Finlands Akademi har uppdaterat anvisningarna om coronapandemins konsekvenser

24.3.2021

Coronaviruspandemin påverkar inte bara forskningen och rörligheten utan också ansökan om finansiering och användningen av den beviljade finansieringen samt bl.a. besluten om att förlänga finansieringsperioder.

Finlands Akademi har uppdaterat sina anvisningar med beaktande av pandemins konsekvenser för forskare som ansöker om och beviljas forskningsfinansiering.

Akademin strävar efter att upprätthålla de viktigaste utlysnings- och finansieringsfunktionerna och rådgivningstjänsterna så bra som möjligt trots det exceptionella läget.

Läs de uppdaterade anvisningarna här: Information till Finlands Akademis bidragsmottagare och sökande om effekterna av coronaviruspandemin.

På webbsidan finns information och nyheter om hur pandemin beaktas i finansieringsutlysningarna och användningen av beviljade medel. På sidan finns också frågor och svar om pandemins effekter.

Preciserade anvisningar om förlängd finansieringsperiod

I samband med uppdateringen av anvisningarna om effekterna av coronapandemin har Akademin preciserat bl.a. anvisningarna om hur finansieringsperioden kan förlängas.

Akademin kan förlänga finansieringsperioden om genomförandet av hela projektet eller en del av det avbryts eller fördröjs avsevärt på grund av pandemin. Det som krävs är att bidragsmottagaren ansöker om förlängning och att det finns grundad anledning till förlängningen. Också forskningsplatsen ska stödja förlängningen. Den pandemirelaterade orsaken till förlängningen ska också specificeras i ändringsansökan.

De svårigheter som pandemin medför beaktas vid mobilitetskriteriet

När du söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare måste du fortsättningsvis ha mobilitetserfarenhet efter doktorsexamen. Byte av forskningsmiljö (dvs. mobilitetskriteriet) är fortfarande ett villkor för att vara behörig att ansöka om forskardoktors- eller akademiforskarbidrag i september 2021. Akademin kommer dock att beakta att covid-19-pandemin kan ha hindrat sökandena från att uppfylla mobilitetskriteriet.

I septemberutlysningen 2020 var det möjligt att avvika från kravet om covid-19-pandemin hindrade en flytt till t.ex. ett utländskt universitet eller avbröt mobilitetsperioden. Eftersom pandemiläget ännu inte har avtagit fortsätter vi denna praxis att göra undantag från mobilitetskravet om en överenskommen rörlighetsperiod har avbrutits eller ställts in. Dessutom, om det inte alls har varit möjligt att fysiskt byta forskningsmiljö, godkänner vi i septemberutlysningen 2021 också andra former av rörlighet än fysisk rörlighet.

Läs mer i vårt blogginlägg: Forskarrörlighet år 2021

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?