Suomen Akatemia

Forskarrörlighet år 2021

17.3.2021

För forskare är det alltid nyttigt att byta forskningsmiljö och röra på sig. Hur lyckas dessa under coronapandemin och hur beaktar Finlands Akademi pandemin i mobilitetskriterierna år 2021?

2020 var ett exceptionellt år på många sätt, också för forskare. Det har varit svårt att fysiskt byta från en forskningsmiljö till en annan.

När du söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare måste du fortsättningsvis ha mobilitetserfarenhet efter doktorsexamen. För att du ska kunna få finansiering måste du dessutom uppfylla Akademins krav på mobilitet.

Det vill säga: Byte av forskningsmiljö (mobilitetskriteriet) är fortfarande ett villkor för att vara behörig att ansöka om forskardoktors- eller akademiforskarbidrag i september 2021.

Finlands Akademi har dock som forskningsfinansiär beaktat de svårigheter som covid-19-pandemin har medfört för forskarrörlighet.

Tidigare har enskilda forskare av särskilda skäl fått avvika från mobilitetskravet på grund av en allvarlig sjukdom (forskaren själv eller en anhörig) som har förhindrat rörligheten. I septemberutlysningen 2020 var det dessutom möjligt att avvika från kravet om covid-19-pandemin hindrade en flytt till t.ex. ett utländskt universitet eller avbröt mobilitetsperioden. Eftersom pandemiläget ännu inte har avtagit fortsätter vi fjolårets praxis att göra undantag från mobilitetskravet om en överenskommen rörlighetsperiod har avbrutits eller ställts in. Dessutom, om det inte alls har varit möjligt att fysiskt byta forskningsmiljö, godkänner vi i septemberutlysningen också andra former av rörlighet än fysisk rörlighet.

Mer information om mobilitetskriteriet, undantagsfall i septemberutlysningen 2021 och alternativa sätt att uppfylla kriteriet finns nedan.

 • Varför lönar det sig att byta forskningsmiljö?
  Att byta forskningsmiljö gör bra för din forskarkarriär. Rörlighet och goda internationella nätverk redan i ett tidigt skede kan bidra till att skapa en framgångsrik forskarkarriär. Att byta arbetsmiljö för en tillräckligt lång tid (minst sex månader), till exempel till en annan forskargrupp eller en uppgift med nära koppling till forskning, stärker din självständighet som forskare.

  Med bytet avses en fysisk flytt från en forskningsmiljö till en annan eller arbete som stöder forskningsarbete inom någon annan sektor, t.ex. i en forskningsgrupp, i ett institut, inom förvaltningen, i ett sjukhus, en organisation, ett företag eller ett yrke på ett annat område som med fog hänför sig till forskningsprojektet i fråga eller som främjar forskarkarriären.

  Finlands Akademis bidrag för anställning som forskardoktor och akademiforskare, EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) och Europeiska forskningsrådet ERC:s finansiering stöder detta mål. Ur finansiärens synvinkel ökar forskarnas mångsidiga kompetens också forskningens genomslagskraft och främjar vetenskaplig förnyelse. Dessa är utöver vetenskaplig kvalitet de centrala målen i Finlands Akademis strategi.
 • Vad är en forskningsmiljö?
  Med forskningsmiljö avses den forskningsgrupp eller -gemenskap där forskaren arbetar. Forskningsmiljön finns ofta inom en forskningsplats (vanligen ett universitet eller forskningsinstitut), men den kan också omspänna flera olika organisationer. Det kan finnas flera forskningsmiljöer inom en forskningsplats.

  Om du byter forskningsmiljö inom samma forskningsplats förutsätter vi att du klart byter arbetsmiljö så att det på goda grunder främjar Akademins mål för mobiliteten. Du måste på ansökningsblanketten (under Mobilitet) konkret motivera bytet av arbetsmiljö och hur Akademins mål uppfylls.

  Att forskningsenhetens namn ändras eller forskningsenheter slås samman räknas inte som ett byte av forskningsmiljö.

  Mobilitetskriteriet i septemberutlysningen 2021

  För att du ska kunna söka bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare måste du efter doktorsexamen ha bytt eller byta forskningsmiljö i Finland eller utomlands.

  Med bytet avses en fysisk flytt från en forskningsmiljö till en annan eller arbete som stöder forskningsarbete inom någon annan sektor, t.ex. i en forskningsgrupp, i ett institut, inom förvaltningen, i ett sjukhus, en organisation, ett företag eller ett yrke på ett annat område som med fog hänför sig till forskningsprojektet i fråga eller som främjar forskarkarriären. Det finns två sätt att uppfylla mobilitetskriteriet:

  1. Du söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare till en annan forskningsmiljö än den där du disputerade.
  2. Om du söker forskardoktors- eller akademiforskarbidrag till samma forskningsmiljö där du arbetade när du avlade doktorsexamen måste du ha bedrivit forskning i en annan forskningsmiljö eller utfört arbete som stöder forskningen inom en annan sektor i sammanlagt minst sex månader. Det kan också finnas flera sådana perioder, men de två längsta perioderna ska utgöra sammanlagt minst sex månader.

