Finlands Akademi utvecklar mobilitetsfinansieringen som grundar sig på bilaterala avtal

24.5.2021

Finlands Akademi betonar vikten av forskarnas fysiska och virtuella mobilitet samt byte av verksamhetsmiljö för främjandet av internationell växelverkan inom vetenskap och forskning. Byte av forskningsmiljö, mobilitet och goda internationella nätverk gynnar forskarkarriären. Den finländska forskningen blir också mer konkurrenskraftig i och med att de finländska forskningsmiljöerna internationaliseras. Därför har Akademin fortsatt att utveckla mobilitetsfinansieringen även under coronapandemin. Ansökan om mobilitetsfinansiering kommer att förnyas på flera sätt i år.

Under den senaste tiden har det internationella forskningssamarbetet och i synnerhet forskarmobiliteten försvårats på grund av pandemin. Till följd av reserestriktionerna har den virtuella kontakten och den övriga digitaliseringen ökat och utvecklats snabbt. Allt samarbete har dock inte varit möjligt att genomföra på distans. Det finns fortfarande ─ och kommer även framöver att finnas ─ situationer då det både är nödvändigt och nyttigt att fysiskt kunna röra sig från en plats till en annan.

Fyra mobilitetsbidrag hösten 2021

I septemberutlysningen 2021 kommer de bilaterala samarbetsländerna och mobilitetsmöjligheterna i anslutning till dem att omgrupperas i enlighet med verksamhetens karaktär. Vi öppnar fyra utlysningar av mobilitetsfinansiering:

  1. Mobilitetsstipendium till Japan, Taiwan eller Ryssland
  2. Mobilitetsinbjudan till Finland från Taiwan eller Ryssland
  3. Mobilitetsseminarium med Japan eller Kina
  4. Mobilitetssamarbete med Indien, Kina eller Tyskland.

Strukturerad forskningsplan

En strukturerad forskningsplan ska i fortsättningen ingå i mobilitetsansökningarna i enlighet med anvisningarna. Forskningsplanen får vara högst fem sidor lång, exklusive eventuella källhänvisningar. Planen ska således vara koncis och tydlig.

Forskningsplanen kan med fördel utarbetas så att den svarar på följande frågor:

  • Varför och för vilket ändamål ansöker man om finansiering?
  • Hur beaktar ansökan finansieringens syfte, dvs. att främja finländska forskares internationella växelverkan och att internationalisera forskningsmiljöerna?
  • Hurdana är kvaliteten, genomslaget och förnyelsen av det forskningssamarbete som beskrivs i ansökan?

Finansieringen av samarbete med Indien förnyas

I fjol förnyades mobilitetsfinansieringen för Kina och i år genomförs en liknande ändring tillsammans med Department of Biotechnology (DBT) i Indien. Mobilitetssamarbetet inom biologisk forskning genomförs från och med september enligt en så kallad motsvarighetsmodell. Den innebär att båda parter i forskningssamarbetet ska skicka en ansökan till sin egen finansiär för att ansökan ska vara godtagbar.

Mer information

Med mobilitetsfinansieringen vill Finlands Akademi främja finländska forskares internationella växelverkan och göra finländska forskningsmiljöer mer internationella. Mobilitetsfinansieringen är endast avsedd för rese- och levnadskostnader som uppkommer vid forskarmobilitet. Finansieringen av den egentliga forskningen måste fortfarande inhämtas från andra källor.

Akademin beviljar finansiering för forskarmobilitet med Indien, Japan, Kina, Tyskland, Taiwan och Ryssland. Utlysningstexterna publiceras i juni. Utlysningarna är öppna i e-tjänsten 11.8–22.9.2021.

  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (Indien, Japan, Tyskland och Taiwan), tfn 0295 335 011, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Siru Oksa (Kina och Ryssland), tfn 0295 335 125, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Läs mer om mobilitetskravet för akademiforskare och forskardoktorer:

Har du frågor eller synpunkter?