Nya akademiforskare inom kultur och samhälle får finansiering

10.5.2023

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har valt ut 50 begåvade forskare av den unga forskargenerationen som beviljas bidrag för anställning som akademiforskare.

Akademiforskarbidraget är avsett för forskare som hör till den unga forskargenerationen och som avancerat snabbt i sin karriär. De har bildat internationella nätverk och bedriver forskning av hög vetenskaplig kvalitet, med stor genomslagskraft och som förnyar vetenskapen. Det här var första gången som akademiforskarbidrag delades ut efter reformen av finansieringen för den unga forskargenerationen. Med bidraget kan de nya akademiforskarna göra betydande framsteg på vägen mot de mest konkurrensutsatta och krävande forskaruppgifterna.

Forskningsrådet för kultur och samhälle finansierade de nya anställningarna med sammanlagt 25,5 miljoner euro. Finansieringen beviljas till en forskningsorganisation som förvaltar medelsanvändningen. Finansieringstiden är fyra år. I genomsnitt är ett enskilt forskningsbidrag värt omkring 510 000 euro. Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning.

Då forskningsrådet för kultur och samhälle fattar sina beslut betonar det mångsidigheten hos de områden, teman och metoder som finansieras samt forskarnas internationella samarbete och nätverkande i olika former. De finansierade forskarna representerar ett brett spektrum av discipliner inom samhällsvetenskap och humaniora.

Forskningsrådets viktigaste finansieringskriterier är sökandens kompetens och forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Alla finansierade akademiforskare fick högsta betyg i den internationella kollegiala granskningen.

Forskningsrådets misstankar om att yngre eller mer erfarna forskare inte skulle vara lika framgångsrika förverkligades inte. Finansiering beviljades till högklassiga sökande från alla karriärsteg.

”Även i år visade sig den allmänna nivån på ansökningarna vara mycket hög. Besluten var svåra och flera bra ansökningar fick inte bifall, även om beviljandegraden ökade från 11 procent till 15 procent”, berättar professor Petri Karonen, forskningsrådets ordförande.

I enlighet med den förnyade bidragsformen kunde forskningsrådet också bevilja finansiering till en forskargrupp, om det var nödvändigt med tanke på forskningen.

”Ett flertal sökande utnyttjade denna möjlighet och det fanns många intressanta kombinationer bland forskningsplanerna”, säger Karonen.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

  • Den 14 juni 2023 ordnar forskningsrådet för kultur och samhälle ett diskussionsmöte om höstutlysningen. Mötet hålls kl. 12.00–14.00 via Microsoft Teams. De sökande får en inbjudan till mötet per e-post.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?