59 nya akademiforskare inom naturvetenskap och teknik får finansiering

16.5.2023

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beviljat finansiering för 59 nya anställningar som akademiforskare. Den totala finansieringen uppgår till cirka 35 miljoner euro. Beviljandegraden var drygt 15 procent.

Finansieringen är avsedd för forskare som hör till den unga forskargenerationen och som avancerat snabbt i sin karriär. Akademiforskarna har bildat internationella nätverk och bedriver forskning av hög vetenskaplig kvalitet, med stor genomslagskraft och som förnyar vetenskapen. Det här var första gången som akademiforskarbidrag delades ut efter reformen av finansieringen för den unga forskargenerationen. Finlands Akademi fick in ansökningar om akademiforskarbidrag inom naturvetenskap och teknik för en total summa på nästan 220 miljoner euro.

Finansieringen beviljas till en forskningsorganisation som förvaltar medelsanvändningen. Finansieringen kan användas flexibelt beroende på forskningens behov. Den kan till exempel användas för forskarens egen lön, för att anställa en forskargrupp och för att täcka andra forskningskostnader. Finansieringstiden är fyra år. I genomsnitt är ett enskilt forskningsbidrag värt omkring 590 000 euro. Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning.

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik stöder forskning på bred front inom de forskningsområden som det representerar. Finländska forskningsmiljöer är internationellt attraktiva, särskilt inom IKT och teknik, och 70 procent av akademiforskaransökningarna inom dessa områden kom från utländska sökande. Bland ansökningarna inom tekniska områden framgick hälsoteknik som ett forskningsämne. Inom naturvetenskaper finansierar forskningsrådet ett flertal grundforskningsprojekt. Dessutom beviljade forskningsrådet finansiering till flera projekt som kommer att påverka framtida energilösningar.

Enligt professor Leena Ukkonen, forskningsrådet ordförande, inkom det oroväckande få ansökningar inom process-, miljö- och kemiteknik samt maskin- och produktionsteknik: ”Forskningsrådet är oroat över säkrandet av kompetensen inom dessa för ekonomin viktiga områden.”

”Vi var ursprungligen också lite bekymrade över hur sökande av en yngre akademisk ålder skulle klara sig i tävlingen. De yngre sökandena klarade sig dock mycket bra i den internationella kollegiala granskningen, och bland dem som valts ut för finansiering finns forskare i olika skeden av sin karriär, från nyblivna doktorer till biträdande professorer. Nästan alla har redan en stark internationell eller sektorsövergripande rörlighet och utmärkta samarbetsnätverk”, säger Ukkonen.

Ansökningarna bedömdes av internationella expertpaneler. Hela 46 procent av ansökningarna fick utmärkt betyg (6 eller 5). Urvalet baserades på sökandenas personliga kompetens, med hänsyn till deras karriärsteg. Forskningens vetenskapliga kvalitet betonades också.

”Jämfört med tidigare år kunde i denna omgång finansiera fler lovande forskare med ambitiösa forskningsprojekt inom olika områden”, berättar Ukkonen.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?