Finlands Akademi valde 34 enheter vidare i utlysningen för spetsforskningsenheter

28.4.2021

Finlands Akademi beslutade idag att välja 34 preliminära ansökningar till det andra steget i utlysningen inom programmet för spetsforskningsenheter 2022–2029.

I utlysningens första steg inkom 184 preliminära ansökningar, av vilka 34 nu kallas till det andra steget. De egentliga ansökningarna bedöms av internationella expertpaneler. Panelerna kommer dessutom att intervjua de enheter som ansöker om att bli spetsforskningsenheter.

Målet med programmet för spetsforskningsenheter är att stärka kvaliteten av den finländska forskningen, bidra till vetenskapens förnyelse och främja forskningens genomslag i samhället. Vetenskapen förnyas genom nya forskningsämnen, metoder, infallsvinklar och forskargrupper. Akademins och värdorganisationernas långsiktiga finansiering för spetsforskningsenheter ger enheterna möjligheter att ta risker och komma med nya initiativ.

Enheterna främjar vetenskapens och forskningens förnyelseförmåga

Spetsforskningsenheterna väljs på basis av en internationell bedömning och programmets mål. I det första steget av utlysningen bedömde enskilda internationella experter de preliminära ansökningar som lämnats in. Därefter lade en beredningsgrupp bestående av medlemmar i Akademins förtroendeorgan fram ett förslag för Akademins allmänna sektion. Sektionen beslutade den 28 april 2021 om vilka ansökningar som går vidare till utlysningens andra steg.

Beredningsgruppen granskade särskilt att den forskningsgrupp som ansöker om att bli spetsforskningsenhet bedriver högklassig forskning, eftersträvar genombrott och främjar vetenskaplig förnyelse. Dessutom granskade beredningsgruppen enhetens möjligheter att nå eller hållas i toppen av den internationella forskningen på området. Centrala kriterier var också forskningens genomslagskraft utanför vetenskapssamfundet samt att forskarna och temana vid enheten för med sig nytt i den finländska vetenskapen.

”En spetsforskningsenhet är en forskningsgrupp som hör till den internationella eliten inom sitt forskningsområde eller som håller på att nå en sådan position. Enheten kan bestå av en eller flera forskargrupper som arbetar i nära samarbete med varandra under en gemensam forskningsplan. Akademin utser spetsforskningsenheterna utgående från en internationell bedömning och forskningspolitiska riktlinjer. Finansieringen beviljas för åtta år”, berättar Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Enheterna får finansiering av Finlands Akademi, universitet, forskningsinstitut och företag samt många andra finansiärer. Finlands Akademi har finansierat spetsforskningsenheter sedan 1995.

De egentliga ansökningarna ska lämnas in i Akademins e-tjänst senast den 15 juni 2021. Besluten om vilka enheter som tas med i programmet för spetsforskningsenheter 2022–2029 fattas i oktober 2021.

Mer information

  • medlem av Finlands Akademis styrelse, ordf. för allmänna sektionen, professor Erika Löfström, tfn 0294 120 623, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • allmänna frågor: coe(at)aka.fi
  • Spetsforskningsenheter
  • Programmet för spetsforskningsenheter 2022–2029 (utlysning i två steg)

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?