  Undantag från dessa villkor kan göras endast av särskilda skäl för enskilda sökande.

  Exempel på undantagsskäl:

  • a) Om du eller en nära anhörig blir mycket allvarligt sjuk så att det avsevärt begränsar mobiliteten. Detta måste kunna dokumenteras. Kontakta oss: mobility@aka.fi
  • b) Mobilitetsperioden har avbrutits eller en överenskommen mobilitetsperiod har ställts in på grund av covid-19-pandemin. Om du inte har kunnat uppfylla mobilitetskravet på grund av covid-19-pandemin (t.ex. om en utländsk organisation inte har kunnat förbinda sig att ta emot dig), måste du beskriva orsakerna och också kunna framlägga bevis. Uppge motiveringarna på ansökningsblanketten under ’Mobilitet’. Bifoga nödvändiga dokument, t.ex. inbjudan och flygbiljetter, på fliken ”Bilagor” under ”Mobilitetskriteriet, dokument”. Namnge bilagan så här: dittefternamn_mobility
  • c) Covid-19-pandemin har hindrat dig från att uppfylla mobilitetskravet i septemberutlysningen 2021 och det är inte fråga om ett avbrott eller en inställd mobilitetsperiod enligt punkt b. Du ska beskriva vad du har gjort efter doktorsexamen för att uppfylla kravet på att byta forskningsmiljö. Detta kan vara till exempel sampublicering och/eller delning av material samt ansökan om samfinansiering med andra forskare än forskare i den egna forskningsmiljön. Bifoga till din ansökan ett samarbetsbrev från en annan miljö som innehåller en beskrivning av verksamheten. Bifoga brevet på fliken Bilagor under ”Mobilitetskriteriet, dokument”. Namnge bilagan så här: dittefternamn_mobility. Akademin avgör utifrån din utredning om du kan avvika från kravet på rörlighet och om du är behörig att ansöka.

  Om du hänvisar till ovan nämnda skäl som orsaker till att du inte uppfyller mobilitetskriteriet måste du kontakta Akademin på mobility@aka.fi innan du lämnar in ansökan.

  • Läs mer om forskarmobilitet i Akademins anvisningar: Mobilitet: akademiforskare och forskardoktor.
  • Sökandena kan förutom mobilitetskriteriet också ha annan tidigare mobilitet och mobilitet som planerats under projektets lopp. Dessa beaktas då sökandenas kompetens bedöms och besluten fattas.
  • Internationell rörlighet betonas i riktlinjerna för forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö samt forskningsrådet för kultur och samhälle. Hos forskningsrådet för naturvetenskap och teknik är mobilitet en av finansieringskriterierna. Läs mer om forskningsrådens kriterier och riktlinjer.

  Plan B – alternativa sätt att uppfylla mobilitetskriteriet

  I den internationella forskarrörligheten betonas skapandet av nya samarbetsnätverk. Man behöver inte flytta utomlands för att söka erfarenhet av nya forskaruppgifter. Forskarna kan också utnyttja möjligheter såsom delning eller gemensamt utnyttjande av forskningsdata, inhemsk och sektorsövergripande rörlighet samt ansökan om finansiering tillsammans med nya partner.

  Vi vet inte hur coronapandemin kommer att utvecklas Men vi vet att pandemin säkert försvårar rörligheten, även om den inte helt hindrar den. Därför är det bra att fundera på alternativ om man inte just nu kan resa till den primära destinationen. Också frivillig karantän i mållandet är ett alternativ, om man tänker resa till utlandet.

  Kontakta vår mobilitetsrådgivning!

  Akademin koncentrerar rådgivningen om akademiforskarnas och forskardoktorernas rörlighet. Vi har bildat en grupp av experter som svarar på frågor om mobilitetskriteriet och behörigheten att ansöka om finansiering. Gruppen nås enklast per e-post: mobility@aka.fi

  Skribenter: vetenskapsråd Tiina Petänen, ledande vetenskapsrådgivare Sanna Marjavaara och vetenskapsrådgivare Vilma Lehtinen är medlemmar i Akademins rådgivningsteam för mobilitetsfrågor.

  Vårt nästa blogginlägg presenterar resultaten av en enkät och undersökning om forskarmobilitet som vi ordnade förra vintern. Tack till alla som svarade. Vi fick in nästan 450 svar.

  Har du frågor eller synpunkter?