på förhand fastställda paneler som bestod av internationella experter. För första gången kunde de sökande själva välja den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan. I och med det nya förfarandet får de sökande feedback i form av alla utlåtanden och betyg som de enskilda experterna har gett. De sökande som gått vidare till panelgranskningen får också panelsammandraget och det slutliga betyget. Utlåtandena innehåller också namnen på bedömarna. Tack vare reformen får de sökande mer detaljerad feedback på bedömningen. Läs mer: Vinterutlysningens panelstruktur är färdig – ändringar även i bedömningen, Frågor och svar om vinterutlysningen

Mer information:

Kontakta i första hand beslutets föredragande via vår helpdesk (ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik) eller mejla oss:

Har du frågor eller synpunkter?