Finlands Akademi fattade beslut om centrala principer för den nya finansieringsformen för akademiforskare

16.3.2022

Den 16 mars 2022 fattade Finlands Akademis styrelse ett principbeslut om huvuddragen i den nya finansieringsformen för akademiforskare. Beslutet gäller finansieringens tidtabell, mål och målgrupp samt huvudprinciperna för hur finansieringen används. Den nya finansieringsformen tas i bruk i höstutlysningen 2022. I höst tillåter Akademin undantagsvis ansökningar från forskare som doktorerat första gången för minst två och högst nio år sedan, räknat från ansökningstidens utgång. I nästa års höstutlysning tillämpas de nya tidsgränserna, 2–7 år sedan första doktorsexamen.

Finlands Akademi har fortsatt beredningsarbetet för att förnya finansieringsmöjligheterna för den unga forskargenerationen. Syftet med den nya finansieringsformen för akademiforskare är att förenkla finansieringen av den unga forskargenerationen och göra både ansökningsförfarandet och användningen av finansieringen smidigare samt att underlätta såväl forskarnas, forskningsorganisationernas som Akademins administrativa arbete.

Under februari ordnade Akademin skriftliga och muntliga samråd med intressentgrupper för att höra åsikter om de planerade målen och huvudprinciperna för den nya finansieringsformen.

Responsen från intressentgrupperna har beaktats i principbeslutet, där de viktigaste principerna för den nya finansieringsformen och de mest brådskande riktlinjerna för sökandena fastställs. Principbeslutet styr den detaljerade beredningen av den nya finansieringsformen och gör det möjligt att ge information och anvisningar åt sökandena.

Den nya bidragsformen tas i bruk i höstutlysningen 2022

Den nya akademiforskarfinansieringen utlyses för första gången i höst 2022. Då den nya finansieringsformen införs avvecklas samtidigt de nuvarande finansieringsformerna för forskardoktorer och akademiforskare. Inte heller inom akademiprojektfinansieringen reserveras då särskilda medel för unga forskare.

Finansieringen beviljas för fyra år. Finansieringen kan beviljas för egen lön och för andra utgifter som hänför sig till forskningsplanens genomförande enligt villkor som avgörs senare. På finansieringen tillämpas totalkostnadsmodellen.

I villkoren för att söka den nya uppgiften som akademiforskare ingår inte längre bestämmelser om byte av forskningsmiljö. Sökanden ska dock även i fortsättningen kunna visa sin karriärutveckling och mångsidiga kompetensutveckling. Det behöver dock inte nödvändigtvis handla om uttryckligen fysisk mobilitet, utan karriärutvecklingen bedöms mångsidigare.

Finansieringen av forskardoktorer och akademiforskare samt akademiprojekt särskilt för unga forskare om vilka beslut fattats senast 31.12.2022 förblir i kraft med oförändrade villkor. Också ersättningarna av de nuvarande akademiforskarnas omkostnader fortsätter, och beslut om förlängning fattas enligt ursprungliga villkor.

Målet är att öka finansieringens effektfullhet

Målet med den nya finansieringsformen för akademiforskare är att stödja lovande unga forskare som kan avancera betydligt i sin karriär mot mer krävande uppgifter och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället.

”Akademin eftersträvar att de forskningspolitiska målen kan uppnås så gott som möjligt samt att forskningen blir så verkningsfull som möjligt. Vi vill identifiera de sökande som anses ha möjligheter till betydlig kompetensutveckling under finansieringsperioden”, berättar Akademins styrelseordförande professor Johanna Myllyharju.

Enligt styrelsens principbeslut kan den nya finansieringsformen sökas av en forskare som första gången doktorerade för minst två och högst sju år sedan, räknat från ansökningstidens utgång.

Den oro som intressentgrupperna i stor utsträckning framförde om reformens snabba tidtabell och framtidsutsikterna för ansökan om finansiering har beaktats i beslutsfattandet: I höst 2022 tillåter Akademin undantagsvis ansökningar från forskare som doktorerat första gången för minst två och högst nio år sedan, räknat från ansökningstidens utgång.

Akademiforskaren kan inte inneha en ordinarie professur eller en därmed jämförbar forskningstjänst.

Utlysningstexten, bedömningsdokumenten och villkoren färdigställs under våren

Akademins styrelse fattar beslut om dokumentet Grunderna för beslut om forskningsfinansiering i april 2022. I grunderna för finansieringsbesluten beskrivs de nya principerna och övriga delar av den nya finansieringsformen i mer detalj. Akademin beslutar i maj-juni om utlysningen, bedömningsdokumenten och finansieringsvillkoren enligt den normala tidtabellen för höstutlysningen.

Närmare tidtabeller för ansökan och information om Ask & Apply-webbinarierna ges under våren via Akademins olika kommunikationskanaler.

Vi tackar alla som deltagit i samråden och diskussionsmötena för värdefull respons.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?