Finlands Akademi finansierade akademiprojekt och forskaranställningar med över 190 miljoner

18.6.2019

Under septemberutlysningen 2018 finansierade Finlands Akademi 250 akademiprojekt med totalt 311 delprojekt. Finansiering beviljades även för 65 anställningar som akademiforskare, 114 anställningar som forskardoktor och 13 anställningar som klinisk forskare. Akademis tre forskningsråd beviljade finansiering brett inom olika forskningsområden, 190,5 miljoner euro totalt. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 41 procent.

Akademin beslutade att rikta till alla tre forskningsråd de 25 miljoner euro som anvisats i statsbudgeten för att främja den yngre forskargenerationens arbete. Forskningsråden använde anslaget i akademiprojekt för finansiering av den yngre forskargenerationen. Finansiering riktades till forskare av den yngre forskargenerationen på professors- eller docentnivå, som har gjort snabba framsteg i forskarkarriären och som uppskattas ha stor potential att bidra till forskningens förnyelse.

Internationell kollegial bedömning är ett centralt redskap för att upptäcka de mest lovande ansökningarna

I Finlands Akademis finansieringsbeslut särskild vikt läggdes vid forskningens kvalitet, vetenskapliga genomslag och förmåga till förnyelse. Ansökningarna bedömdes av internationella expertpaneler. Kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är Akademins mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen. Varje år nästan en tusen internationella forskare deltar i Finlands Akademis bedömningsprocess. Semptemberutlysningen 2018 omfattade 66 bedömningspaneler med totalt 638 experter. Ytterligare, deltog 48 enskilda experter i bedömningsprocessen.

Utöver ansökans vetenskapliga kvalitet och forskningens nyhetsvärde, ragnordnade panelerna de ansökningarna som de hade behandlat enligt deras lämplighet för finansieringsinstrumentets mål. Akademiprojekten ragnordnades enligt forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativitet. Utöver dessa kriterier, i forskaranställningarnas bedömning beaktades den sökandes personliga kompetens.

Besluten fattades i två steg för första gången

Under septemberutlysningen 2018, fattades finansieringsbesluten gällande ansökningar om akademiprojekts-, akademiforskar- och forskardoktorsbidrag i två steg. I det första steget fick de ansökningar som fått betyget 1–4 avslag, efter forskningsrådets avvägande. 52–73 procent av olika finansieringsinstrumentens beslut fattades i det första steget. Därmed fick dessa sökande besked om beslutet snabbare än tidigare. I det andra steget behandlades resten av ansökningarna, huvudsakligen de som fått betyget 5–6. Finansieringsbesluten i det andra steget var antingen positiva eller negativa, eller placeringar på reservlistan.  

”Därför att Akademin vill finansiera internationellt de mest lovande ansökningar, är panelernas utlåtanden mycket viktiga för forskningsrådens beslutsfattande. De ansökningarna som fick ett positivt finansieringsbeslut ansågs vara vetenskapligt utmärkta. Syftet med beslutsfattandet i två steg, som lanserades på grund av de sökandes önskar, var att snabba upp behandling av de ansökningarna som var mindre framgångsrika i den kollegiala bedömningen. Dessa sökandena kan, om de vill, börja leta efter alternativa finansieringsmöjligheter snabbare än förr”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning.

Har du frågor eller synpunkter?