Rådet för strategisk forskning valde ut konsortier till andra utlysningssteget: temana gäller säkerhet och tillit samt barn och unga

15.3.2022

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beslutade den 14 mars 2022 att inbjuda 28 konsortier till andra steget av RSF:s programutlysning. Ungefär 40 procent av de preliminära ansökningarna gick vidare till andra steget. Besluten motiverades med projektens lämplighet med tanke på programmens teman och mål samt med deras vetenskapliga kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft.

RSF utlyste finansiering inom två nya program, och det inkom totalt 74 preliminära ansökningar. I ansökningarna deltog forskare från 50 organisationer och 75 forskningsområden.

Till programmet Barn och unga – välmående framtidsformare (YOUNG) kom 50 ansökningar, varav 15 går vidare till det andra utlysningssteget. Till programmet Säkerhet och tillit i algoritmernas tid (SHIELD) kom 24 ansökningar, varav 13 går vidare.

Paneler med inhemska och utländska sakkunniga bedömde projektens lämplighet för programmen samt deras vetenskapliga nivå och samhälleliga genomslag. För programmen ordnades skilda bedömningspaneler. Panelerna utarbetade ett skriftligt utlåtande för varje ansökan. Samtliga sökande får tillgång till sitt utlåtande.

Programmens forskningsteman är just nu mycket aktuella

Temana för de sex år långa programmen, som inleds i slutet av 2022, är för närvarande viktigare än någonsin. SHIELD-programmet fokuserar på säkerhet och tillit i en tid som präglas av informationsteknologi och hybridpåverkan. Programmet bygger upp en bred kunskapsbas och expertis som bidrar till att identifiera och avvärja säkerhetshot som äventyrar förtroendet samt till att stärka krishanteringen och resiliensen.

YOUNG-programmet fokuserar på barn och unga som medlemmar i samhället och som framtidsformare. Programmet ska bidra till att stödja barns och ungas utveckling till mångsidiga aktörer som litar på framtiden utifrån deras egna utgångspunkter.

Enligt RSF:s ordförande Anu Kaukovirta var situationen i världen, som förändrats på ett ögonblick, närvarande i rådets diskussioner. ”Säkerheten och förtroendet har stått inför ett aldrig tidigare skådat prov under de senaste veckorna. De projekt som föreslogs i programmets utlysning lyfte fram säkerhetstemana ur mångsidiga och också överraskande perspektiv.”

Enligt Kaukovirta är det ytterst viktigt att stärka barns och ungas framtidstro och aktiva verksamhet i en föränderlig värld och i kriser: Det kom in ett flertal goda förslag inom temat. Valet var svårt och vi måste också beakta den finansiering som finns tillgänglig för det andra skedet. Högklassiga och verkningsfulla förslag gick vidare. Bland dessa kan vi välja ut de projekt som slutligen ska finansieras.”

Bägge programmens egentliga ansökningar bedöms i två olika paneler: den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, den andra bedömer det samhälleliga genomslaget. Enligt en preliminär tidtabell kommer RSF att välja projekten till programmen i september.

En lista med de ansökningar som gick vidare till det andra utlysningssteget finns som bilaga till detta pressmeddelande.

Mer information

Ansökningar som valdes till andra steget i RSF:s utlysning (pdf)

Barn och unga – välmående framtidsformare (YOUNG)
vetenskapsrådgivare Kyösti Husso, tfn 0295 335 103 

Säkerhet och tillit i algoritmernas tid (SHIELD)
vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067 

Allmänna frågor om strategisk forskning
direktör Päivi Tikka, tfn 0295 335 007 

Webbplats för strategisk forskning

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Tiina Salo
kommunikationsplanerare
tfn 0295 335 084

Har du frågor eller synpunkter?